Chrzest Litwy

Chrzest Litwy

Czytaj Dalej

Misteria działalności publicznej Jezusa - Chrzest Jezusa

Początkiem publicznego życia Jezusa jest Jego Chrzest przez Jana w Jordanie (Łk 3,23; Dz 1,22). Jan głosił "chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów" (Łk 3,3). Wielki tłum grzeszników, celników, żołnierzy, Faryzeuszy i Sadyceuszy (Mt 3,7) i nierządnic (Mt 21,32) przychodziło, aby otrzymać jego...

Uczestnictwo w losie Jezusa Chrystusa - Chrzest „w imię Jezusa”

„«Cóż mamy czynić, bracia?» - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.”(Dz.2,37-38)

Poza zakończeniem Mt, gdzie pojawia się...

Korzenie chrztu chrześcijańskiego

Kiedy pytamy o historyczne korzenie chrztu chrześcijańskiego natrafiamy na zadziwiający punkt wyjścia. Egzegetyczny stan rzeczy, który zadaje nam kilka zagadek:

- Jezus sam nie chrzcił, ale pierwotny Kościół praktykował, opisywał i teologicznie interpretował chrzest z taką oczywistością, że nigdzie...

Korzenie chrztu chrześcijańskiego - Chrzest Jana

Nie możemy przejść obok chrztu Janowego, nie chodzi tu o ryt sprawowany przez ludzi nie był to samo-chrzest, ludzie otrzymywali go od Jana „Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy.” (Mk.1,5)...

Chrzest Jezusa w Jordanie – jego znaczenie i interpretacja

W chrześcijańskim przekazie chrztu Jezusa, pokutny charakter chrztu Jana coraz bardziej usuwany jest na plan dalszy a na pierwsze miejsce wysuwa się zbawcze działanie Boga „w” i „na” Jezusie dlatego w literaturze teologicznej mówi się karygmatycznym zwrocie w perykopie chrzcielnej. To spostrzeżenie jest...

Korzenie chrztu chrześcijańskiego - Woda i Duch

Właśnie fakt, że sam Jezus przyjął chrzest Jana stworzyło możliwość podjęcia tego znaku zaraz po Wielkanocy dla nadchodzącego Królestwa Bożego. Teraz bowiem w przekonaniu uczniów eschatologiczna sytuacja stała się jednoznaczna. Znak czasu przez krzyż i wywyższenie został bardziej uintensywniony...

Teologia i praktyka chrztu pierwotnego kościoła

- Przez chrzest osoba staje się chrześcijaninem i współczłonkiem wspólnoty Kościoła - chrzest w imię Jezusa Chrystusa jednoczy z Jego Osobą i Jego losem z Jego śmiercią i Jego nowym życiem. Zewnętrzny znak nawiązuje świadomie do chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanie. Wzywanie i...

Teologia i praktyka chrztu pierwotnego kościoła - Zewnętrzne sprawowanie

W starożytności kościół w sposób nadzwyczaj jasny ukazywał przy chrzcie świętym jego wewnętrzną stronę ale zewnętrzne sprawowanie miało jeszcze większe znaczenie niż dziś. Dokonywało się w osobnym miejscu babtysterium z basenem w którym chrzczono. Pierwszym wczesnym tego świadectwem jest nauka 12...

Teologiczne wyjaśnienia chrztu schizmatyków

Jeszcze przed czasami Augustyna stało się konieczne wytłumaczenie dwóch teologicznych kwestii. W tzw. Sporze o chrzest schizmatyków szło nie tylko o co powinno się czynić z poszczególnymi chrześcijanami, którzy „odpadli” podczas prześladowań.

Musieli czynić pokutę ponieważ chrzest jest jednorazowy...

Wiara i chrzest

W badaniach Nowo Testamentalych zwracano uwagę na fakt, że w teologii Pawła wypowiedzi na temat wiary i chrztu tworzą ścisłe paralele. Paweł może przedstawić jedną i tą samą myśl, zbawczy dar nie tylko pt. „wiara” ale i pt. „chrzest”

np. Ga.3,26 „Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami...

Wiara i chrzest - Pytanie o konieczność do zbawienia

Idzie o uniwersalne znaczenie Jezusa Chrystusa. Wypowiedź Jezusa w rozmowie z Nikodemem w Ew. św. Jana 3,5 „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.” Była przyjmowana w przekazie wiary zawsze zawsze poważnie i odczuwana jako...

Wiara i chrzest - Zakłada się możliwość rozstrzygania w wierze

Oczywiście nierozwiązywalna współprzynależność wiary i chrztu, który jest zwróceniem się i odpowiedzialnym roztrzygnięciem od początku kazała chrześcijanom bezwyjątkową konieczność chrztu z wody. Już bardzo wcześnie uważano męczeństwo katechumena za równoważne, bo dokonywało się tu realnie...

Wiara i chrzest - Powszechna Boża wola zbawienia

Pozostaje ona podstawowym przekonaniem wiary. Przy opisywaniu tzw. konieczności chrztu i wiary do zbawienia trzeba rozróżnić wypowiedzi nie tylko jako rozumienie wiary jako wolnej decyzji człowieka ale jako podstawę teologiczną bowiem Nowy Testament wypowiada się z jednoznacznością o uniwersalnej Bożej...

Wiara i chrzest - Fenomen konkretności objawienia

Nie możemy pominąć tego, że Bóg swoje udzielanie się związał z Jezusem i Jego następcami. Dlatego misje, przepowiadanie drogi Jezusa stanowią centrum myśli o naśladowaniu. Chrześcijaninem jest się nie dla siebie samego ale dla drugich. Nauka o konieczności chrztu do zbawienia jest konkretnym...

Problem chrztu dzieci

W Nowym Testamencie, ani wprost, ani pośrednio nie mówi się o chrzcie dzieci. Sposób mówienia o chrzcie całego domu, tzw. formuły domowe, ani w 1Kor 7,14, gdzie jest mowa, że świętość dzieci z małżeństwa, w którym przynajmniej jedna ze stron jest wierząca, ani perykopa o błogosławieniu dzieci (Mk...

Chrzest i włożenie rąk jako udzielanie Ducha w Nowym Testamencie

Chrzest udziela Ducha i wiąże ze wspólnotą Ducha Świętego, co powinno być powszechnie znane każdemu chrześcijaninowi. Jako typowy przykład wielorakiego ścisłego połączenia Ducha Świętego i chrztu wymienić nalęzy 1Kor 12,13. „Typowy” jest ten tekst też dlatego, Paweł przejął tu już raz...

Chrzest Mieszka I

Wiele wskazuje na to, że nie odbył on się w Polsce.

Z ówczesnych sąsiadów Polski w grę wchodziły Czechy i Niemcy, jednak przeciwko Czechom przemawia parę argumentów mianowicie był to kraj, który nie miał własnego biskupa, ale wchodził w skład niemieckiej diecezji w Ratyzbonie.

Prawdopodobnie...

Dzieje unii Polski z Litwą

Chrzest Litwy i unia Polski i Litwy w Krewie w 1385 r. Szlachta polska od dawna domagała się ściślejszego powiązania Litwy z Polską.

Kazimierz Jagiellończyk - WIELKI KSIĄŻE LITWY

Wiosną 1461 roku w czasie pobytu w Wilnie postawili Kazimierzowi formalne ultimatum; albo zamieszka na stałe na Litwie, albo odda ją w zarząd Semenowi Olelkowiczowi księcciu kijowskiemu.

Losy Polski i Litwy nie połączonych Unią Lubelską

Polska zaraz po 1569 roku nie musi obawiać się o swoje wschodnie granice - Litwa jest zajęta na wschodzie walką o Inflanty, a od Rosji oddziela ją olbrzymie, słabo zaludnione i bogate w żyzną glebę terytorium Litwy.