Cudzoziemiec

Czytaj Dalej

ADMINISTRACYJNOPRAWNA SYTUACJA CUDZOZIEMCA W POLSCE

Jednakże ustawa przewiduje wyjątek od warunku 5-letniego okresu zamieszkiwania w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się stanowiąc, iż w przypadkach szczególnie uzasadnionych, których ustawa nie precyzuje, można cudzoziemcowi nadać na jego wniosek obywatelstwo polskie, chociażby nie odpowiadał on warunkom wyżej określonym: odnosi się to zarówno do cudzoziemca zamieszkującego Polsce krócej niż 5 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, jak i do ...

Cudzoziemiec w spółce handlowej

Rozpatrując problematykę związaną z cudzoziemcami z spółce handlowej napotykamy na podstawowe pytania: W jakich przypadkach cudzoziemiec może zostać wspólnikiem spółki jawnej?

ADMINISTRACYJNO - PRAWNA SYTUACJA CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

Cudzoziemiec będzie uznany za obywatela polskiego również jeżeli: przybył do Polski w okresie od 1 stycznia 1992 do 31 grudnia 1996, przybył na podstawie uzyskanego przed wyjazdem zezwolenia na pobyt stały wydanego na podstawie ustawy o cudzoziemcach z 1963r.

Cudzoziemcy

Cudzoziemcy przebywający na obszarze innego państwa podlegają jego zwierzchnictwu terytorialnemu oraz zwierzchnictwu personalnemu swego państwa ojczystego- zobowiązani są do odbycia służby wojskowej , odpowiadają karnie za pewne przestępstwa popełnione za granicą według kodeksu karnego swego państwa itp.

Cudzoziemcy

Prawo o cudzoziemcach szczegółowo reguluje kwestie przekroczenia polskiej granicy przez cudzoziemca, uzyskania wizy, instytucji odmowy wjazdu na terytorium RP, wydalenia z kraju. Jeżeli cudzoziemiec nie jest w Polsce przejazdem, ma także obowiązek zameldować się.

STATUS PRAWNY CUDZOZIEMCA – ogólne zasady w prawie międzynarodowym i w Polsce

Te same okoliczności mogą spowodować wydalenie cudzoziemca z kraju. Cudzoziemcy nie mogą jednak brać udziału w wyborach do parlamentu i innych organów i nie są zobowiązani do odbywania służby wojskowej.

Cudzoziemcy - Prawa i obowiązki cudzoziemców

Z Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych wynika dla stron obowiązek zapewnienia cudzoziemcom m. Cudzoziemiec przebywający w obrębie jurysdykcji jakiegoś państwa jest zobowiązany do respektowania jego ustawodawstwa i zarządzeń regulujących jego pobyt.

Cudzoziemcy - Dopuszczenie i pobyt cudzoziemców na terytorium innego państwa

13 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, cudzoziemiec przybywający legalnie na terytorium strony Paktu może być z niego wydalony jedynie na podstawie decyzji podjętej zgodnie z ustawą i będzie miał prawo, jeżeli ważne względy bezpieczeństwa państwowego nie przemawiają przeciwko temu, przedłużyć argumenty przeciwko swemu wydaleniu oraz domagać się ponownego zbadania swej sprawy przez właściwe władze.

Czy jurysdykcja polska rozciąga się także na przestępstwa popełnione zagranicą przez cudzoziemców? Jeżeli tak to jakie obowiązują zasady?

Czyn cudzoziemca popełniony za granicą jest zagrożony w prawie polskim karą dwóch lat pozbawienia wolności.

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w mającej siedzibę na terytorium RP spółce handlowej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości wymaga zezwolenia MSWiA, jeśli: -w wyniku nabycia lub objęcia akcji/udziałów spółka stanie się spółką kontrolowaną -spólka jest spółką kontrolowaną, a udziały/akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec nie będący udziałowcem/akcjonariuszem ...

Uchodźca, cudzoziemiec, obywatel

UCHODŹCA- zapewnienie ochrony osobom opuszczającym swój kraj w skutek prześladowań ze względu na rasę, religię, itp. 1991 rok ? Konwencja Genewska dot. Statusu uchoźcy ratyfikowana przez Polskę. Wniosek przyjmowany przez właściwy organ straży granicznej. Po stwierdzeniu występowania okoliczności przekazywany jest Prezesowi ds. Repatriacji i Cudzoziemców. Ewentualne odwołanie do Rady ds. uchodźców. AZYL- określona wyłącznie w prawie krajowym instytucja służąca ...

Kim jest Cudzoziemiec

policji) na pobyt stały cudzoziemca na terytorium RP.

CUDZOZIEMKA

CUDZOZIEMKA, powieść M. Kuncewiczowej, prwdr. w „KurierzePorannym" 1935, wyd. os. w Warszawie 1936. Akcjazamknięta w klamrze jednego dnia rozwija się śladem myślii przeżyć gł. bohaterki, Róży Żabczyńskiej, która u proguśmierci dokonuje rozrachunku z całym nieudanym życiem,szuka przyczyn klęski...

Barbarzyńcy (gr. Bórbaros — cudzoziemiec)

Tym terminem Grecy określali pierwotnie obcych (nie-Gre-ków), posługujących się niezrozumiałym, chrapliwym (w ich mniemaniu) językiem. Pojęcie to oznaczało w starożytności ludy obce z punktu widzenia Greków i Rzymian, nieokrzesane, niewykształcone, często dzikie i okrutne, nie należące do kręgu...

LA TOUR D’AUVERGNE, p. franc. piech. złożony z cudzoziemców

Utworzony w 1806 z jeńców wojennych i dezerterów z armii austr. wziętych do niewoli w kampanii 1805. Służyli więc w nim Niemcy, Czesi, Słowacy, Polacy, Ukraińcy, Węgrzy, Rumuni, Chorwaci, Włosi, a także niewielka liczba dawnych powstańców z Wandei. P. składał się z 3 bat. W 1807 posłano go do...

PRUSKI PUŁK (Regiment de Prusse), regiment piech. franc., złożony z cudzoziemców

Utworzony 13 XI 1806 z jeńców i dezerterów z armii prus., w tym z Polaków. 1811 przekształcony w 4 regiment cudzoziemski. 25 XI 1813 rozwiązany.