Cerkiew prawosławna a carat w dobie absolutyzmu

, spojenie † z caratem, charakterystyczne dla XVII/XVIII w.