Bodziec warunkowy

Czytaj Dalej

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - SIŁA BODŹCÓW I INTERFERENCJA

Siła zapisu pamięciowego i siła asocjacji sumują się, aby wywołać ogólną aktywację.

Interferencja nie znika w miarę nabywania praktyki. Dowód badanie z roz 6 (Lekarz nienawidzi prawnika)→ nawet po 25 dniach występowały znacząco gorsze efekty dla materiału interferencyjnego...

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary: a) pozbawienia wolności nie przekraczjącej 2 lat; b) ograniczenia wolności; c) grzywny orzeczonej jako kara samoistna; Decydując się na warunkowe zawieszenie wykonania kary sąd bierze pod uwagę przed wszystkim postawę sprawcy i jego własności i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Okres próby przy warunkowym umorzeniu postępowania wynosi od 1 roku do 2 lat. Umarzając warunkowo postępowanie sąd może oddać sprawcę pod nadzór kuratora.

Pojęcie bodźca, motywu, postawy i zadowolenia z pracy

w szkole Human Relations uznano rolę zadowolenia, jako zmiennej interweniującej między bodźcem a zadowoleniem lub niezadowoleniem osoby, wobec której zastosowany został bodziec, np.

JAKIE ZNASZ PRZESŁANKI WARUNKOWEGO ZAWIESZENIA KARY? KIEDY NIE SPEŁNIA KODEKSOWYCH WYMOGÓW - NIE MOŻNA WARUNKOWO ZAWIESIĆ WYKONANIA

Nie stosuje się warunkowego zawieszenia kary do sprawcy, który dopuścił się przestępstwa a warunkach recydywy specjalnej wielokrotnej, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

JAKIE OBOWIĄZKI MOGĄ ZOSTAĆ NAŁOŻONE NA SKAZANEGO PRZY WARUNKOWYM ZAWIESZENIU WYKONANIA KARY?

72 KK zamieszczony jest katalog obowiązków które w wypadku warunkowego zawieszenia sąd może nałożyć na skazanego: 1) informowanie sadu lub kuratora o przebiegu okresu próby, 2) przeproszenie pokrzywdzonego 3) wykonywanie ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, 4) wykonywanie pracy zarobkowej , do nauki lub przygotowywanie się do zawodu, 5) powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków ...

JAKIE SĄ PRZESŁANKI DO ZASTOSOWANIA WARUNKOWEGO PRZEDTERMINOWEGO ZWOLNIENIA? PO ODBYCIU JAKIEJ CZĘŚCI KARY MOŻE NASTĄPIĆ WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE SKAZANEGO?

77 § 1 KK, sąd może zadecydować o warunkowym zwolnieniu, jeżeli właściwości i warunki osobiste skazanego, jego postawa, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że sprawca po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni nowego przestępstwa.

JAKIE SĄ PRZESŁANKI WARUNKOWEGO UMORZENIA POSTĘPOWANIA KARNEGO?

Art. 66 KK Są one następujące:

popełnione przestępstwo jest zagrożone karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności

sprawca nie był dotychczas karany za przestępstwo umyślne (nie bierze się jednak pod uwagę skazań, które uległy zatarciu)

okoliczności popełnienia czynu nie...

NA JAKI OKRES POSTĘPOWANIE KARNE MOŻE ZOSTAĆ WARUNKOWO UMORZONE? JAKIE OBOWIĄZKI MOGĄ ZOSTAĆ NAŁOŻONE NA SPRAWCĘ, WOBEC KTÓREGO UMORZONO POSTĘPOWANIE KARNE?

Umorzenie występuje na okres próbny, który może wynosić od 1 roku do 2 lat.

Można nałożyć na sprawcę pewne obowiązki w postaci:

obowiązki informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby

obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego

wykonywania obowiązku...

Podział środków ze względu na dostarczane bodźce

Środki, Funkcje środków dydaktycznych

Dydaktyczne wzbogacają stosowane metody nauczania i przyczyniają się do wzrostu ich efektywności.

Usprawniają bezpośrednie poznawanie rzeczywistości przez uczniów, dostarczają tworzywa w postaci wrażeń i spostrzeżeń, na których opiera się poznanie pośrednie...

Co to są odruchy bezwarunkowe?

Ten sam odruch może wywołać nawet sama myśl o wzbudzającej strach lub niebezpiecznej sytuacji, jeśli stanie się częścią reakcji warunkowej.

Co to są odruchy warunkowe?

Odruch warunkowy (nabyty) ma miejsce wtedy, gdy zostaje wywołany przez bodziec inny niż ten, który go wywoływał pierwotnie (lub w sposób naturalny). Zjawisko takie występuje wtedy, gdy ów drugi bodziec często towarzyszy bodźcowi pierwotnemu.

Krajowa Nagroda Jakości im. Malcolma Baldrige'a: bodziec do osiągania wyższej jakości

Konkurencja nie ma już dzisiaj wyłącznie lokalnego wymiaru; dla rosnącej liczby przedsiębiorstw ma ona charakter globalny. Tak długo, jak rynki krajowe pozostają otwarte, pojawiać się l>ędą dobra obcego pochodzenia, które są albo tańsze, albo lepsze, albo też tańsze i lepsze.

lego typu sytuacja...

Co to jest bodziec? Opisz go

Bodziec – podstawowy materialny nośnik informacji.

Wymień i opisz typy bodźców

 

Bodźce – ze względu na ich modalność (jakość) i strukturę fizyczną dzielimy na:

Bólowy – nie jest związany z istnieniem osobnych narządów.

Dotykowy – każda czynność mechaniczna, która wprowadza zmiany w ukształtowaniu powierzchni skóry. Oddziałuje się na receptory skórne (ciała...

Wymień typy pamięci według rodzajów zapamiętywanych bodźców oraz czasu przechowywania informacji

 

Pamięć – jest właściwością zachowawczą, polegającą na gromadzeniu i przechowywaniu doświadczenia oraz wykorzystywaniu go w różnych sytuacjach.

Funkcja pamięci nie ogranicza się tylko do percepcji zjawisk ze świata zewnętrznego, ale rozciąga się też na popędy i tendencje osobowości. Tak więc...

Opisz warunkowy model kierowania Fiedlera

Fiedlera (1979) Zakłada, że skuteczność działań kierowników nie jest warunkowana tylko przez cechy indywidualne, ani struktury osobowości, czy też cechy sytuacji zewnętrznej, ale stanowi ona wynik współdziałania wszystkich tych czynników. Warunkowy Model Kierowania F.

Fizyczny odbiór bodźców – rola CUN

 

I. Spostrzeganie:

We wrażeniach odzwierciedlają się cechy zmysłowe obiektów działających na nasze receptory: barwa, kształt, twardość lub szorstkość. W spostrzeżeniach odzwierciedlamy te obiekty w świadomości jako całość: spostrzegamy kwadrat lub kulę, budynek formy...

Prawdopodobieństwo warunkowe

Przyjmiemy hipotezę H, że wyjęta butelka jest jedną z przyniesionych przez Jacka i zastosujemy wzór: <center>P(A)=P(H)P(A\H) + P(H')P(A\H')</center> Mamy: <center>P(A\ H)( <math>\frac{3}{4}</math>) i P(A\ H')( <math>\frac{1}{2}</math> )</center> Teraz obliczamy:<br> <center> ...