Blaszki kostne

Czytaj Dalej

BLASZKI KOSTNE

W istocie gąbczastej blaszki tworzą beieczki kostne - ułożone iuźno w nieregularną sieć przestrzenną, w której zgromadzony jest szpik kostny.

Blaszka kostna

Blaszka kostna (lamella ossea), element strukturalny istoty kostnej, zbudowana jest z istoty międzykomórkowej, w skład której wchodzą cienkie pęczki włókien klejodajnych spojonych istotą podstawową (substantia fundamentalis ossea) zawierająca sole mineralne.

Scharakteryzuj metodę atlasową i punktową w ocenie wieku kostnego

Istnieją dwie zasadnicze ze grupy metod oceny wieku kostnego: jednosegmentowe – oceny dokonujemy na podstawie jednego odcinka ciała, opierając się na założeniu, że zaawansowanie procesu kostnienia jest zbliżone we wszystkich częściach ciała; wielosegmentowe, w przypadku których oceny dokonuje się na podstawie kilku odcinków ciała, co grozi niestety nadmiernym napromieniowaniem.

Scharakteryzuj czynniki odpowiedzialne za rozwój i przebudowę tkanki kostnej

Czynniki odpowiedzialne za rozwój, przebudowę i uwapnienie tkanki kostnej to: -składniki pokarmowe – aby tkanka kostna prawidłowo się rozwijała konieczne jest odpowiednie spożycie białka, tłuszczu, witamin, a także składników mineralnych, z których najważniejsze to wapń, fosfor i magnez.

Omów wpływ aktywności ruchowej na rozwój układu kostnego

u osób dorosłych w różnym wieku stwierdzono hypertrofię tkanki kostnej, zgodnie z intensywnością i rodzajem fizycznej pracy – wykonywanej przez te osoby zawodowo lub w zajęciach sportowych.

Budowa ludzkiego organizmu - UKŁAD KOSTNY

Bez szkieletu ciało człowieka byłoby zwiotczałą, bezkształtną masą mięsni, naczyń krwionośnych i narządów wewnętrznych. Kości są tak mocne i twarde, że tworzą sztywny szkielet wewnętrzny, który podpiera i ochrania wszystkie inne części ciała. Współdziałają z mięśniami szkielet umożliwia...

Ewolucja Ukł. Kostnego

Czaszka jest kostna, żuchwa łączy się z mózgoczaszką za pośrednictwem kości kwadratowej. -ssaki- układ kostny jest podstawa przymocowanie mięśni i określa kształt i symetrię ciała.

Higiena układu kostnego

Ażeby utrzymać stały poziom wapnia również podczas niedoboru w dostarczanych pokarmach, organizm czerpie potrzebny pierwiastek z układu kostnego.

Osteoporoza - choroba metabolizmu tkanki kostnej

Osteoporozę można ogólnie określić jako zaburzenia przemiany tkanki kostnej. Nieprzypadkowo nazywa się osteoporozę "cichym złodziejem tkanki kostnej".

Tkanka kostna

Natomiast kość dojrzała zbudowana jest z cienkich blaszek kostnych. Pod jej powierzchnią leży tkanka kostna zbita, pod którą w kościach krótkich i płaskich oraz w nasadach kości długich znajduje się istota kostna gąbczasta.

Tkanka kostna gąbczasta

Tkanka kostna gąbczasta (textus osseus spongiosus). Blaszki kostne istoty gąbczastej, łącząc się ściśle z sobą, tworzą grube beleczki, płytki i różnokształtne bryły.

Tkanka kostna zbita

Układ blaszek kostnych w istocie kostnej zbitej związany jest głównie z przebiegiem kanałów osteonu. Jamki kostne zawierające komórki rozmieszczone są albo wewnątrz blaszek kostnych, albo między nimi.

Szpik kostny

Szpik kostny (medulla ossium; p.

Szpik kostny

Występują one w postaci 1) osteoblastów i 2) osteoklastów, komórek kościotwórczych i kościogubnych, służących do wytwarzania lub niszczenia tkanki kostnej; w postaci składników wytwarzających komórki krwi, a więc 3) erytroblastów, komórek zawierających jądro, z których powstają bezjądrowe erytro-cyty, 4) mielocytów (mielos = szpik), komórek szpiku będących komórkami macierzystymi ...

Stadium kostne kręgosłupa

a poza tym dwa punkty kostnienia w kształcie cienkich płytek kostnych dla górnej i dolnej powierzchni trzonów.

Rozwój czaszki kostnej

Z chrzęstnej czaszki pierwotnej powstają następujące kości: kość potyliczna bez górnej części łuski, kość skroniowa bez części łuskowej i bębenkowej, kość klinowa bez blaszki przyśrodkowej wyrostka skrzydłowatego i bez wierzchołka skrzydła większego, kość sitowa i małżowina nosowa dolna.

Blaszka przyśrodkową wyrostka skrzydłowatego

Od nasady blaszki przyśrodkowej odgina się przyśrodkowo mały wyrostek pochwowy (processiLS raginalis), na którego dolnej powierzchni leży tzw.

Blaszka sitowa

Otworki te prowadzą do małych rowków położonych na blaszce pionowej i na powierzchni przyśrodkowej błędnika (na ścianie bocznej jamy nosowej) i służą do przejścia nerwów węchowych, przez otworki szeregu przyśrodkowego biegną nerwy do okolicy węchowej przegrody nosa; przez otworki szeregu bocznego — do okolicy węchowej ściany bocznej jamy nosowej.

Blaszka przednia albo głęboka

Blaszka przednia łączy się z tylną bocznie od m. skośny wewnętrzny brzucha rozpoczyna się częściowo na powierzchni tylnej złączonych blaszek.

Blaszka przednia brzucha

U góry blaszka przednia jest cienka i jest miejscem przyczepu dla części brzusznej m. W górnych dwóch trzecich częściach składa się ona z blaszki przedniej rozcięgna m.