Części spławialne

Części spławialne– część glebowych ziaren mineralnych, które w trakcie analizy zostają spławione z roztworem. Podczas analizy glebę wytrząsa się w wodzie. Pozostawia na określony czas by części niespławialne opadły. Dekantuje zawiesinę. Suszy i waży tak rozdzielone frakcje. W wyniku podaje procentowy stosunek wagowy np. 20% części...

Czytaj Dalej

Moje przemyślenia i refleksje po przeczytaniu książki Alasdaira MacIntyre „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku”

Książka pt. „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku” autorstwa Alasdaira MacIntyre, jest lekturą napisaną w latach 1964-1965 a wydaną w roku 1966 a więc stosunkowo dawno, patrząc z punktu widzenia dzisiejszego dnia. Wydanie polskie ukazało się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN w roku 1995 a autorem przekładu jest Adam Chmielewski. Dodał on również do książki swój komentarz, wprowadzenie a także postarał się o komentarz ze ...

Działalność PARP

Przedmiot działalności i kompetencje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi Gospodarki i Pracy. Powstała na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ...

Kolorowe nazwy w atlasie

Biały Przylądek, Cap Blanc, przylądek w Tunezji, na północ od Bizety. Najdalej na pół-noc wysunięty punkt Afryki.

Bielsko - Biała , miasto na Pogórzu Śląskim, u stóp Beskidu Śląskiego i Małego, nad rze-ka Białą (prawy dopływ Wisły). 179,7 tys mieszkańców (1992). Jeden z ośrodków i zaplecze...

Położenie części miednicznej moczowodu

Z punktu widzenia topograficznego oprócz krótkiego odcinka śródściennego, o którym wspominaliśmy wyżej, w części miednicznej moczowodu możemy odróżnić odcinek ścienny (pars pariełalis) przylegający do ściany miednicy małej i odcinek trzewny (pars uisceralis) przylegający do pęcherza, choć...

Gromada małże

 

U małżów fałdy płaszcza okrywają dwubocz-nie symetryczne ciało w postaci dwóch płatów. Płaty te wydzielają muszlę wapienną. Grzbietowa linia środkowa nie ulega mineralizacji i dzięki temu powstają dwie wapienne skorupki, które w części grzbietowej małża są połączone elastyczną substancją...

Gromada ślimaki

 

Ślimaki, bardziej jeszcze zróżnicowane niż małże, są najliczniejszą gromadą mięczaków i jedyną, jaka z powodzeniem wkroczyła w środowisko lądowe.

Płaszcz i wydzielana przezeń muszla rosną, podobnie jak u jednotarczowców, we wszystkich kierunkach, tak że od strony grzbietowej ciało okryte jest...

BIBLIA - PRZEKŁADY

Gdy wyszły z użycia oryginalne języki(hebr., aram. i gr.), w których były zredagowane teksty bibl.,powstała konieczność tłumaczenia Pisma św. na języki używane.Potrzebę przekł. odczuwano już w starożytności, a na jegorealizację miała wpływ przede wszystkim liturgia. Lekcje Pismaśw. czytano...

Podobieństwo i różnice między umową czarterową a kontaraktem przewozowym.

Warunkiem realizacji każdej transakcji handlowej jest dostawa towaru w uzgodnionym miejscu i czasie, na warunkach ustalonych w umowie handlowej. Przejęcie gestii transportowej przez jedną ze stron umowy handlowej, pociągające za sobą obowiązek zorganizowania na własny koszt i ryzyko dostawy towaru będącego przedmiotem umowy do wskazanego miejsca. W żegludze nieregularnej zarówno przewoźnicy, jak i frachtujący prezentują na rynku szeroki obszar oczekiwań i preferencji ...

Ciąża

Trwa 38-42 tyg./średnio 40tyg./282 dni. Jest to okres od momentu zagnieżdżenia się zapłodnionego jaja do momentu porodu. I - domyślne objawy ciąży: zatrzymanie miesiączki, poranne objawy, uczucie nabrzmienia i tkliwości piersi, częste oddawanie moczu II - prawdopodobne objawy ciąśży: powiększenie obwodu brzucha, wyczuwalne ruchy płodu przez kobietę, rozpulchnienie i zasilnienie zewn. narządów płciowych, III - pewne obj. ciąży: USG, wysłuchanie tętna płodu/140-160/,

Maszynoznawstwo - pojecia.

MASZYNA- mechanizm, lub zespół mechanizmów połączonych ze sobą w sposób umożliwiający wykonanie pacy mechanicznej. AGREGAT- zespół sprzężonych ze sobą urządzeń technicznych wykonujących określoną pracę. (Np. silnik- pompa)KOMBAJN- Maszyna złożona z kilku mechanizmów, wykonujących różne czynności. STAL- Stop żelaza z węglem, oraz z innymi składnikami dodanymi w procesie metalurgicznym.STALIWO- Stal odlana w formie. ŻELIWO- Stop żelaza z węglem ...

ŚREDNIOWIECZE - Msza

Msza w średniowieczu stanowiła najważniejszą formę liturgii, ponie­waż była wyrazem symbolicznego odwzorowania ostatniej wieczerzy Pań­skiej. Na liturgię mszalną składają się następujące grupy śpiewów chorałowych:

— części stałe (ordinarium missae),

— części zmienne (proprium missae),

—...

Romantyzm w muzyce polskiej - Kompozytorzy Młodej Polski

Nazwę „Młoda Polska" przejęto do muzyki z literatury i sztuk plastycz­nych. Termin ten jest przeniesieniem tytułu cyklu programowych arty­kułów opublikowanych w krakowskim „Życiu" w 1898 roku przez krytyka literackiego, publicystę i pisarza — Artura Górskiego. Literatura Młodej Polski ukształtowała się...

Kości części wolnej kończyny dolnej

Kość udowa jest najdłuższą kością szkieletu i składa się z trzonu, końca bliższego, dalszego. Trzon kości udowej ma powierzchnię przednią i dwie boczne. Powierzcnnia przednia przechodzi bez wyraźnej granicy w powierzchnie boczne, które stykają się wzdłuż kresy chropawej, posiadającej...

Kamica żółciowa

Określenie. Kamica żółciowa polega na wytrącaniu się w drogach żółciowych złogów z prawidłowych składników żółci (cholesterol i inne lipidowe składniki żółci, bilirubina, wapń). Przyjmuje się, iż ok. 10% ludzi jest „nosicielami” kamieni. Około 40— —50% kamieni ma dostateczną ilość wapnia, aby...

Ił, części spławialne

Frakcja granulometryczna o średnicy cząstek poniżej 0,01 mm lub0,02 mm, w zależności od metody analizy.Wyróżnia się ił pyłowy gruby (0,01–0,005 mmlub 0,02–0,006 mm), ił pyłowy drobny (0,005–0,001 mm lub 0,006–0,002 mm) oraz ił koloidalny(poniżej 0,001 mm lub 0,002 mm).

Układ nerwowy i narządy zmysłów

 

Neuron- rodzaj komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów: dendryt i akson, za pomocą których połączone są z innymi neuronami. Połączenie między komórkami...

„Sąd nad Polską i sen o Polsce w literaturze polskiego romantyzmu, „Weselu”i„Przedwiośniu”

 

1795 rok to data przełomowa w historii II Rzeczypospolitej. Polska utraciła niepodległość na 123 lata. Została zajęta przez państwa ościenne i poddana procesom germanizacji , msyfikacji ,ciągłej niewoli ,której jarzmo naród kilkukrotnie i bezowocnie próbował zrzucić...

Propozycje zbawcze w III części "Dziadów"

III część "Dziadów" powstała w roku 1832 w Dreźnie po upadku powstania listopadowego. Wieść o wybuchu powstania zastała Adama Mickiewicza w Rzymie. Był to grudzień 1830 roku, w kwietniu następnego roku poeta przyjechał do Paryża, a następnie przybył do Wielkopolski. Niestety nie udało mu się...

BIBLIA – NOWY TESTAMENT

Wprowadzenie

 

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu to księga o podstawowym znaczeniu dla wyznawców judaizmu (pierwsza część) i chrześcijaństwa (całość). Stanowi także wielką skarbnicę gatunków, motywów, symboli, które odżywają ciągle na nowo jako inspiracja lub tworzywo literackie w...

Najczęstsze naruszenia kontraktu pracowniczego

 

Ostatnią część niniejszego rozdziału stanowi krótki przegląd nieprawidłowości występujących w polskich przedsiębiorstwach. Informacje zawarte w sprawozdaniu Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2005 rysują ogólny obraz najczęściej łamanych przywilejów i...