Broker

ze względu na zakres ich kompetencji: Broker- pełnomocnik- ma kompetencje do składania oświadczeń woli w imieniu zleceniodawcy, Broker pośrednik- ma tylko kompetencje do dokonywania czynności faktycznych na rzecz zleceniodawcy, 3.

Broker ubezpieczeniowy

Wymagania Broker jako niezależny doradca ubezpieczeniowy może wykonywać swoje czynności brokerskie za pośrednictwem osoby fizycznej oraz osoby prawnej, Osoba fizyczna musi spełnić następujące wymogi prawne: posiada pełna zdolność do czynności prawnych, nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo, daje rękojmię należytego wykonania czynności brokerskich, posiada co najmniej średnie wykształcenie, zdała egzamin ...

Dystrybucja poprzez agentów handlowych i brokerów

Brokerzy: agenci zajmują się negocjowaniem lub zawieraniem transakcji w imieniu przedsiębiorstw, które reprezentują często na podstawie długoterminowych kontaktów, natomiast brokerzy (maklerzy) są pośrednikami w zawieraniu transakcji między osobami trzecimi.

BROKERZY

Głównym zadaniem brokera jest skojarzenie kupującego i sprzedającego oraz udział w negocjacjach. Broker jest opłacany przez stronę, która go wynajmuje.

BROKER

Zezwolenie wydaje się na wniosek osoby fizycznej, która: a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, b) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe, c) daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej, d) ma ...

CORBA (Common Object Reąuest Broker Architecture)

CORBA (Common Object Reąuest Broker Architecture) - uniwersalna specyfikacja zarządzania, definiująca zbiór usług zapewniających obiektom usługi transakcyjne w środowisku heterogenicznym, infrastrukturę do zdalnej komunikacji między komponentami sieci i narzędzia do opisu interfejsu udostępnianego przez konkretny obiekt.