Chłodny Jar (wiersz)

Chłodny Jar (wiersz)

Chłodny Jar (oryg. ukr. Холодний Яр) – wiersz Tarasa Szewczenki ze zbioru Trzy lata. Po raz pierwszy opublikowany w 1859 w Lipsku w zbiorowym wydaniu dzieł Aleksandra Puszkina i nowszych utworów Tarasa Szewczenki. Podobnie jak Do umarłych i żywych i nienarodzonych rodaków moich na Ukrainie i nie na Ukrainie list mój przyjacielski, wiersz Chłodny Jar powstał w czasie pobytu Szewczenki w...

Czytaj Dalej

WIERSZ

W literaturze istnieją dwie zasadnicze formy wypowiedzi artystycznej: PROZA i WIERSZ. Prozą mówi się łatwiej i brzmi ona bardziej naturalnie, ale za pomocą wiersza można nieraz powiedzieć więcej i sugestywniej. Tutaj już sama melodia mowy, sam rytm dostarcza nam wrażeń estetycznych. Pisanie prozą...

WIERSZ, mowa w celowy sposób zorganizowana brzmieniowo

WIERSZ, mowa w celowy sposób zorganizowana brzmieniowo, przeciwstawna prozie jako mowie niezorganizowanej. Podstawą organizacji wierszowej jest przede wszystkim: 1) powtarzalność ekwiwalentnych segmentów wypowiedzi funkcjonujących jako jednostki miary wierszowej (inaczej: jednostki wierszowe); są nimi np...

TEORIA LITERATURY - Wiersz

Ja z jarzmem tych pragnień moich 8 zgł.

HUMANIZM I DEMOKRATYZM W WIERSZU „DO OBYWATELA JOHNA BROWNA”

Wiele postaci doby romantyzmu stało się dla Norwida inspiracją. Były dla jego twórczości symbolem, bohaterami utworów (Szopen, Bem). Tu postać związana jest z historią USA. John Brown - działacz społeczny, który walczył o zniesienie niewolnictwa murzynów. Niewolnictwo uderza w ludzką godność...

Mikołaj Sęp-Szarzyński - "Wiersze" - streszczenie

Twórczość Mikołaja Sępa Szarzyńskiego umieszczona jest na przełomie dwóch epok - renesansu i baroku. W jego wierszach mieszają się ze sobą wartości typowe dla pierwszej i dla drugiej. Choć żyje jeszcze w okresie renesansu, to dostrzec można wiele motywów, typowych dla kolejnej epoki. Dlatego...

Analiza wiersza But w butonierce

 

Wiersz zbudowany jest z sześciu zwrotek, każda z nich ma cztery wersy. Mają one na przemian dziewiętnaście i osiemnaście sylab. Rymy występują we wszystkich wersach, są typu abab. Para pierwsza to rymy żeńskie, druga zaś - męskie. Wiersz opowiada o samym autorze, nawet wymienione jest jego nazwisko...

Omówienie sposobów kreowania rzeczywistości w poezji B.Leśmiana na przykładzie danego wiersza

• debiut "Sad rozstajny" w 1912r.

• rozpuszczenie wyobraźni

• fantastyka

• granica dwóch światów

• wymyślony świat jest ciekawszy niż normalny

• opisuje to co krótkie, chwilowe, niedostępne człowiekowi w świecie zmieniającej się rzeczywistości

• posługuje się symbolem

• w wierszach używa dużo...

DAMROT KONSTANTY, pseud. Czesław Lubiński

DAMROT KONSTANTY, pseud. Czesław Lubiński, ur. 14IX 1841 w Lublińcu, m. 5 III 1895 w Pilchowicach (G. Śląsk),śl. poeta, publicysta, działacz ruchu nar.; ksiądz. Syn wiejskiegokościelnego; zdobył wykształcenie dzięki opiece wuja, ks.J. Juttnera. Studiował 1862-67 we Wrocławiu, początkowo filologię,od...

PIEŚNI JANUSZA, zbiór 51 wierszy W. Pola

PIEŚNI JANUSZA, zbiór 51 wierszy (w tym wstępny Śpiew Janusza) W. Pola, powst. 1831-33, wyd. bezim. w Paryżu 1835 (z datą 1833) jako t. 1; trzy wiersze ogł. 1833 w tajnym piśmie lwow. „Konfederatka". Inspirowany powstańczymi przeżyciami poety, dedykowany jest „Polkom Emilii [Sczanieckiej] i Klaudii...

SZLACHTA W ROKU 1831, wiersz G. Ehrenberga

SZLACHTA W ROKU 1831 (inc. „Gdy naród na pole wystąpił z orężem"), wiersz G. Ehrenberga (7 zwrotek 8-wersowych), powst. zapewne latem 1836, prwdr. 1848 w Dźwiękach minionych lat. Dokonaną z pozycji klasowych krytykę powstania łączy z przekonaniem o historiotwórczej roli ludu i wiarą w przyszłe...

BIBLIA w LITERATURZE - W LITERATURZE POLSKIEJ

Wpływ B. wynikałzarówno z jej ścisłych związków z chrzęść, kulturą eur., jak i zespecyfiki pol. stosunków społ.-polit., decydujących o preferowaniuniektórych wątków tematycznych (A) oraz korzystaniuz ukształtowanego w powszechnym odczuciu (dzięki tłumaczeniomnar.) stylu bibl. ( B ) .

A. TEMATY i...

GRECKA LITERATURA - NOWOŻYTNOŚĆ

Symboliczną postacią inaugurującąliteraturę Grecji walczącej o wolność i niepodległość byłWelestinlis Rigas (właśc. Antonis Kiriazis, 1757-98); kształci!się w Konstantynopolu, a nast. w Wiedniu rozpoczął działalnośćlit., dążąc do odrodzenia języka i starając się wprowadzićdo...

MAJAKOWSKI Włodzimierz (1893 - 1930)

Proszę, nie plotkujcie

Poeta i dramaturg. Debiutował w 1912 roku. Początkowo związany z futuryzmem, z czasem całkowicie poświęcił się socjalizmowi. Bez zastrzeżeńzaakceptował rewolucję i stał się jednym z najżarliwszych piewców nowejrzeczywistości. Toteż jako osobistą klęskę odczuwał wszelkie...

Polecenia bazy danych

NARZĘDZIE IBCONSOLE JEST NARZĘDZIEM, W KTÓRYM MOŻEMY STWORZYĆ BAZĘ DANYCH. UMOŻLIWIA PODGLĄDANIE OBIEKTÓW BAZY DANYCH JAKIMI SĄ TABELE I WIDOKI MENU START/ PROGRAMY/ INTERBASE/ IBCONSOLE NARZĘDZIE INTERBASE MANAGER POZWALA NA USTALENIE CZY SERWER INTERBASE MA BYĆ WYWOŁYWANY AUTOMATYCZNIE PRZY STARCIE SYSTEMU OPERACJNEGO. STERT/ PROGRAMY/ INTERBASE/ INTERBASE SERVER MANAGER TWORZENIE BAZY DANYCH W INTERBASE LOGOWANIE Z MENU SERWER WYBIERAMY: POZYCJĘ ...

Śmierć w dziupli - Wiersze Leśmiana

) i muszą „szukać parowu lub jaru, aby go dopasować do swego bezkresu i zamieszkać na chwilę” (zob.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

 Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

 

Średniowiecze to epoka odległa od naszych czasów. Rozwijała się od V do XV w. (w Polsce od X do XV) - trwała długo, była złożona i niejednolita. Dystans czasu powoduje, że wiedzę o niej budujemy często z zachowanych do...

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

I.

WSTĘP: Jest to temat bardzo obszerny, bo właściwie w każdej epoce znajdujemy utwory, zawierające ilustrację tezy, w których ojczyzna jest traktowana jako dobro najwyższe. Stówa: Polska, Rzeczpospolita, ojczyzna...

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utw.

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utw.

M I T O L O G I A   I   B I B L I A

Literatura mitologiczna prezentuje bogów greckich, którzy są ogromnie podobni do ludzi, mają te same pragnienia, namiętności, rywalizują o względy Zeusa, zazdroszczą sobie, snują intrygi...

Motyw Boga

Motyw Boga

 

Biblia - ukazuje człowieka w stosunku do Boga, opis stworzenia świata - wszystko co jest stworzone pochodzi od Boga ,

Hymn o miłości - miłość jest cechą Boga, a zbawienie będzie oznaką tej miłości.

Ks. Koheleta fragment “Wszystko ma swój czas” - Kohelet w końcowych rozważaniach...

Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca ówczesnego społeczeństwa.

Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca ówczesnego społeczeństwa.

 

Znakomity filozof niemiecki Immanuel Kant określił oświecenie jako "wyjście człowieka z niepełnoletniości, w którą popadł z własnej winy", przy czym niepełnoletniość rozumiał jako "niezdolność człowieka do posługiwania...