Czek

Przeniesienie praw z czeku czeki na okaziciela przenoszone są poprzez proste wręczenie, czek na zlecenie przenosi się za pomocą indosu, czek imienny - konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego.

Rodzaje czeków

Ze względu na oznaczenie miejsca płatności: czeki miejscowe czeki zamiejscowe Szczególne rodzaje czeków: czek zakreślony – na przedniej stronie umieszczone są dwie równoległe linie, zwyczajowo po skosie od dołu lewej strony do góry prawej.

Czek

Czeki są wystawiane na formularzach wydawanych przez banki i muszą zawierać w treści dokumentu nazwę „czek" w języku, w jakim go wystawiono; umieszczenie wyrazu „czek" nie jest konieczne według przepisów prawnych obowiązujących w krajach, które nie przystąpiły do genewskiej konwencji czekowej.

Czek i transfer pieniądza - referat

Dopóki sprzedawca jest skłonny akceptować czek banku, a inni ludzie są skłonni akceptować czek, który wystawia sprzedawca, tworzone jest coś, co jest powszechnie akceptowane: pieniądz.

Czek i transfer pieniadza - referat

Dopóki sprzedawca jest skłonny akceptować czek banku, a inni ludzie są skłonni akceptować czek, który wystawia sprzedawca, tworzone jest coś, co jest powszechnie akceptowane: pieniądz.

Wyjaśnić pojęcie czeku, rodzaje czeków

Stanowią dyspozycję wystawcy czeku udzielona bankowi (trasatowi) do obciążenia jego rachunku kwotą, na którą został wystawiony czek, a uznania tą kwotą rachunku posiadacza czeku, zwanego podawcą.

Czek – istota i elementy składowe

Ustawowe składniki czeku: nazwę „czek” w samym tekście dokumentu w języku w jakim go wystawiono polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej nazwisko osoby która ma zapłacić (trasata) oznaczenia miejsca płatności oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku podpis wystawcy czeku

Przenoszenie praw z czeku i weksla

Przenoszenie prawa z weksla (czeku) – czyli odstąpienie weksla (czeku) na inną osobę wymaga indosowania. Indosowanie weksla (czeku) polega na umieszczeniu na odwrocie weksla (czeku) odpowiedniej formuły.

CZYM RÓŻNI SIĘ WEKSEL OD CZEKU

Mimo utraty znaczenia, jakie ma w gospodarczych warunkach państw kapitalistycznych, czek znajduje zastosowanie także w polskich stosunkach.

CZEK

Instrument płatniczy, za pomocą którego wystawca poleca w formie pisemnej bankowi wypłatę lub przekazanie określonej imiennie osobie lub okazicielowi określonej kwoty środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym wystawcy cz. Za pomocą cz. gotówkowego przeprowadzane są rozliczenia...