Człon zmianowania

C Z ŁO N Z M I A N O W A N I A , p łod ozm ianu— wycinek zmianowania składający się z kilkuroślin, z czego pierwszą rośliną członu jesttzw. dobry — przedplon, a ostatnią — roślina poprzedzającanastępny dobry przedplon; np. zmianowanie:ziemniak i-owies-koniczyna-pszenica-żytoskłada się z dwu...

Człon kierowniczy w organizacji, sterowanie, kierowanie i zarządzanie

Warunkiem wystąpienia efektu organizacyjnego jestistnienie w organizacji członu kierowniczego, nazywanego często podsystemem zarządzania.Jest on nieodłącznym atrybutem każdej organizacji i w związku z tym zmodyfikowanyczteroczłonowy model organizacji zastąpić należy modelem...

Człon biokinematyczny

człon biokinematyczny; pojęcie przy­jęte z teorii maszyn i mechanizmów do oznaczania podstawowych elemen­tów struktury -> biomechanizmu. W tym ujęciu członami są kości, trakto­wane jako ciała sztywne. W praktyce c. b. są to części układu ruchu, np. ramię, przedramię, paliczek palca, gło­wa...

PROLOG, początkowy człon utworu dram. lub narracyjnego

PROLOG, początkowy człon utworu dram. lub narracyjnego wprowadzający informację o okolicznościach (czas, miejsce, tło konfliktu, przeszłe dzieje postaci) poprzedzających właściwą —> fabułę; w utworach epickich zawiera zwykle —> przedakcję lub jej fragment. Genetycznie forma p. związana jest z...

Człon zmianowania

Fragment zmianowaniazłożony z co najmniej dwóch roślin (cz. 2-polowy), lub trzech, czterech roślin (cz. 3-polowy, cz. 4-polowy) itd., przy czym pierwsząjest zawsze roślina polepszająca wartośćstanowiska (roślina niezbożowa), a następne –jedna, dwie lub trzy rośliny pogarszające (zbożowe). Cz...