Certyfikat

Czytaj Dalej

Certyfikat depozytowy

Zaletą Certyfikatów depozytowych jest pewność lokaty, która nie może być wycofana z banku przed umownym terminem, a deponent lokaty może ją w każdej chwili upłynnić, zbywając posiadany certyfikat na rynku wtórnym.

Certyfikat inwestycyjny

Sytuacja taka prowadzi do podziału certyfikatu na równe części, które mają odpowiadać całkowitej wartości certyfikatu z przed podziału.

Certyfikat

Dokument stwierdzający pochodzenie towaru Rodzaje certyfikatów Do najważniejszych certyfikatów należą: certyfikat bezpieczeństwa - dokument potwierdzający przeprowadzenie przez właściwe organy inspekcji dotyczącej stanu urządzeń technicznych, certyfikat pochodzenia towarów - wystawiany bądź przez konsulat państwa importującego bądź przez eksportera; dokument wymagany przy imporcie towarów korzystających z ulg celnych na ...

Certyfikaty depozytowe

Zaletą certyfikatów jest pewność lokaty, która nie może być wycofana z banku przed umownym terminem, a deponent lokaty może ją w każ­dej chwili upłynnić, sprzedając otrzymany certyfikat.

Certyfikaty jakości

2)    Certyfikat systemu zapewnienia jakości - potwierdza zgodność z normą funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu jakości. Certyfikat ten nie może zastąpić certyfikatu dla wyrobu.

Certyfikat

Certyfikatów można używać zamiast numerów kart kredytowych podczas zakupów za pośrednictwem sieci.

CERTYFIKAT DEPOZYTOWY

mogą być oprocentowane według stopy stałej, w całym okresie życia certyfikatu bądź zmiennej, ustalanej na bazie np. Wówczas właścicielem depozytu staje się nowy nabywca certyfikatu.

Amerykański certyfikat depozytowy

Charakterystyka Amerykańskie certyfikaty (kwity) depozytowe (ADR) można zdefiniować jako papiery wartościowe podlegające prawu amerykańskiemu, które opiewają na akcje firm nieamerykańskich. Właściciele otrzymywali jedynie certyfikaty (kwity) potwierdzające własność akcji.

CERTYFIKAT

Zaświadczenie (dowód, dokument) będące urzędowym świadectwem stwierdzającym stan faktyczny. Pojęcie to używane jest głównie w odniesieniu do dokumentów morskich, ekonomicznych i w handlu zagranicznym. C. potwierdzają m.in. prawo do: 1) wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej...

CERTYFIKAT BANKOWY

Dokument potwierdzający złożenie depozytu terminowego (wkładu oszczędnościowego) w banku. Jest to dokument niezbywalny, tzn. nie można dokonywać nim obrotu. Obie strony umowy, tj. deponujący oszczędności (deponent) i bank (depozytariusz), nie zmieniają się podczas jej trwania.

Depozyty (wkłady...

CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY

Polisa ubezpieczeniowa, dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej, wystawiony ubezpieczającemu przez ubezpieczyciela (towarzystwo ubezpieczeniowe, np. PZU S.A.). Zapewnia wypłatę określonej sumy (odszkodowania) przewidzianej w umowie za straty (szkody) poniesione przez ubezpieczonego w związku z...