Chemia organiczna

Chemia organiczna

Czytaj Dalej

Chemia organiczna - ogólnie

Terminem ‘’chemia organiczna’’ określa się natomiast gałąź chemii zajmującą się badaniem i otrzymywaniem związków organicznych.

Chemia organiczna

Kiedyś wierzono, że organizmy żywe posia­dają zawartą w komórkach substancję nazywaną „siłą witalną" - odpowiedzialną za syntezę związków organicznych. Związki organiczne dzielimy na dwie główne grupy: związki alifatyczne i aromatyczne.

Chemia nieorganiczna

Dawne teorie o związkach organicznych. To przekonanie, że związków organicznych nie można otrzymać z pierwiastków w pracowni, że mogą one powstać tylko w organizmach żywych w wyniku działania specjalnej siły życiowej.

Chemia organiczna kwas-mydło

Enzymatyczne (OCOC17H35)3 + 3H2O ->lipazy C3H5(OH)3 + 3C17H35COOH addycja uwodor (utwardzanie nienasyco) C3H5(OCOC17H35)3 + 3H2O ->kat C3H5(OCOC17H35)3 halogenków C3H5(OCOC17H35)3 + 3I2 -> C3H5(OCOC17H33I2)3 Nasycone, stałe, zwierzęce: C3H7 masłowy, C15H31 palmitynowy, C17H35 stearynowy, Nienasycone, ciekłe, roślinne: C17H33 oleinowy, C17H31 linolowy, C17H29 linolenowy, C13H27 mirystynowy, C11H23 laurynowy Mydła otrzymywanie (zmydlanie tłuszczy)tłuszcze + 3NaOH-> glicerol + R1COONa ...

Chemia Organiczna- alkan fenol

Alkany CnH2n+2 C4 gazy, C5-C15 ciecze, C15 ciała stałe spalanie: CH4 + 2O2= CO2+4H2O całkowite, 2CH4+ 3/2O2 = 2CO+4H2O półcałkowite, CH44+O2=C+2H2O niecałkowite r. substytucji CnH2n+2+X2= CnH2n+1X +HX X-chlorowiec otrzymywanie synteza Wurtza połączenia z metalami CH3-J +NaCH3= CH3- CH3 +NaI piroliza CH3COONa + NaOH = CH4 + Na2CO3 elektroliza CH3COONa K: Na+, H2O-H2 A: CH3COO-+ 1e-CH3COO0 Alkeny CnH2n wiaz 2, spalanie, addycja CH2=CH2 + H2 CH3CH3 reg Markownikowa CH2=CH-CH3 + HCl ...

Chemia organiczna - Keton aldehyd

Aldehydy CnH2n+1CHO, próba Tollensa HCHO + Ag2O - HCOOH + 2Ag, próba Trommera HCHO + 2Cu(OH)2 - HCOOH + Cu2O + 2H2O otrzymywanie alkoholi1rz: utlenianie RCH2OH -- RCHO+H2O np. CH3OH +CuO- HCOH +H2O + Cu, odwodornienie RCH2OH- RCOH+ H2 np. CH3OH -Ag HCOH + H2 substytucja desmutacja 2HCH(O) + NaOH- CH3OH + HC(=O)ONa addycja alkoholi RCH(=O)-H2 RCH2OH, woda RCH(=O) +H2O- wodzian alkanalu RCH(OH)2 amoniak RCH(=O) +H-NH2 -RNH2CHOH cyjanowodór RCH(=O) + H-CN- RCNCHOH cyjanohydryna tworzenie ...

Chemia organiczna- cukry

Monosacharydy triozy: aldehyd glicerynowy, dihydroksyaceton, tetrozy: erytoza, treoza, pentozy: ryboza, deoksyryboza, ksyloza, heksozy: glukoza, fruktoza, mannowa redukcja do alkoholi D-ryboza-2H+rybitol, Glukoza- [H] D+glucitol utlenianie do kwasów kw aldonowe Dglukoza-[O]kw Dglukonowy kw aldarowe Dglukoza-[O] kw glukarowy/cukrowy kw uronowy metylom glukopiranozyd -[O] kw Dglukouronowy epimeryzacja Dglukoza-endiol-Dmannoza z hydroksyaminą two oksymy Dglukoza- glukooksym z fenylohydrazyną ...

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

kwas nieorganiczny + alkohol = ester kwasu nieorganicznego + woda[kwas azotowy (V)][kwas siarkowy (VI)][kwas borowy][kwas fosforowy (V)] METANOLZastosowanie: -jako rozpuszczalnik-do prod.

Systematyka związków nieorganicznych

 

OTRZYMYWANIE TLENKÓW:w drodze bezpośredniej syntezy z pierwiastków&innych tlenków oraz w reakcji rozkładu niektórych związków. 

PODZIAŁ&CHARAKTERYSTYKA TLENKÓW: 1.kwasowe(reagują z zasadami,nie reagują z kwasami)2.zasadowe(reagują z kwasami,nie reagują z zasadami)3.amfoteryczne(reagują z mocnymi...

Struktura organiczna

Na wzorcu organicznym bazują współczesne, elastyczne formy struktur organizacyjnych, zaliczane do nowoczesnych rozwiązań.

Kwasy organiczne.

  Kwasy organiczne to kwasy karboksylowe, których cząsteczki zbudowane są z grupy węglowodorowej i grupy karboksylowej.

Praca organiczna, praca u podstaw

•  praca organiczna - punktem wyjścia była teoria Spencera, a szczególnie ta jej część, która podkreślała konieczność  harmonijnej  wymiany usług w społeczeństwie.   Pozytywiści głosili dwa główne hasła „praca organiczna” i „praca u  podstaw”.

Statut organiczny Królestwa Polskiego z 1832 roku

 W prawdzie Statut Organiczny utrzymywał w administracji i sądownictwie język polski jako urzędowy, lecz od 1836 roku znajomość języka rosyjskiego dawała pierwszeństwo w przyjmowaniu do służby państwowej.

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się: Przyczyny trudności w uczeniu się - Uwarunkowania organiczne i biologiczne

W literaturze znajdujemy wiele klasyfikacji czynników biologicznych, oddziałujących na rozwój dziecka w sposób niekorzystny. Najczęstsze kry­teria tych podziałów to rodzaj czynnika i czas, w którym on działał (Spionek, 1985; Hallahan, Kauffman, 1988; Winzer, 1994). Zwolennicy pierwszego kryterium zwracają...

Mechaniczny i organiczny (sieciowy) model organizacji. Podać przykłady organizacji odpowiadających wyróżnionym modelom

Przykład modelu organicznego : w instytucjach remontowych, zaopatrzeniowych lub produkujących na rynek charakteryzujący się dużą zmiennością gustów i preferencji.

Różnice w podejściu do planowania w modelu mechanicznym i sieciowym (organicznym)

Model sieciowy (organiczny) :instytucja rozwijająca się dzięki umiejętności przystosowania się do zmian w środowisku, to instytucja, w której pożądane zmiany wprowadza się szybko i z łatwością.

Chemia fizjologiczna - Synteza i rola kwasów żółciowych

Stanowią 50% składników żółci. Są wytwarzane w hepotocytach, podlegają procesowi czynnego wydzielania do mikrokanalików żółciowych i po zagęszczeniu w pęcherzyku żółciowym są wydalane dalej drogami żółciowymi do światła jelita, gdzie pełnią szereg ważnych czynności jak: rozpuszczenie...

Chemia fizjologiczna - Pierwotne i wtórne kwasy żółciowe

Pierwotne:

- kwas cholowy  

- kwas chenowy (chenodezoksycholowy)

Powstają one w wątrobie. Są sprzężone z glicyną i tauryną. Po przejściu do jelita grubego pod wpływem enzymów bakteryjnych zmieniają się na kwasy:

Wtórne:

- dezoksycholowy

- litocholowy

Chemia fizjologiczna - Powstawanie i metabolizm barwników żółciowych

- bilirubina

- biliwerdyna ( u człowieka mało ).

Bilirubina powstaje w wyniku degradacji hemoglobiny uwalnianej z elementów czerwonokrwinkowych, które ulegają rozpadowi w układzie siateczkowo- śródbłonkowym wątroby, śledziony i szpiku kostnego.

Bilirubina pierwotna przekształca się we wtórną w...