Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Czytaj Dalej

Odrębna własność lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych

Prawo odrębnej własności lokalu powstaje w następujących etapach: - spółdzielnia mieszkaniowa zawiera z członkiem spółdzielni umowę o budowę lokalu - ustanawia na rzecz członka odrębna własność lokalu.

Własność spółdzielcza (spółdzielnie)

Celem działania spółdzielni jest nie tylko osiąganie zysku, ale często realizacja innych zamierzeń np. zapewnienie mieszkań czy sprzedaż płodów rolnych. Dlatego funkcjonować mogą one nawet wtedy, gdy nie przynoszą zysku;

SPÓŁDZIELNIE.

  Fundusze własne spółdzielni : Fundusz udziałowy- z udziałów wnoszonych przez członków Fundusz zasobowy – z wpisowego i części zysku Fundusz wkładów mieszkaniowych , rolniczych na wsi Fundusze obce – kredyty Osobowość prawna to cecha przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, spółek kapitałowych, fundacji.

Spółdzielnia

 

Spółdzielnia stanowi formę spółki, co najmniej 10 osób ( spółdzielców) jeśli są to osoby fizyczne i 3 osoby jeśli mają osobowość prawną i utworzoną dla wspierania i osiągania wspólnych celów zarobkowych lub gospodarczych, za pomocą wspólnej działalności gospodarczej. Liczba członków spółdzielni...

Kasy mieszkaniowe

Zawierając umowę o kredyt kontraktowy osoba fizyczna zobowiązuje się do systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej przez czas oznaczony, a bank prowadzący kasę mieszkaniową- do przechowywania oszczędności i udzielania po upływie tego okresu długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe.

Wspólnota mieszkaniowa

Ogół właścicieli lokalu wchodzących w skład, określonej nieruchomości, tworzy z mocy prawa wspólnotę mieszkaniową, nie posiada ona osobowości prawnej. Może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Za zobowiązania wspólnota odpowiada bez ograniczeń, a każdy właściciel, w...

Zdefiniuj pojęcie spółdzielni

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

W jakim celu tworzone są spółdzielnie

Spółdzielnia prowadzi przede wszystkim działalność (kulturalną, oświatową i inną) w interesie członków tej spółdzielni. Nie wszystkie spółdzielnie prowadzą przedsiębiorstwa zarobkowe.

Podmiotowość prawna spółdzielni

Spółdzielnia posiada podmiotowość prawną. Sami członkowie decydują o kierowaniu jej działalnością. W sferze prawa cywilnego materialnego i procesowego jest osobą prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Prawa i obowiązki członka spółdzielni

Majątkowe- podstawowe uprawnienia. Uprawnienie do korzystania ze świadczeń spółdzielni, do partycypowania w nadwyżce bilansowej. Obowiązki majątkowe członków to: wpłata wpisowego, wniesienie udziałów a w niektórych spółdzielniach wniesienie wkładu.

Wpisowe- każdy członek posiada obowiązek...

Zasady reprezentacji spółdzielni w obrocie handlowym

Zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. W przypadku zarządu jednoosobowego spółdzielnię reprezentuje zarządca lub dwaj pełnomocnicy. Natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego spółdzielnię reprezentują zarząd i pełnomocnik.

Zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółdzielni

Za swe zobowiązania spółdzielnia odpowiada całym swoim majątkiem, ma zdolność upadłościową, członkowie spółdzielni nie odpowiadają za jej zobowiązania.

Rodzaje spółdzielni

Rodzaje spółdzielni a) kryterium terenowego zakresu działania - gminne - okręgowe - wojewódzkie - krajowe b) kryterium charakteru przedmiotu działalności * użytkowników - przedmiot działalności - zaspokajanie potrzeb gospodarczych członków - handlowe: spożywców, zaopatrzenia, zbytu - przetwórczo - handlowe: mleczarskie, pszczelarskie, ogrodniczo - warzywne - oszczędnościowo - pożyczkowe - mieszkaniowe - usług społeczno ...

Spółdzielnie detalistów

Detaliści mogą podjąć inicjatywę i zorganizować nową jednostkę handlową do prowadzenia działalności hurtowej i ewentualnie produkcyjnej. Członkowie jej dokonują swoich zakupów za pośrednictwem spółdzielni detalistów i planują wspólną reklamę. Zyski wracają z powrotem do członków...

SPÓŁDZIELNIE KONSUMENTÓW

Właścicielami spółdzielni są ich klienci. Organizacje tego typu tworzone są przez mieszkańców danej okolicy, którzy stwierdzili, że ich miejscowe sklepy nie oferują produktów dobrej jakości, nie świadczą satysfakcjonującego poziomu usług lub mają zbyt wysokie ceny. Mieszkańcy zbierają...

CZYTELNIK, Spółdzielnia Wydawnicza „Cz."

CZYTELNIK, Spółdzielnia Wydawnicza „Cz.", wydawnictwoliteratury pięknęj pol. i przekł., eseistyki, pamiętnikarstwa,publicystyki i reportażu, książek dla dzieci i młodzieży; powst.1944 w Lublinie z inicjatywy J. Borejszy, nast. przeniesione doŁodzi (część redakcji w Krakowie), od 1945 działa w...

LUDOWA SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA (LSW)

LUDOWA SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA (LSW), wydawnictwo utworzone 1949 w Warszawie przez władze ZSL w wyniku połączenia istniejących od 1946 dwóch wydawnictw ruchu lud. (SL i PSL). Przeznaczone gł. dla czytelnika wiejskiego, specjalizuje się w historii wsi pol. (dawnej i współcz.), w dziejach ruchu lud., w...

Spółdzielnia

Charakterystyka

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i...

Spółdzielnia kredytowa

Definicja

Spółdzielnia kredytowa to instytucja drobnego kredytu, której członkowie (kredytobiorcy) odpowiadają solidarnie za działalność spółdzielni. Działalność spółdzielni kredytowych regulowana jest odpowiednimi aktami prawnymi.

Geneza

W XIXw. nastapiły zasadnicze zmiany dotyczące...

Piec mieszkaniowy

Urządzenie do ogrzewaniawnętrz mieszkalnych. W staroż. Rzymie używano przenośnych piecyków wykonywanych z metalu, zwyklebogato zdobionych, oraz małych piecyków w formienaczyń, tzw. węglarek.

We wczesnym średniowieczup.m. typu kopułowego lepiono z gliny; w XIII-XIV w.weszły w użycie p.m. prostokątne z...