Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny

Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny

Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny (ros. Брестский государственный технический университет, БрГТУ) – białoruska uczelnia wyższa o profilu technicznym. Placówka została powołana do życia 1 kwietnia 1966 jako Brzeski Instytut Inżynieryjno-Budowlany. W 1989 Instytut przekształcono w Brzeski Państwowy Uniwersytet Politechniczny, a od 2000 nosi obecną...

Czytaj Dalej

Ewolucja organów kontroli państwowej

W poniższym szkicu zamierzam dokonać próby porównania jak zmieniały się organy kontroli państwowej w miarę ewolucji stosunków politycznych i społeczno – gospodarczych w Polsce po II wojnie światowej. Punktem wyjścia może być zapis Ustawy o organizacji i zakresie działania rad narodowych z dnia 11 września 1944 r. „ 1. Do czasu zorganizowania Najwyższej Izby Kontroli Państwa (art. 9 Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r.), wszystkie kompetencje Najwyższej Izby Kontroli ...

Status prawny urzędnika państwowego

W obecnie obowiązującym stanie prawnym wyróżniamy trzy grupy pracowników urzędów państwowych: 1) urzędnicy państwowi mianowani, 2) urzędnicy państwowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, 3) pracownicy nie będący urzędnikami państwowymi. W grupie urzędników nic mianowanych ustawodawca wyróżnił dwie szczególne podgrupy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o praco na czas określony, a mianowicie: 1) doradców w Zespole doradców członków Rady ...

Historia państwa

Powszechna Historia Państwa i Prawa PAŃSTWO - „zagadnienia małe” 1. Curia regis Curia – otoczenie monarsze powołane przez króla i jego otoczenie W oparciu o dwór monarszy powstała instytucja centrum politycznego. Curia regis – zjazdy najbliższych. Dały początek : - reprezentacji stanowej - reprezentacji państwowej Obok zebrań, na których król naradzała się ze swoimi dygnitarzami, Kapetyngowie od początku swego panowania czuli się zmuszeni do zwoływania ...

Prawo administracyjne

ADMINISTRACJA jest pojęciem używanym w dwojakim znaczeniu. Oznacza ona bądź jedną z podstawowych dziedzin działalności państwowej, polegającej na zarządzaniu, bądź ogół organów państwowych zajmujących się administrowaniem. Administracje uważa się za pozostałą część działalności państwowej. Administracją jest wszystko, co nie jest ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości. Za administracje państwową uważa się tę z podstawowych form działalności państwa,

Własność prywatna, państwowa i komunalna

Własność -definicja ta została określona w artykule 140 KC, w granicach określonych przez ustawy oraz zasady współżycia społecznego właściciel może z wyłączeniem innych osób korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa w szczególności może pobierać pożytki oraz inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Definicja własności została podzielona na 2 części: 1 część to pozytywna strona definicji ...

Własność prywatna, państwowa i komunalna

Własność -definicja ta została określona w artykule 140 KC, w granicach określonych przez ustawy oraz zasady współżycia społecznego właściciel może z wyłączeniem innych osób korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa w szczególności może pobierać pożytki oraz inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Definicja własności została podzielona na 2 części: 1 część to pozytywna strona definicji ...

AKADEMIA KRAKOWSKA (Uniwersytet Krakowski, Uniwersytet Jagiellonski)

Opieke nad uniwersytetem, opartym organizacyjnie nawzorze uniwersytetów: bolonskiego, padewskiego i neapolitanskiego, powierzyłwówczas nowemu biskupowi krakowskiemu—Florianowi Mokrskiemu.

Szkoła wyższa jako organizacja

Pozostałe uniwersytety to: Uniwersytet w Białymstoku (1997), Uniwersytet Gdański (1970), Uniwersytet Śląski w Katowicach (1968), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (1918), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1944), Uniwersytet Łódzki (1945), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (1999), Uniwersytet Opolski (1994), Uniwersytet im.

Banki państwowe

 

Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. W tym samym trybie następuje likwidacja banku państwowego.

Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu banku państwowego określa nazwę...

Kulturoznawstwo w Polsce

Cezary Wodziński,Jan Sowa  i Piotr Marecki) i  Instytut Studiów Regionalnych  (Tadeusz Paleczny, Piotr Kletowski) na UniwersytecieJagiellońskim, Katedra Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego  (pracuje tu m.

Absolutyzm oświecony na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej

Za jego panowania rozwinął się w Prusach typ szkoły średniej, nastawionej głównie na umiejętności praktyczne (szkoła realna), wypracowany został model szkoły chłopskiej (Bauernschule), rozwinęły się niższe szkoły zawodowe (Industrieschulen) oraz zreformowano także uniwersytety w Frankfurcie i Królewcu.

Teorie ekonomiczne w XIX w.

Liberalizm

Wraz z industrializacyjnym przełomem nabrały aktualności XVIII-wieczne teorie ekonomiczne Adama Smitha ("Badania nad naturą i przyczyną bogactwa narodu")

Idee liberalizmu:

1.swoboda gospodarcza - leseferyzm (laissez faire- pozwólcie działać)

2.wolny handel

3.prawo do założenia...

UNIA EUROPEJSKA - Szok dla przedsiębiorstw państwowych

Te ostatnie będą mogly nadal sprawnie rozwijać się pod warunkiem przeznaczania większych środków na inwestycje, angażowania się w produkcje bardziej zaawansowanych technicznie produktów jak również uzyskania lepszego dostępu do kredytów bankowych.

PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA STATKÓW MORSKICH

Prawo międzynarodowe wymaga, żeby każdy statek posiadał określoną (i tylko jedną) przynależność państwową. Przynależność ta jest szczególnym węzłem łączącym statek z państwem i wiąże się z nią szereg konsekwencji prawnych. Statek nabywa przynależność przez rejestrację w określonym...

Normy techniczne

Nadanie normom technicznym charakteru norm prawnych chroni przed dowolnością i możliwością występowania niekorzystnych zjawisk w dziedzinie jaką normy techniczne regulują.

Organizacja, zadania i kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy należą w szczególności: 1)nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i ...

Techniczne środki nauczania

Środki dydaktyczne techniczne znalazły największe zastosowanie w szkołach zawodowych przygotowujących młodzież do przyszłej pracy o danej specjalności. Duży zasób narzędzi pracy, środków technicznych służy wykwalifikowaniu przyszłego społeczeństwa.

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie (UJ)

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie (UJ), jedna z najstarszych w Europie uczelni wyższych, zał. Uniwersytet Krak.

UNIWERSYTET POZNAŃSKI, od 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

UNIWERSYTET POZNAŃSKI, od 1955 Uniwersytet im. 2 (1975); tenże Polonistyka na Uniwersytecie w Poznaniu w latach 1945-1975, Studia Polonist.

Analiza techniczna

Ze względu na okres przypadający na jedną obserwację można wyróżnić: *wykresy intra-day *wykresy dzienne *wykresy tygodniowe *wykresy miesięczne *wykresy roczne Ze względu na rodzaj użytej skali wyróżniamy: *wykresy o skali liniowej *wykresy o skali logarytmicznej Krytyka analizy technicznej Analiza techniczna jest częstym obiektem krytyki ze strony przedstawicieli finansów behawioralnych.