Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny

Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny

Czytaj Dalej

GESTAPO (Geheime Staatspolizei) - tajna policja państwowa

Niemiecka tajna policja państwowa utworzona w 1933 r. w Prusach przez premiera tego kraju Hermanna *G6ringa. Pierwotna nazwa brzmia­ła Geheimes Staatspolizeiamt (Gestapa) - Urząd Tajnej Policji Państwowej. W 1934 r. Góring przekazał zwierzchnictwo nad Gestapa Heinrichowi *Himmlerowi, który w 1936 r...

Trzy koncepcje naprawy rzeczywistości państwowej w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego. Jak je oceniasz?

 

Słynne są trzy koncepcje naprawy kraju zawarte w powieści Żeromskiego, która ma przede wszystkim wymiar polityczny. Rzeczywistość młodego państwa rozczarowała wielu, którzy czekali na odzyskanie niepodległości. Do grona krytyków należał także Żeromski. Oto trzy programy...

Przedsiębiorstwa państwowe

Zapoczątkowana w 1989 r. zmiana ustroju państwowego w Polsce rozpoczęła proces głębokich reform gospodarczych. Zasadniczym celem było przekształcenie gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową, w której dominującymi podmiotami gospodarczymi są przedsiębiorstwa prywatne. Tym samym rozpoczęty...

CZYNNIK EKONOMICZNO - TECHNICZNY

Wpływ postępu naukowo –technicznego na sposoby prowadzenia wojny jest szczególnie widoczny w ostatnim stuleciu – zwłaszcza w zwielokrotnieniu siły rażenia.

Banki państwowe

 

Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. W tym samym trybie następuje likwidacja banku państwowego.

Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu banku państwowego określa nazwę...

Własność państwowa a prywatna

 

Modele teoretyczne i doświadczenia 45 lat socjalizmu w Polsce wykazały, że jest to system nieefektywny. Nie przynosi on dużego postępu cywilizacyjnego i przyczynia się do technologicznego zacofania. Socjalizm nie zaspakajał potrzeb ludzi, gospodarowanie w nim wiązało się z olbrzymim marnotrawstwem...

INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY

 

Wszystkie kraje świata stoją przed wspólnym problemem ekonomicznym. Problem ten wynika z posiadania niewystarczającej ilości zasobów potrzebnych do zrealizowania wszystkich planów, zamiarów, czy chęci. Występuje ograniczona podaż zarówno zasobów naturalnych, jak i kapitału oraz wykwalifikowanej siły...

Rola i zadania technicznej infrastruktury zarządzania

Technologia – konkretne zastosowanie wiedzy naukowej i technicznej do tworzenia, rozwijania i wytwarzania jakiegoś produktu.

Technical ladders - Szczeble techniczne

Określony szczebel techniczny przypisywany jest pracownikowi na podstawie konkretnych, szczegółowych kryteriów wiedzy, umiejętności i osiągnięć profesjonalnych.

Pojecie i cel technicznego przygotowania produkcji

  Techniczne przygotowanie produkcji jest to działalność związana technicznym przygotowaniem produkcji i jego wytworzeniem.

Komórki realizujące techniczne przygotowanie produkcji w przedsiębiorstwie

Im szybszy jest w przedsiębiorstwie postęp techniczny tym większego znaczenia nabierają zagadnienia technicznego przygotowania produkcji.

Techniczne przygotowanie produkcji w przemysłowych aparaturach

  Celem technicznego przygotowania jest: ustalenie receptury opracowanie procesu technologicznego zaprojektowanie aparatury i urządzeń   Typowe etapy przygotowania produkcji: Badania laboratoryjne Badania wyrobów w użytkowaniu Projektowanie aparatury i urządzeń produkcyjnych Badanie na skalę półtechniczną – budowanie fabryki w mikroskali lub pewnych elementów tej fabryki pozwalających ...

Wybór wariantu konstrukcyjno – technicznego w tpp

 

W przygotowaniu konstrukcyjnym problem sprowadza się stwierdzenia, co będzie przedmiotem produkcji. W przygotowaniu technologicznym chodzi o ustalenie sposobu wytwarzania. W praktyce te dwa etapy technologicznego przygotowania produkcji w pewnej mierze przeprowadza się równolegle. W ten sposób pragnie się...

Techniczne środki produkcji.

 

 

ZOZ gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa. Zakład Opieki Zdrowotnej jako całość zajmuje teren o powierzchni ok. 4 ha. Kompleks ZOZ-u składa się z budynku szpitala oraz innych budynków gospodarczych.

Budynek główny szpitala – to budynek...

Techniczne środki produkcji

 

Firma dysponuje terenem o powierzchni 1,75ha. Na powierzchni tej znajduje się sześć budynków:

- biurowiec o powierzchni 200 m2

- hala produkcyjna nr.1 o powierzchni 350 m2

- hala produkcyjna nr.2 o powierzchni 250 m2

- magazyn półproduktów i materiałów o powierzchni 600 m2

- magazyn wyrobów gotowych o...

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstwa państwowego

 

Przekształcenie formy własności dokonuje się przez sprzedaż części lub całości majątku przedsiębiorstwa innym podmiotom prawno-organizacyjnym. Zasadniczo są dwie drogi przekształceń własności z okazji prywatyzacji: 1. Kapitałowa – dokonuje się przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową...