Człon oscylacyjny

Człon o transmitancji: dla , . Dana transmitancja ma parę sprzężonych biegunów zespolonych w punktach: przy , . Z powyższego warunków wynika, że człon oscylacyjny może powstać przez połączenie dwóch członów inercyjnych. Zespolone bieguny transmitancji są przyczyną oscylacji występujących w odpowiedzi impulsowej i skokowej.Odpowiedź...

Czytaj Dalej

Logika- opracowanie pytań na egzamin z zogiki na pierwszym roku ( Poznań )

Wnioskowanie subiektywnie pewne i subiektywnie niepewne wnioskowanie dzielimy na subiektywnie pewne i niepewne. Wnioskowanie subiektywnie pewne to wnioski w których stopień pewności z jakim akceptujemy przesłanki jest równy stopniowi pewności z jakim akceptujemy wniosek. Wnioskowanie subiektywnie niepewne to wnioski w których stopień pewności z jakim akceptujemy przesłanki jest większy niż stopień pewności z jakim akceptujemy wniosek. Subiektywnie pewne 1→1 wnioski takie ...

SKŁADNIA

SKŁADNIA

Wypowiedzenia

W każdej dłuższej wypowiedzi możemy wyróżnić jednostki językowego powiadomienia. Wyodrębniamy je w mowie za pomocą pauz i zmian intonacji głosu, na piśmie najczęściej za pomocą kropek, poza tym znaków zapytania i wykrzykników. Nazywamy je wypowiedzeniami. Wypowiedzenie...

OKRES RETORYCZNY, period

OKRES RETORYCZNY, period, rozbudowane zdanie złożone, w którym człony składowe tworzą wyraziście uporządkowany i zhierarchizowany układ znaczeniowo-intonacyjny o klarownej, choć skomplikowanej architektonice. Charakterystycznymi cechami budowy o.r. są: 1) dwudzielność, realizowana niezależnie od...

PROLOG, początkowy człon utworu dram. lub narracyjnego

PROLOG, początkowy człon utworu dram. lub narracyjnego wprowadzający informację o okolicznościach (czas, miejsce, tło konfliktu, przeszłe dzieje postaci) poprzedzających właściwą —> fabułę; w utworach epickich zawiera zwykle —> przedakcję lub jej fragment. Genetycznie forma p. związana jest z...

ZA KULISAMI, dwuczłonowy dramat C. Norwida

ZA KULISAMI, dwuczłonowy dramat C. Norwida, obejmujący „tragedię fantast." Tyrtej-o poecie przysłanym Sparcie przez Ateny na wodza w tzw. II wojnie messeńskiej (—» Tyrteusz), i „fantazję" Za k. - współcz. sceny maskaradowe, rozgrywające się za kulisami teatru, w którym grany jest Tyrtej. Wzajemny stosunek...

FILOZOFIA RELIGII - METAFIZYCZNA TEORIA RELIGII

Rozwijana na gruncierealistycznej teorii bytu, wychodzi z danego empiryczniefaktu rei. i wyjaśnia go za pomocą ontycznych kategorii,odwołując się do pojęć i tez antropologii filoz. oraz metafizyki.

Celem tak rozumianej f.r. jest ostateczne wyjaśnieniedanego empirycznie i ujętego...

Polityka ekonomiczna

Polityka ekonomiczna zagadnienia egzaminacyjne (studia dzienne) DEFINICJA I KATEGORIE POLITYKI EKONOMICZNEJ PE Ekonomiczna – określana jako umiejętność racjonalnego gospodarowania- gospodarność, oszczędność, oznacza zatem działalność państwa w sferze gospodarczej. Współcześnie polityka – termin ten używany jest do określenia działalności władz państwowych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie oraz stosunków państwa z zagranicą, obejmuje ...

Wnioskowanie uprawdopodobniające -umiejętnośc przekonywania

Wnioskowanie dedukcyjne, uprzednio przedstawione, jest subiektywnie pewne – prawdziwość przesłanek zapewnia prawdziwość wniosku. Z prawdziwych przesłanek zawsze otrzymamy absolutnie prawdziwy wniosek – gwarantuje nam to niezawodny schemat logicznego wnioskowania. Jednak w praktyce nie zawsze mamy do czynienia z tego typu wnioskowaniem. Często spotykamy się z wnioskowaniami, które nazwaliśmy subiektywnie niepewnymi, tzn. takimi, w których wyprowadzony z jakichś przesłanek ...

Człon biokinematyczny

człon biokinematyczny; pojęcie przy­jęte z teorii maszyn i mechanizmów do oznaczania podstawowych elemen­tów struktury -> biomechanizmu. W tym ujęciu członami są kości, trakto­wane jako ciała sztywne. W praktyce c. b. są to części układu ruchu, np. ramię, przedramię, paliczek palca, gło­wa...

Człon zmianowania

C Z ŁO N Z M I A N O W A N I A , p łod ozm ianu— wycinek zmianowania składający się z kilkuroślin, z czego pierwszą rośliną członu jesttzw. dobry — przedplon, a ostatnią — roślina poprzedzającanastępny dobry przedplon; np. zmianowanie:ziemniak i-owies-koniczyna-pszenica-żytoskłada się z dwu...

Człon kierowniczy w organizacji, sterowanie, kierowanie i zarządzanie

Warunkiem wystąpienia efektu organizacyjnego jestistnienie w organizacji członu kierowniczego, nazywanego często podsystemem zarządzania.Jest on nieodłącznym atrybutem każdej organizacji i w związku z tym zmodyfikowanyczteroczłonowy model organizacji zastąpić należy modelem...

„BOGURODZICA” - KOMPOZYCJA SKŁADNIOWA A KOMPOZYCJA WERSYFIKACYJNA - FIGURY STYLISTYCZNE

Jeśli z kolei spojrzymy na tę część analizy, staje się oczywista duża częstotliwość występowania parzystych elementów stylistycznych. Warto to wrażenie sprawdzić, wymieniając te pary w osobnym wyliczeniu. Otrzyma się wtedy niekrótki rejestr form parzystych:

1.    Podział na 2 zwrotki zbudowane...

FLOEM, ŁYKO

Roślinna tkanka przewodząca odpowiedzialna za rozprowadzanie w roślinie organicznych związków pokarmowych, wytworzonych w procesie fotosyntezy przez organy asymilacyjne (liście oraz zielone części łodygi), a także za transport fitohormonów (hormonów roślinnych), witamin, ATP i ADP a nawet niektórych...

Ogólny wzór alkanów-Najważniejsze

 

Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru. Alkany- węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla. Szereg homologiczny-szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach w którym każdy człon posiada o...

Ogólny wzór alkanów - Najważniejsze

 

Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru.

 Szereg homologiczny-szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach w którym każdy człon posiada o jedną grupę CH2- więcej niż poprzedni.  

OGÓLNY WZÓR ALKANÓW CnH2n+2

Własności fizyczne alkanów: -od 1-4...

Izomeria alkinów, alkanów, alkenów

 

ALKINY – węglowodorynienasycone o budowie łancuchowej,których czasteczki oprócz pojedynczych wiazac sigma zawieraja jedno potrójne wiązanie między atomami węgla. Wiazania :pi-sigma-piOrbitalne atomowe atamu wegla ulegaja hybrydyzacji dygonalnej sp- wymieszanie orbitalu 2s i jednego orbitalu 2p.Po...

Pozytywizm

Pozytywizm-termin pozytywizm został wprowadzony i spopularyzowany przez francuskiego filozofa Augusta Comte'a. Słowo to określa antyromantyczną postawę światopoglądową, zaprzeczającą wszytskiemu co było kiedyś irracjonalne i cudowne. Pozytywizm kieruje się zaufaniem do rozumu, gdyż rozum jest...

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

 

1. Sztuka i kultura oraz literatura starożytnej Grecji zalążkami kultury Europejskiej.

Antyk podobnie jak Biblia stanowią...

SŁOWOTWÓRSTWO

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyrazy podstawowe i pochodne

Liczba wyrazów w języku nie jest stała. W ciągu wieków doskonalą się i zmieniają formy pracy ludzkiej, dokonujemy odkryć naukowych, tworzymy nowe narzędzia i maszyny. Wciąż zwiększa się nasza wiedza o świecie. W związku z tym rośnie liczba wyrazów, trzeba...

KULTURA JĘZYKA

KULTURA JĘZYKA

POJĘCIE KULTURY JĘZYKA

Wyrażenie „kultura jeżyka" jest wieloznaczne. Jeśli np. mówimy o kimś, że cechuje go kultura języka, mamy na myśli to, że zna on dobrze język i potrafi się nim sprawnie posługiwać, czyli wypowiadać się w sposób zrozumiały dla słuchaczy lub czytelników...