Cząstkowo

Czytaj Dalej

Równowaga cząstkowa, ogólna i idealna w warunkach gospodarki rynkowej

Równowaga ogólna (globalna) ma miejsce wtedy, gdy w jakimś momencie w danym kraju suma popytu zgłaszanego na wszystkie dobra równa jest sumie podaży dóbr w tym czasie zaoferowanych. Równowaga określona w ten sposób jest niezbyt precyzyjna. Będzie ona występować także gdy:

połowa towarów dotknięta...

DEFINICJA CZĄSTKOWA

 

DEFINICJA CZĄSTKOWA ang. partial definition

metod. Określenie, które — inaczej niż —> definicja normialna — nie charaktery­zuje w pełni zakresu terminu definiowa­nego, lecz podaje dla niego jakiś zakres nadrzędny lub podrzędny. Nie umiejąc np. podać definicji normalnej dla słowa 'pinia', możemy...

SYSTEM PLANOWANIA JAKO INSTYTUCJONALNA PLATFORMA GODZENIA RÓŻNYCH CZĄSTKOWYCH INTERESÓW SPOŁECZNYCH

Dużego znaczenia nabrały badania ekologiczne stosowane w procesach planistycznych, zwłaszcza w tworzeniu planów przestrzennych zagospodarowania kraju. Przy założeniu, że człowiek, zbiorowości ludzkie muszą współdziałać z otoczeniem przyrodniczym, które jest w stanie zagrożenia degradacją powodowaną...

MIERNIK CZĄSTKOWY

Miernik odzwierciedlający wąski zakres działalności jednostki gospodarczej i informujący głównie o skali określonego zjawiska (np. kształtowania się kosztów lub przychodów wyrażonych w odpowiednim mierniku wartościowym).