Bractwo Dobrej Śmierci w Niekrasowie

Bractwo Dobrej Śmierci w Niekrasowie – inicjatywa społeczno–religijna w formie dobrowolnego zgromadzenia zrzeszającego tradycjonalistycznych (ortodoksyjnych) katolików Kościoła rzymskokatolickiego (w skrócie – dobrowolne zrzeszenie pobożnych wiernych). W szerszym znaczeniu obejmuje także wszystkie osoby laickie niewtajemniczone, popierające cele Bractwa. Obecnie do Bractwa przynależy ponad 80...

Czytaj Dalej

„Uważaj, miła duszo, masz wszytkiego dobrego dosyć” – w oparciu o poznane utwory Mikołaja Reja wyjaśnij, na czym polega renesansowa postawa wobec życia

Lubi dobrze zjeść, lubi towarzystwo i przyjemności, jakich dostarcza wieś : łowienie ryb, polowanie, jazda konna, sanna w ziemie itp. Bohaterowie tego wiersza znają dobrze problemy, o których mówią.

Danton - wielki aktor czy dobry człowiek?

Uważam, że Danton jest, w gruncie rzeczy, aktorem i to dobrym.

„Zeby byc dobrym, okrutnym byc musze” – powiedzial Hamlet.

Dla dobra ogólu dopuszcza sie zbrodni – morderstwa.

Czlowiek wobec milosci, smierci i przemijania

Jest to czlowiek, który mial dobre intencje, mial wspaniale plany i ambicje, byl swiadomy, ze nie chcial powielac losu rodziców, a w szczególnosci nie chcial byc taki, jak ojciec. Zenon w swoim postepowaniu przekroczyl pewna granice moralna, system wartosci, w którym jest prawidlowe rozróznienie dobra od zla.

Cechy dobrego pracownika

 

Wyższe wykształcenie

Płynne władanie językiem angielskim i językiem rosyjski w stopniu podstawowym

Doświadczenie- minimum 5 letni staż pracy na danym stanowisku

Wysoka kultura osobista

Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

Punktualność i...

Podstawowe zasady dobrego systemu ocen pracowniczych

  Biorąc powyższe „zasady kierunkowe” można sformułować szereg zasad na których powinien opierać się dobry system oceny pracowniczej.

Cechy dobrego planu wg T. Kotarbińskiego

 

elowość

wykonalność

niesprzeczność (czynność następna wynika z wcześniejszej)

operatywność ( łatwy w zrozumieniu i opanowaniu jego treści)

racjonalność (oparty na rzetelnej wiedzy)

elastyczność (dopuszcza zmiany w trakcie jego realizacji)

optymalna...

MACIEJ BORYNA JAKO GOSPODARZ, OJCIEC, MĄŻ. SYMBOLICZNY OBRAZ JEGO ŚMIERCI

MACIEJ BORYNA- „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta- najważniejszy we wsi Lipce gospodarz, bardzo zamożny, gospodarny i pracowity. Potrafi być bezwzględny, oschły i wyrachowany. Najważniejszą wartością jest dla niego posiadanie ziemi, bo to ona stanowi o bogactwie i pozycji, jest nawet ważniejsza...

DOBRO A BYT - CZY BYT JEST DOBRY?

Poza tym byt jest warunkiem koniecznym wszelkiego dobra przynajmniej w tym sensie,  Ŝe aby coś było dobre lub poŜądane, musi istnieć jakaś określona treść, jakiś byt. Jako sam w sobie poŜądalny warunek wszelkiego dobra, kaŜdy byt jest dobry.

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE - „Dzień dobry misiu”

Dzisiaj twój język będzie małym misiem, a buzia jego domkiem.

Miś obudził się wcześnie rano – poprzeciągał się , poziewał.

Zrobił poranną gimnastykę – kilka podskoków (unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy), kilka wymachów rąk (wypychanie językiem policzków) i pięć okrążeń (w prawo i...

SYTUACJA DZIECKA I OBRAZ JEGO DZIECIŃSTWA W RODZINACH ZDEZORGANIZOWANYCH NA SKUTEK ŚMIERCI RODZICA, ROZWODU

Nie realizowana funkcja ekonomiczno – kontrolna, socjopsychologiczna (emocjonalna, towarzysko – rekreacyjna, kulturalna) Nie realizowanie potrzeb dziecka: fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności i miłości. Dziecko jest osierocone. Sytuacja dziecka po śmierci jednego z rodziców: występuje chęć...

Prawo do dobrej administracji w Karcie Podstawowych Praw UE

41, w którym zostało sformułowane prawo do dobrej administracji przysługujące każdej osobie prawo do obiektywnego, rzetelnego i podjętego w rozsądnym terminie załatwiania sprawy obejmuje: - Prawo osobistego przedstawienia sprawy w razie, gdyby miała być załatwiona niekorzystnie, - Prawo dostępu do akt sprawy, jednakże z uwzględnieniem ochrony tajemnicy zawodowej i handlowej oraz uzasadnionych wiadomości poufnych, - Prawo do uzasadnienia decyzji.

Europejski kodeks dobrej administracji

Podkreślmy, że dobra administracja publiczna wykonuje zadania publiczne w sposób nieprzerwany, powszechny, uwzględniając zasadę równego dostępu wszystkich obywateli do efektów jej aktywności.

ADMINISTRACJA A OBYWATEL - Prawo do dobrej administracji w Karcie Podstawowych Praw Unii Europejskiej

5 zawiera sformułowanie do dobrej administracji: •Prawo osobistego przedstawienia sprawy w razie, gdyby miałby być załatwiona niekorzystnie.

ADMINISTRACJA A OBYWATEL - Europejski Kodeks Dobrej Administracji

Składa się z 27 artykułów. Został uchwalony przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001.

1.Kodeks obowiązuje w stosunkach zewnętrznych między organami i funkcjonariuszami a podmiotami zewnętrznymi.

2. Wszystkie działania wszystkich organów i funkcjonariuszy mają podstawę i są zgodne z...

Gerontologia - Znaczenie aktywności psychospołecznej dla dobrego starzenia się

Na odpoczynek składają się nie tylko sen, niedzielne wyjazdy za miasto, ale także przebywanie w ciszy, dobra rozrywka (np: spotkania towarzyskie), prawidłowe relacje międzyludzkie: życzliwa atmosfera, serdeczność i uśmiech oraz wyrozumiałość.

Gdańsk - DWÓR ARTUSA W GDAŃSKU SIEDZIBĄ BRACTW KUPIECKICH

O przynależności do bractwa decydowały w zasadzie związki handlowe, często jednak również rodzinne, łączące członków poszczególnych bractw, zasiadających w Dworze Artusa przy wspólnej ławie, zwanej imieniem bractwa, a raczej jego patrona.

Posiadanie w dobrej i złej wierze - pojęcie i skutki prawne

Posiadanie w dobrej wierze ma miejsce gdy niesłuszny posiadacz jest przekonany o tym, iż ma własność danego przedmiotu. Obaj posiadacze mają prawo do ochrony posesoryjnej, lecz tylko posiadacz w dobrej wierze może rzecz zasiedzieć, a ponadto ma prawo własności wszelkich pożytków.