Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała 10 lipca 1974 r. Powierzchnia lokali mieszkalnych 281 894 m z tego : Powierzchnia lokali użytkowych 14 541 m Powierzchnia garaży wbudowanych i wolnostojących 6124 m Na wielkość zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej składają się 4...

Czytaj Dalej

Prawo spółdzielcze: "Likwidacja, a upadłość spółdzielni"

LIKWIDACJA A UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie członków i zmiennym funduszu udziałowym. Prowadzi działalność gospodarczą w ramach uprawnień ustawowych i statutowych. Spółdzielnia w każdym czasie może się podzielić lub połączyć z inną spółdzielnią. Spółdzielnia przestaje istnieć wówczas, gdy zostaje wykreślona z rejestru przedsiębiorców. Może to nastąpić w wypadku: • połączenia ...

Badanie i ogłaszanie sprawozdawczości finansowej

Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli biegły rewident: • posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub zależnej, z wyłączeniem udziału w spółdzielni mieszkaniowej, • jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych lub pracownikiem jednostki albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej lub zależnej, • w ...

SPÓŁDZIELNIE.

  Fundusze własne spółdzielni : Fundusz udziałowy- z udziałów wnoszonych przez członków Fundusz zasobowy – z wpisowego i części zysku Fundusz wkładów mieszkaniowych , rolniczych na wsi Fundusze obce – kredyty Osobowość prawna to cecha przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, spółek kapitałowych, fundacji.

Kasy mieszkaniowe

Zawierając umowę o kredyt kontraktowy osoba fizyczna zobowiązuje się do systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej przez czas oznaczony, a bank prowadzący kasę mieszkaniową- do przechowywania oszczędności i udzielania po upływie tego okresu długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe.

Odrębna własność lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych

Prawo odrębnej własności lokalu powstaje w następujących etapach: - spółdzielnia mieszkaniowa zawiera z członkiem spółdzielni umowę o budowę lokalu - ustanawia na rzecz członka odrębna własność lokalu.

ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2004 R.

Wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego Uprawnieni do ulgi: podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, poprzez: - budowę budynku mieszkalnego, - wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo - zakup ...

Fundusz udziałowy i zasobowy w spółdzielni

Przepisów 1-3 nie stosuje się do wkładów mieszkaniowych i budowlanych w spółdzielniach mieszkaniowych. Przepisów 1, 3 i 5 nie stosuje się do wkładów mieszkaniowych i budowlanych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Prawo handlowe i gospodarcze: "Ograniczone prawa rzeczowe"

Prawo hipoteki może być ustanowione na prawie własności nieruchomości, na prawie użytkowania wieczystego albo na spółdzielczym prawie do lokalu lub do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Prawo rzeczowe ograniczone

To rzeczowa forma korzystania z lokalu, które występuje tylko w spółdzielniach mieszkaniowych.

Koncepcja ekologiczna miasta Olsztyn

Największe zagrożenie hałasem, przekraczającym 75 dB w porze dziennej, występuje przy zabudowie mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż tras komunikacyjnych, natomiast zagrożenie hałasem w porze nocnej przekracza 69 dB.

Serdeczna Prośba

ul; Noniewicza 48 16-400 Suwałki Numer; 88 1240 1848 1111 0010 0183 0874 Czynsz Nasze mieszkanie ( z kredytem ) w Spółdzielni Mieszkaniowej jest zadłużone 97. Miesięczny czynsz bez dodatku mieszkaniowego wynosi 775,71 zł.

Mistrz i Małgorzata

Prezes spółdzielni mieszkaniowej odwiedza mieszkanie Berlioza, o które stara się wiele osób.

Własność spółdzielcza (spółdzielnie)

Celem działania spółdzielni jest nie tylko osiąganie zysku, ale często realizacja innych zamierzeń np. zapewnienie mieszkań czy sprzedaż płodów rolnych. Dlatego funkcjonować mogą one nawet wtedy, gdy nie przynoszą zysku;

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

114 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę lokalu w małym domu mieszkalnym, budowę domu jednorodzinnego albo nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, nabycie własności fizycznie wydzielonych części nieruchomości w drodze zasiedzenia przez osoby będące współwłaścicielami ułamkowych części ...

Strategia podatkowa firmy

przykład szklarnie), nie są też nim objęte dochody kościelnych osób prawnych (na przykład spółek założonych przez Kościół), samorządów terytorialnych, spółdzielni mieszkaniowych.

Zabezpieczenia kredytu

Hipoteką można obciążyć: -całą nieruchomość -część ułamkową nieruchomości -użytkowanie wieczyste -własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego -spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego -prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej -wierzytelność zabezpieczoną hipoteką Hipoteka wraz z nieruchomością obciąża rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem np.

Porozumienia ograniczające konkurencję

Urząd stanął na stanowisku, że na rynku powinna funkcjonować konkurencja, skoro nie ma przeszkód prawnych, ekonomicznych ani technicznych aby w zasobach mieszkaniowych spółdzielni sieci kablowe funkcjonował więcej niż jeden operator telewizji kablowej.

Spółdzielnia

 

Spółdzielnia stanowi formę spółki, co najmniej 10 osób ( spółdzielców) jeśli są to osoby fizyczne i 3 osoby jeśli mają osobowość prawną i utworzoną dla wspierania i osiągania wspólnych celów zarobkowych lub gospodarczych, za pomocą wspólnej działalności gospodarczej. Liczba członków spółdzielni...

Monografia pedagogiczna

Kamińskiego za monografię na gruncie pedagogiki przyjąć należy taką metodę postępowania, która prowadzi do opisu insty­tucji wychowawczych, rozumiejąc pod pojęciem instytucji wychowawczej "struktury sformalizowane" takie jak: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Uniwersytet dla Rodziców, szkoła, spółdzielnia mieszkaniowa.

Metody badań pedagogicznych - Metoda monograficzna

Kamińskiego za monografię na gruncie pedagogiki przyjąć należy taką metodę postępowania, która prowadzi do opisu insty­tucji wychowawczych, rozumiejąc pod pojęciem instytucji wychowawczej "struktury sformalizowane" takie jak: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Uniwersytet dla Rodziców, szkoła, spółdzielnia mieszkaniowa.