Czoło fali

Czytaj Dalej

Fale i efekty relatywistyczne

FALA DŹWIĘKOWA(AKUSTYCZNA):fala mechaniczna podłużna o częstotliwości pomiędzy 20 Hz a 20 000 Hz,słyszalna dla ucha ludzkiego.

Fale elektromagnetyczne

W 1864 r pokazał, że przyspieszony ładunek musi promieniować pole elektryczne i magnetyczne, a następnie, że pola te są do siebie prostopadłe i tworzą kąt prosty z kierunkiem rozcho-dzenia się fali.

Fale i cząstki

Omawiane na poprzednich wykładach doświadczenia były interpretowane raz w oparciu o obraz falowy (np. Jeżeli światło ma dwoistą falowo-cząsteczkową naturę, to być może materia też ma taką  dwoistą naturę.

Fale globalizacji - I fala globalizacji

XV i XVI wiek w czasie wielkich odkryć geograficznych. Odkrycie Ameryki, rozpoznano wybrzeża Afryki i wytyczono wokółafrykańska drogę do Indii.

Po raz pierwszy świat został dostrzeżony jako całość, zawiązały się pierwsze relacje między izolowanymi do tej pory kulturami (po raz pierwszy dyfuzja...

Fale globalizacji - II fala globalizacji

-charakteryzowało ja dążenie kilku państw, dysponujących przewagą przemysłową i militarną, do tworzenia imperiów kolonialnych, -w okresie międzywojennym –pierwsze symptomy wygasania drugiej fali, -prawo imigracyjne było mniej restrykcyjne niż obecnie, ruchliwość siły roboczej była porównywalna do możliwości przemieszczania się kapitału-powodowało to koncentrację kapitału i siły roboczej w państwach najbardziej zaawansowanych gospodarczo, co ...

Fale globalizacji - III fala globalizacji

-nie byłaby możliwa bez rewolucji informatycznej, telefonii komórkowej, programów kosmicznych, konkurujących ze sobą sieci transportowych,

-duża ruchliwość kapitału oraz relatywnie niska ruchliwość siły roboczej,

-szczególnego impetu nabrała po upadku Związku Sowieckiego i...

Teoria „trzeciej fali demokratyzacji” Huntingtona

W swej książce „Trzecia fala demokratyzacji” wysuwał on teorię o falach demokratyzacji, jego zdaniem są zbiorem przemian, przejściem z niedemokratycznych do demokratycznych reżimów, w określonym czasie i liczniejsze od przemian w kierunku przeciwnym.

Antropologia Kultury: Twarz - Czoło

Trzeci element mimiczny twarzy, czoło, wiąże się najbardziej ze stanem skupienia uwagi. W stanie zaskoczenia, dezorientacji, łuki brwiowe są uniesione zwykle ku gó-rze, wskutek czego czoło marszczy się w fałdy poprzeczne, natomiast w stanie kon-centracji uwagi, gdy gałki oczne są zatrzymane w jednym...

OSADY I FORMY POLODOWCOWE - Formy powstałe przed czołem lądolodu

a) moreny czołowe - ciągi pagórków i wzgórz o wysokości do kilkudziesięciu metrów, które powstały wzdłuż czoła lądolodu w czasie jego dłuższego postoju. Tworzyły się one najczęściej w wyniku intensywnej akumulacji glin zwałowych oraz głazów, żwirów i piasków bezpośrednio przy krawędzi lądolodu...

Fale dźwiękowe - Informacje ogólne

Fale dźwiękowe są podłużnymi falami mechanicznymi. przez strunę instrumentu muzycznego są wynikiem nałożenia się fal o pewnej najniższej częstotliwości i o częstotliwościach, które są jej wielokrotnościami, zwanymi harmonicznymi.

Fale elektromagnetyczne - Informacje ogólne

Św monochromatyczne-światło,które ma jedną ściśle określoną długość faliŚwiatło niemonochrom-światło które jest mieszaniną fal o różnych długościachHipoteza Maxwella-fale których rozchodzenie polega na przemieszczeniu się zmiennych pól elektrycznych i magnetycznych nazywamy falami elektromagnetycznymi.

Fale

Poziom natężenia dźwięku - I – definiuje się jako stosunek energii przechodzącej w jednostce czasu, czyli mocy akustycznej, do pola powierzchni S ustawionej prostopadle do kierunku rozchodzenia się dźwięku: I = P/ S (P – moc fali akustycznej (W), S- powierzchnia prostopadła do kierunku rozchodzenia się fali ( m2) Promień fali- wektor prostopadły do powierzchni falowej Interferencja – zjawisko ...

Fale - RADIO I FALE RADIOWE

Zasadniczymi parametrami charakteryzujacymi urzadzenia radiowe są: 1)zakres fal, które dzieli sie na fale długie, średnie, krótkie(metrowe) i ultrakrótkie(centymetrowe i milimetrowe) 2)rodzaj zastosowanej modulacji z rozróżnieniem modulacji amplitudy w zakresach długim, średnim i krótkim i modulacji częstotliwości, fazy oraz modulacji impulsowej dla zakresy fal ultrakrótkich 3)w przypadku nadajników ...

Fale - TELEWIZJA

Telewizor, odbiornik telewizyjny jest to urządzenie elektroniczne przeznaczone do odbierania sygnałów telewizyjnych nadawanych przez telewizyjne stacje nadawcze w postaci fal elektromagnetycznych i do przetwarzania tych fal w obrazy i towarzyszący im dźwięk.

Fizycy na tropie wehikułu czasu - Surfing na fali czasoprzestrzennej

Można sobie w uproszczeniu wyobrazić, że statek surfuje na czasoprzestrzennej fali.

Pole elektromagnetyczne i fale elektromagnetyczne

Przewodnik z prądem wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. Jest ono ściśle uzależnione od tego prądu. Wielki teoretyk J. Maxwell przewidział, że:

zmienne pole magnetyczne wywołuje pole elektryczne i odwrotnie

zmienne pole elektryczne wywołuje pole magnetyczne

Oznacza to iż pola te są od siebie...

Główne kierunki, zakres i fale migracji w Europie po zakończeniu II wojny światowej

W czasie wojny miliony osób różnych narodowości zostały objęte deportacjami lub przymusowymi przesiedleniami.

Szukano ratunku przed nadciągającym frontem.

Jedną z największych liczebnie grup deportowanych przez ZSRR i Niemcy do pracy w obozach byli Polacy.

Państwa osi głównie III...

Jaka jest długość fali akustycznej?

Fala dźwiękowa jest falą podłużną, gdyż czą­steczki ośrodka drgają w kierunku zgodnym z kierunkiem rozchodzenia się fali. Amplituda drgań, okre­ślająca natężenie dźwięku jest tu przedstawiana jako wysokość poszczególnych fal.

Fale elektromagnetyczne

Długość fal uzależniona jest od ich częstości, czyli liczby pełnych cykli drgań w jednostce czasu. Miejsce fal świetlnych w widmie elektromagnetycznym znajduje się pomiędzy promieniowaniem pod­czerwonym i ultrafioletowym.