Biurokracja

Biurokracja

Czytaj Dalej

POJĘCIE BIUROKRACJI. BIUROKRACJA A ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Jako określony typ organizacji, składającej się z nominowanych urzędników publicznych czy urzędników służb cywilnych , biurokracja została więc obarczona zadaniami administracyjnymi i dlatego niejednokrotnie kategorie „biurokracja” i „administracja” (publiczna) są stosowane zamiennie (to w zasadzie trzeci sposób rozumienia biurokracji).

Biurokracja w administracji publicznej

Cechy takiego urzędnika to: osobista wolność i mianowanie na stanowisko na podstawie umowy sprawowanie władzy mu powierzonej zgodnie z bezosobowymi prawami i traktowanie wykonywania powierzonych mu zadań jako swojego obowiązku urzędowego stanowisko i rodzaj pracy urzędnika zależą od jego kwalifikacji praca administracyjna jest głównym zajęciem urzędnika (nie może byc to praca dorywcza) za swoją pracę otrzymuje regularne wynagrodzenie,

Biurokracja

Obecnie pojecie to używane jest w następujących znaczeniach: biurokratyzm - patologia organizacji formalnej; przerost formalistyki w działalności urzędów biurokratyzacja - władza oderwana od potrzeb społecznych i narzucająca sprzeczne decyzje z interesami społeczeństwa biurokracja jako warstwa urzędników-administratorów Cechy doskonałej (klasycznej) biurokracji według Webera: stosowany systematycznie system ustalonych przepisów prawa dające w ...

Webera model biurokracji

Jest to zasada fundamentalna dla nowoczesnej biurokracji. Zasada szczegółowego wyszkolenia-kompetencje urzędnika muszą być wsparte certyfikatem, a także przez wkład w pracę, nowoczesna biurokracja to wyszkoleni fachowcy.

Biurokracja jako metoda sprawowania władzy i jako typ porządku społecznego

Biurokracja jako metoda sprawowania władzy i jako typ porządku społecznego Termin biurokracja określany jest jako organizacja o usankcjonowanej formalnej strukturze hierarchicznej. Biurokracja okazała się skuteczna w wielu przedsiębiorstwach.

Biurokracja jako metoda sprawowania władzy i jako typ porządku społecznego

Biurokracja stanowi szczególny układ wzajemnych stosunków, który zdaniem Webera stwarza ogromne możliwości. Biurokracja okazała się skuteczna w wielu przedsiębiorstwach.

Dysfunkcje biurokracji

Biurokracja jest bezradna wobec nowych, nieprzewidzianych w przepisach sytuacji. Dlatego biurokracja niszczy dobrych specjalistów, ludzi najbardziej dynamicznych i prężnych.

Biurokracja w socjologii poweberowskiej

Biurokracja jest tak zorganizowana żeby likwidować konflikty-zbliżona do maszyny. Biurokracja radzi sobie przy prostych sprawach, gdy instytucja zastosuje innowacje urzędnicy nie są dobrze wykorzystani i przez to źle działa cała biurokracja.

Geneza teorii biurokracji M. Webera

Materiałem empirycznym służącym Weberowi do zbudowania typu idealnego biurokracji były europejskie organizacje hierarchiczne, takie jak armia (głównie pruska), Kościół katolicki, zakony, a także administracja państw starożytnych np.

Zasady biurokracji według teorii M. Webera

Model biurokracji M. Biurokracja jest władzą ekspertów, posiadających wiedzę techniczną.

Administracja publiczna, biurokracja a partie polityczne w RP

Weber) Biurokracja – taki typ struktury organizacyjnej, która posiada zespół cech racjonalnych, mających zapewnić instytucji wysoką sprawność funkcjonowania Biurokratyzm – zespół ujemnych skutków funkcjonowania w praktyce instytucji biurokratycznych Partia polityczna – dobrowolna organizacja aktywna w sferze władzy Polit.

Różne znaczenia pojęcia biurokracja. Organizacje biurokratyczne a organizacje alternatywne

biurokracja to ociężała machina biurokracja to pewien rodzaj organizacji, prowadzący do racjonalizacji, który osiąga skuteczność dzięki rygoryzmowi ORGANIZACJA BIUROKRATYCZNA bardzo ściśle określone zadania poszczególnych jej członków, praca jest wykonana zgodnie z przepisami, przepisy nie mogą być łamane praca w urzędzie jest zorganizowana na zasadzie hierarchii służbowej, decyzje podejmowane są dobrowolnie ...

ORGANIZACJA SPOŁ. I JEJ RODZAJE. BIUROKRACJA JAKO TYP ORGANIZACJI

Biurokracja. Socjologiczną teorię biurokracji stworzył Max Weber, podstawowe jej cechy: doskonałość techniczna, jej wzgl.

Jakie cechy biurokracji wymienił Max Weber

Biurokracja Weber jest uznana za najskuteczniejszy sposób kierowania dużymi formalnymi organizacjami społecznymi.

Biurokracja a etyka w koncepcji Webera

Weber mówi, że urzędnik musi być zawsze posłuszny nawet, jeśli polecenie jest nie zgodne z prawem (przynajmniej w zakresie biurokracji politycznej) Złamanie prawa bierze na siebie zwierzchnik to on za to odpowie.

Dysfunkcje biurokracji wg. Mertona

w obrębie biurokracji istnieją pewne wewnętrzne sprzeczności.

Podział władzy w zbiorowościach według Maxa Webera - Koncepcja biurokracji

Wykonywanie czynności urzędowych jest działalnością stałą, której zakres jest określony i uregulowany przez przepisy prawne.

W działalności tej panuje zasada kompetencji, która oznacza:

a) stały podział czynności, polegający na wyraźnym rozgraniczeniu sfer uprawnień i obowiązków...

Na czym według Maxa Webera polega w biurokracji podporządkowanie się bezosobowym przepisom

Tendencja do jedności i konsolidacji; koordynacji i centralizacji; do powoływania specjalistów do kierowania poszczególnymi sprawami; wytworzenie wyspecjalizowanego, centralnego kierownictwa.

Proszę wymienić co najmniej trzy założenia modelu idealnego biurokracji według Maxa Webera

Wszystkie zachowania uczestników w organizacji biurokratycznej określone są normami prawnymi. Normy te tworzą system celowo ustanowionych, abstrakcyjnych zasad regulujących działania.

Na strukturę biurokratyczną składają się pozycje podlegające bezosobowemu, prawnie ustalonemu porządkowi nastawionemu...

Biurokracja a demokracja w koncepcji Webera

Weber mówi, że często na czele urzędu jest ktoś o mentalności polityka. Kariera urzędnika nie wiąże się z awansowaniem na najwyższe szczeble. Kierownikiem jest ktoś, kto był politykiem. Weber traktuje swój model demokracji jako typ idealny działań instytucjonalnych.

Socjolog konstruuje często...