Controlling

Czytaj Dalej

Controlling

: - controlling inwestycyjny - controlling produkcji - controlling dystrybucji - controlling personalny - controlling finansowy - controlling marketingowy Do podstawowych funkcji controllingu zaliczyć można:  planowanie, rozumiane jako wyznaczanie wielkości zadanych,  kontrolę, rozumianą jako monitorowanie kształtowania się wielkości uzyskiwanych,  zalecenia korygujące, rozumiane jako proponowanie ...

Controlling

: - controlling inwestycyjny - controlling produkcji - controlling dystrybucji - controlling personalny - controlling finansowy - controlling marketingowy Do podstawowych funkcji controllingu zaliczyć można:  planowanie, rozumiane jako wyznaczanie wielkości zadanych,  kontrolę, rozumianą jako monitorowanie kształtowania się wielkości uzyskiwanych,  zalecenia korygujące, rozumiane jako proponowanie ...

Rachunkowość a controlling

Oznacza to także, że controlling bez danych z księgowości nie mógłby funkcjonować, ale także i to, że wiarygodność opracowań controllingu zależy od wiarygodności danych księgowych.

Controlling jako jako metoda zarządzania

CONTROLLING W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Controlling w obszarze produkcji obejmuje ekonomiczne sterowanie produkcją, rozumiane jako oddziaływanie w sposób pośredni i bezpośredni na kształt struktury asortymentowo-ilościowej produkcji oraz na jej przebieg w czasie i przestrzeni dla zapewnienia najkorzystniejszej w danych warunkach realizacji zadań ekonomicznych organizacji.

Controlling

Controlling zdaje egzamin bardzo dobrze w zdecentralizowanych systemach zarządzania przedsiębiorstwem, tzn. Controlling jest bardzo dobrym systemem sterowania przedsiębiorstwa gdyż prowadzi on do samodzielności, samosterowania i samo odpowiedzialności za wyniki.

Controlling menedżerski

Page (1990) Specyfika controllingu menedżerskiego Jedną z gałęzi controllingu jest controlling menedżerski.

Controlling strategiczny

Przedmiotem jego zadań jest określenie szans i zagrożeń generowanych przez otoczenie w konfrontacji z identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa Controlling strategiczny tworzy warunki zapewniające długotrwałą egzystencje i rozwój przedsiębiorstwa oraz generowanie nowego potencjału zysków Zadania Do zadań controlling strategicznego należy: analiza realności długofalowych celów przedsiębiorstwa badanie poprawności podziału zadań na etapy ...

Controlling

Controlling zajmuje się organizacją i koordynacją określonych działań w zakresie planowania i kontroli oraz gromadzenia i przetwarzania informacji. Tak więc controlling pełni funkcje organizacyjno-doradcze, ale bez funkcji decyzyjnych.

Controlling strategiczny

Controlling strategiczny jest nadrzędny w stosunku do controllingu operacyjnego, ale tworzy z nim pewien system samoregulacji.

Controlling finansowy

Cele i zadania controllingu finansowego Cykl ten zawiera się w poszczególnych zadaniach controllingu finansowego: Zapewnienie struktury płynności Zapewnienie bieżącej płynności Utrzymanie rezerw płynności Zapewnienie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych Controlling finansowy wykorzystuje procedury i dane z rachunkowości zarządczej m.

Controlling operacyjny

Charakterystyka Controlling operacyjny nastawiony jest na regulację wewnętrznych procesów potrzebnych do kontroli i sterowania zyskiem przedsiębiorstwa w krótkim okresie. Controlling operacyjny i controlling strategiczny składają się na jeden, ściśle ze sobą powiązany i zintegrowany system.

Controlling personalny w zarządzaniu jakością

Zakres informacji dostarczanych przez controlling personalny dla potrzeb systemu zarządzania jakością <table width"100%" cellspacing"0" cellpadding"4" bordercolor"#000000" border="1"> <tr valign="top"> <th width="205"> <b>Obszar controllingu </b> <b>personalnego</b> </th> <th width="382"> <b>Informacje dostarczane dla SZJ</b> </th> </tr> <tr valign="top"> <td width="205"> zasobów ...

Controlling

Najlepiej rozwinięty controlling jest na gruncie niemieckim.   Pojęcie controllingu   Controlling poch.

Controlling personalny

  Controlling personalny - przenosi controlling na funkcję personalną. Na poziomie operacyjnym controlling personalny orientuje się według celów osobowych, tzn.

Czym jest controlling ?

Na pytanie czym jest controlling łatwiej odpowiedzieć przez negację: czym nie jest komórka controllingu w przedsiębiorstwie? Oczywiście, ktoś mógłby stwierdzić, że wystarczy jak Zarząd określi cele a controlling będzie koordynował działania.

Controlling operacyjny

W banku zadaniem controllingu operacyjnego jest określenie wartości priorytetowych i obserwowanie prawidłowości w funkcjonowaniu banku.

Controlling kosztów jakości

78-9): pełnej ewidencji i kosztów jakości|analizy kosztów jakości, pełnego lub ograniczonego controllingu kosztów jakości, fragmentarycznego controllingu kosztów jakości, odpowiedniego systemu kalkulacji jakości|kosztów jakości opartego na dwustopniowym rachunku kosztów bezpośrednich.

Controlling personalny

Zastosowanie Tak szeroko przyjęty zakres zainteresowania powoduje, że elementy controllingu personalnego obecne będą nie tylko w zasobów ludzkich|planowaniu, pracowników|ocenie personelu, pracy|analizie kosztów pracy, ale także w doborze pracowników, doskonaleniu ich umiejętności, rozwoju zawodowym, BHP.

Controlling

Do podstawowych cech controllingu należy m. W centrum zainteresowania controllingu są klienci i korzyści, jakie może im zapewnić firma, oraz oferowanie dogodniejszych rozwiązań od konkurencji, dzięki czemu firma ma szansę zdobyć przewagę nad konkurencją.

Controlling globalny

  Controlling globalny – występuje tylko w podmiotach gospodarczych o zasięgu ogólnoświatowym, dysponujących dużym kapitałem oraz posiadające potężne komórki analityczne.