Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Czytaj Dalej

Czasowniki nieregularne (j. angielski)

grow grew grown rosnąc

have had had mieć

hear heard heard słyszeć

hit hit hit uderzyć, zaatakować

hold held held trzymać, utrzymywać

hurt hurt hurt boleć, zranić

keep kept kept trzymać, dotrzymać

know knew known wiedzieć

lead led led kierować, prowadzić

learn learnt learnt uczyć...

Czasowniki nieregularne (j.niemiecki)

backen buk gebacken piec

befehlen befahl befohlen rozkazac

beginnen begann begonnen zaczac

bieten bot geboten oferowac

binden band gebunden wiazac

bitten bat gebeten prosic

blasen blies geblasen dmuchac

bleiben blieb geblieben pozostac

brechen brach gebrochen lamac

brennen brannte gebrannt palic...

Odmiana czasowników nieregularnych (j.niemiecki)

Infinitiv Imperfekt Perfekt Znaczenie

Backen buk h gebacken biec

befehlen befahl h befohlen rozkazać

beginnen begann h begonnen zacząć

beißen biß h gebissen gryźć

bergen barg h geborgen kryć

bersten barst b geborsten pękać

bewegen bewog h bewogen skłonić

biegen bog h gebogen giąć...

Czasowniki nieregularne

Arise – arose – arisen – powstawać Awake – awoke – awaked/awoke – budzić (się) Be – was – been – być Bear – bore – born – rodzić Beat – beat – beaten – bić Become – became – become – stawać się Begin – began – begun zaczynać się Bend – bent – bent – zginać Bind – bound – bound wiązać Bite – bit – bitten – gryźć Bleed – bled – bled – krwawić Blow – blew – blown – wiać Break – broke – broken ...

Le passa compose - przykłady z être, negacja, pytania, czasowniki nieregularne

W negacji zdania w le pass compos, gdy czasownikiem posiłkowym jest ętre, a czasownikiem odmienianym jest czasownik zwrotny, przyimek "se" ( się ) znajduje się przy czasowniku posiłkowym ętre, za słówkiem "ne", np.

Lista czasownikow nieregularnych

nfinitiv - 3 os. Lp - Imperfekt - Partizip II - - Znaczenie befehlen - befiehlt - befahl - befohlen (h) - rozkazać backen - bckt - buk/backte - gebacken (h) - piec beginnen - beginnt - begann - begonnen (h) - zaczynać beien - beit - biss - gebissen (h) - gryźć bewegen - bewegt - bewog - bewogen (h) - nakłaniać biegen - biegt - bog - gebogen (h) - giąć bieten - bietet - bot - geboten (h) - oferować binden - bindet - band - gebunden ...

Formy podstawowe czasowników mocnych i nieregularnych cz.2

 

Infinitiv/Präteritum/Partizip II:

heben/hob/gehoben-podnosić, podnieść

heißen/hieß/geheißen-nazywać się

helfen/half/geholfen-pomóc

kennen/kannte/gekannt-znać

kommen/kam/gekommen-przyjść, przybyć

können/konnte/gekonnt-móc, umieć

lassen/ließ/gelassen-kazać, pozwolić...

Formy podstawowe czasowników mocnych i nieregularnych cz.2

 

Infinitiv/Präteritum/Partizip II:

heben/hob/gehoben-podnosić, podnieść

heißen/hieß/geheißen-nazywać się

helfen/half/geholfen-pomóc

kennen/kannte/gekannt-znać

kommen/kam/gekommen-przyjść, przybyć

können/konnte/gekonnt-móc, umieć

lassen/ließ/gelassen-kazać, pozwolić...

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

 

Początki dziejów naszego języka wiążą się z kształtowaniem się naszej państwowości i przyjęciem chrześcijaństwa w 966 roku. Państwo Mieszka I scalało wcześniejsze państwa plemienne. Każde z tych plemion posługiwało się swoim dialektem...

Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj oceny jego poprawności.

Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj oceny jego poprawności.

 

Literatura przedmiotu:

T. Matejuk, Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa..., [w:] http://fost.pl/sport/pilkanozna/n/c/145/s/996

W. Kochański, B. Klebanowska, A. Markowski, O Dobrej i...

HISTORIA JĘZYKA

W ten sposób wytworzyła się współczesna odmiana czasowników w czasie przeszłym: robiłem < robił jeśm, robiłam; robiłeś, robiłaś; robił, robiła, robiło.

KULTURA JĘZYKA

Żeby się przekonać, czy są to formy poprawne, zastanówmy się nad budową form liczby pojedynczej rodzaju męskiego czasowników w czasie przeszłym os. angielskiego).

ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

Cechą składni tekstów urzędowych jest częste występowanie zdań bezpodmiotowych z czasownikami w formie zwrotnej (np.

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - JĘZYK I STYL UTWORU

1.  wydarzenia historyczne, które prezentował były jedynie tłem dla zaprezentowania jego przygód

2.  szeroka skala realizmu w przedstawianiu życia wojennego i obyczajowego ówczesnej szlachty

3.  używane są makaronizmy, latynizmy

4.  dużo porównań

5.  bardzo długie zdania z orzeczeniem na końcu

6. ...

DOROBEK CZASÓW STANISŁAWOWSKICH - ZASŁUGI WOBEC JĘZYKA (WALKA O CZYSTOŚĆ JĘZYKA)

Twórcy pisali i żądali w swoich utworach czystości języka polskiego. Językiem wykładowym w szkołach stał się język polski zamiast dotychczas obowiązującej łaciny. Także teatr walczył o język narodowy. Także bohaterowie bajek Krasickiego mówili językiem potocznym, ale czystym i poprawnym.

 „O...

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „JĘZYK OJCZYSTY”

Główną myślą jest to co ważniejsze, myśli czy czyny. Zawarte są dwie opinie na ten temat:

1.   najpierw myśl, potem czyny

2.  walka

Poeci też mogą walczyć czynem. Twórczość ich ma być gromem, a nie tylko słowem. Norwid mówi, że trzeba działać. Pozornie sprzeczne opinie mogą stanowić...

Znaczenie średniowiecza dla języka i kultury polskiej

Wiersz asylabiczny zdaniowy, o rymach gramatycznych staje się coraz regularniejszy, rymy dokładniejsze, coraz ładniejsze środki artystyczne.