Jak podzielić wyrazy na części mowy?

Z morfologicznego punktu widzenia wyraz jest konstrukcją morfemową (zorganizowaną wokół morfemu leksykalnego), zdolną do spełnienia określonych funkcji składniowych i tekstowych. Dla uniknięcia nieporozumień rozróżnijmy terminologicznie trzy podstawowe znaczenia słowa wyraz:

•    wyraz słownikowy...

Kości części wolnej kończyny dolnej

Kość udowa jest najdłuższą kością szkieletu i składa się z trzonu, końca bliższego, dalszego. Trzon kości udowej ma powierzchnię przednią i dwie boczne. Powierzcnnia przednia przechodzi bez wyraźnej granicy w powierzchnie boczne, które stykają się wzdłuż kresy chropawej, posiadającej...

Propozycje zbawcze w III części "Dziadów"

III część "Dziadów" powstała w roku 1832 w Dreźnie po upadku powstania listopadowego. Wieść o wybuchu powstania zastała Adama Mickiewicza w Rzymie. Był to grudzień 1830 roku, w kwietniu następnego roku poeta przyjechał do Paryża, a następnie przybył do Wielkopolski. Niestety nie udało mu się...

Prometeizm i mesjanizm III części Dziadów A. Mickiewicza

III część Dziadów Adama Mickiewicza to monumentalny dramat historiozoficzny polskiego romantyzmu, w którym poeta ukazuje tragedię narodu po utracie niepodległości i jego szczególną rolę w dziejach świata. Wiele było dróg interpretacji niczym nie zawinionego cierpienia, wiele było rozmaitych stanowisk...

Obrazy martyrologii narodowej w III części "Dziadów" A. Mickiewicza

III część "Dziadów" powstała po klęsce powstania listopadowego w Polsce (patrz opracowanie tematu nr 48). Sam autor w "Przedmowie" wyjaśnił, że: "chciał tylko zachować narodowi wierną pamiątkę z historii litewskiej lat kilkunastu". Dodał też: "Kto zna dobrze ówczesne wypadki, da świadectwo autorowi...

Ciemiężeni i ciemiężcy w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza

Ciemiężeni w III części "Dziadów" są przedstawieni w postaciach więźniów warszawskiej cytadeli: Konrada, Tomasza, Adolfa, Frejenda i Żegoty. Spotykają się oni w wigilię w celi Konrada. Nowo przybyły Żegota w swojej naiwności wierzy, że "bez winy na sybir nas nie wyślą". Odpowiada mu Tomasz: "Powód...

Pojęcie kultury, jej części składowe i jej rola w życiu społecznym

Kultura – to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom.

Części składowe kultury

~ MATERIALNA – zwana kulturą...

CZĘSTE WADY WZROKU - Astygmatyzm (niezborność rogówkowa)

Prawidłowe oko człowieka zbudowane jest w ten sposób, że na siatkówce otrzymywany jest ostry obraz obserwowanego przedmiotu. Jest to możliwe dzięki takiej budowie oka, która zapewnia skupianie wszystkich promieni świetlnych wpadających do oka w jego ognisku.

Astygmatyzm (niezborność rogówkowa) jest wadą...

Części składowe i przynależności

Rzeczy składowe to elementy, które przez połączenie z rzeczą tracą byt samodzielny.

Części składowe rzeczy dzielą los rzeczy, nie mogą być przedmiotem odrębnych praw rzeczowych, chyba, że się nie da oddzielić od rzeczy.

Przynależności to są odrębne rzeczy potrzebne do korzystania z rzeczy...

Kwota wyrównawcza części podstawowej subwencji ogólnej dla budżetu gminy

Kwotę wyrównawczą; stanowiącą element składowy części podstawowej subwencji ogólnej. Kwota wyrównawcza przysługuje gminom w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych, na jednego mieszkańca  zw. wskaźnikiem G, jest mniejszy aniżeli 85 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla...

Jama części mózgowej czaszki

Ściany jamy czaszki mózgowej (camirn cranii s. neurocranii*) są utworzone przez wszystkie osiem kości części mózgowej czaszki. Odróżniamy sklepienie czaszki (calvaria) oraz jej podstawę (basis); granicę między nimi tworzy umowna płaszczyzna pozioma, biegnąca przez gładziznę i przez kresy karkowe...

Rozwój części płciowych zewnętrznych

Rozwój części płciowych zewnętrznych kobiecych odbywa się powolniej n*z męskich i znacznie mniej niż one odstępuje od opisanego poprzednio obrazu stadium nirzróżnicowanego . Wyrostek płciowy żeński przekształca się NS łechtaczkę zakończoną żołędzią. Fałdy płciowe tworzą wargi sromowe...

Zwieracz części błoniastej cewki moczowej

Zwieracz części błoniastej cewki moczowej (m. sphincter urethrae membranaceae s. m. sphincter urethrae ex ter mu s. rhabdosphincter). włókna dochodzą do środka ścięgnistego krocza. Ten nieparzysty mięsień w płaszczyźnie pośrodkowej przedzielony jest przegrodą łącznotkankową łączącą się z...

Kształt i części składowe tarczycy

Już w warunkach normalnych kształt gruczołu tarczowego waha się w znacznych granicach. Jak już zaznaczono, gruczoł składa się z dwóch dużych płatów bocznych, prawego i lewego (lobus dexter et sinister) i wąskiej części środkowej, tzw. węziny (isthmus glandulae thyreoideae). W widoku od przodu...

Podatek i jego części składowe

Podatek i jego części składowe Podatek to obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa, nie wiążące się bezpośrednio z żadnymi korzyściami. Mianem podatków nazywamy świadczenia pieniężne osób fizycznych i jednostek gosp. na rzecz władzy publicznej o charakterze przymusowym, bezzwrotnym, nieodpłatnym i ogólnym. Świadczenia te umożliwiają tej władzy realizację jej zadań publicznych i społecznych. Przy podanej wyżej definicji podatków, do szeroko rozumianych podatków ...

WESTFALIA, królestwo utworzone w płn. Niemczech 18 VIII 1807 po zawarciu pokoju w Tylży i odebraniu Prusom znacznej części ich ziem

Napoleonowi chodziło o stworzenie potężnej forpoczty własnego cesarstwa, zasłony przed ewentualną odrodzonąpotęgąprus., instrumentu nacisku na państwa niem., wchodzące w skład Związku Reńskiego, a wreszcie modelowego organizmu państwowego w tej części Europy. W skład królestwa W. weszły:...

Słówka - części ciała

 

das Ohr - ucho

das Gesicht - twarz

das Auge - oko

der Hals - szyja, gardło

der Mund - usta

der Arm - ręka

die Faust - pięść

die Brust - pierś

der Bauch - brzuch

das Bein - noga

die Schulter - bark, ramię

der Finger - palec

das Haar - włosy

die Hand - ręka, dłoń

die Nase - nos

der Fuß -...

Charakterystyka ludowośći romantycznej na podstawie ballad i II części "Dzadów" Mickiewicza

Do "Ballad i romansów" należą m.in.: "Romantyczność", "Świteź", "Świtezianka". W balladach można dostrzec trzy podstawowe składniki romantyzmu: ludowość, naturę i historię. Łatwo wyróżnić w balladach pewne typowe dla wierzeń i baśni ludowych motywy, jak np. wiara w istnienie boginek wodnych...

W czym się wyraża ludowość ballad i II części Dziadów A. Mickiewicza

„Są rzeczy na niebie i ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom” stwierdził Hamlet zastanawiając się nad tajemnicami świata. Słynna szekspirowska myśl wyrażająca wiarę w istnienie irracjonalnej rzeczywistości, skłoniła Mickiewicza do szukania prawdy o świecie wśród wierzeń...

Federacja Rosyjska – części składowe

Federacja Rosyjska składa się z następujących członów: republik, krajów, obwodów, miast o znaczeniu federalnym, obwodów autonomicznych i okręgów autonomicznych 

- podział uprawnień przysługujących poszczególnym podmiotom ma charakter przedmiotowy i jest związany z pozycją danej jednostki w strukturze...