Bogactwa naturalne

Czytaj Dalej

Czym są bogactwa naturalne?

Pod pojęciem bogactwa naturalnego rozumie się naturalne zasoby Ziemi, takie jak gleba, mine­rały, rośliny, zwierzęta, woda i powietrze - wszyst­kie potrzebne, by człowiek mógł przeżyć.

Jak racjonalnie gospodarować bogactwami naturalnymi?

Czasami sposób wykorzystania i podział niektórych bogactw naturalnych budzi uzasadnione wątpli­wości. Według nich, nieunikniona jest wojna o ograniczone ziemskie zasoby naturalne.

Antarktyda - BOGACTWA NATURALNE

Pod lądolodem Antarktydy występują liczne bogactwa mineralne, o których wiedza jest jeszcze mała.

Chiny - Bogactwa naturalne

Największym niedostatkiem zasobów naturalnych Chin jest niewielka ilość ziem uprawnych i obszarów leśnych w stosunku do ogromnej liczby mieszkańców.

Hiszpania - Bogactwa naturalne

Hiszpania posiada liczne i bogate złoża surowców naturalnych.

Węgry - BOGACTWA NATURALNE

Węgry nie mają zbyt dużo surowców naturalnych.

Bogactwa naturalne Starożytnej Grecji

Grecja nie posiada zupełnie złota: kopalnie tego kruszczu znajdują się poza obrębem właściwej Grecji, na wyspie Tazos, w Macedonii i Tracji. Za to miedzi mają Grecy pod dostatkiem, przede wszystkim na Eubei, gdzie miasto Chalkis wzięło swe imię od miedzi. Występuje tam również żelazo, podobnie...

Bogactwa naturalne Grecji

Grecja nie posiada zupełnie złota: kopalnie tego kruszczu znajdują się poza obrębem właściwej Grecji, na wyspie Tazos, w Macedonii i Tracji. Za to miedzi mają Grecy pod dostatkiem, przede wszystkim na Eubei, gdzie miasto Chalkis wzięło swe imię od miedzi. Występuje tam również żelazo, podobnie...

Zagrożenie naturalne i spowodowane działalnością człowieka

:skażenie środowiska naturalnego(spaliny,dymy,pyły,ropa i pochodne,niewłaściwa gospodarka),skażenia chem.

Bogactwo refleksji w "Grobie Agamemnona"

"Grób Agamemnona" to VIII pieśń poematu "Podróż z Neapolu do Ziemi Świętej" (1840r.). Utwór ten ma charakter dziennika z podróży, który przedstawia perypetie wędrowca i jest zarazem zapisem jego refleksji.

Utwór ten dzieli się na dwie części. Część pierwsza ma charakter luźnych refleksji...

Bogactwo tematów lirycznych w poezji Jana Kochanowskiego

Ogromny zbiór utworów Kochanowskiego ujawnia wielkie bogactwo tematyki.

Środowisko naturalne

Kierownic­two powinno szukać szans roz­wojowych w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, popieranych, dotow­anych w różnorodny sposób przez rząd.

Koncepcja praw naturalnych

Prawo naturalne spełnia rolę wzorca, a prawo pozytywne może być oceniane dodatnio jako sprawiedliwe, bo z owym wzorcem zgodne, albo jako niesprawiedliwe, bo niezgodne z wzorcem. Państwo tworząc prawo obowiązujące uznaje tylko przyrodzone prawa naturalne, chroni je i dokładnie formułuje.

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI - Problemy Środowiska Naturalnego

Nieprzemyślana działalność człowieka wpływa niszcząco na przyrodę, na otaczające środowisko naturalne.

Bogactwo kultury szlacheckiej w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza. Funkcje obrazów polskiej dawności w tym utworze.

 

Historia szlachecka „Pan Tadeusz” opisuje życie i obyczaje szlachty w schyłkowym okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej. Mickiewicz zauważył, że ludzie, których znał w dzieciństwie, obyczaje i kultura szlachecka zanikają i chciał ocalić je od zapomnienia. Stworzył galerię „ostatnich” postaci...