Biskupie

Czytaj Dalej

REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Biskupi i duchowieństwo

We Francji biskupi, obciążeni uprzednio przez konkordat Napoleona funkcją fioletowych prefektów, odcięlisię teraz od takiego rozumienia ich urzędu, nie chcąc być urzędnikami w rękach władzy państwowej.

Biskupi i duchowieństwo

Jeżeli nawet byli w tym okresie biskupi zatroskani o reformę życia kościelnego w diecezjach, musielipokonywać szczególne trudności z powodu ograniczenia ich władzy przez wiele egzempcji papieskich, przez patronat parafii i altarii w rękach panów, bractw i klasztorów, przez roszczenia archidiakonów, którzydawniej uzyskali część władzy biskupiej.

Biskupstwa i biskupi

Biskupi pomocniczy (w Polsce zwani sufraganami) pozostali nadal prawie wyłącznie przy pełnieniufunkcji pontytikalnych, choć sobór trydencki starał się wyeksponować ich stanowisko.

Biskupi, kler i majątek kościelny

Urzędowi biskupiemu poświęcono dużo refleksji teologicznej. Wielka waga biskupiego urzędu wymaga swobodnego wyboru przez Kościółlokalny, przy udziale biskupów z danej prowincji, których zgoda jest potrzebna do ważności elekcji.

Biskupi i odnowa w Niemczech

Biskupi z niektórych diecezji szli jednak za wskazaniami Stolicy Apostolskiej. Z dużym opóźnieniem soborowa odnowa dokonała się w diecezjach, których biskupi byli książętami(Kolonia, Strasburg).

Biskupi i nuncjusze w Polsce

Fundacji kolegiów jezuickichdokonali wkrótce po nim biskupi: wileński, płocki i poznański, a do tworzenia seminariów diecezjalnychprzystąpili: poznański, wrocławski (poza granicami ówczesnej Polski, lecz w metropolii gnieźnieńskiej),włocławski i wileński.

Inkwizycja biskupia

Inkwizycja biskupia otrzymała za Innocentego III dalsze uzasadnienie prawne i normy postępowania wdekrecie Vergentis in senium, wydanym dla miasta Viterbo (22.

Papież i włoscy biskupi

, wszyscy włoscy biskupi okresowogromadzą się na wspólnym spotkaniu, sprawił, że w zapomnienie poszedł model oparty nakonferencjach regionalnych, który powierzał koordynację na szczeblu narodowym wyłącznieprzewodniczącym tych konferencji"54.

Biskupi i legaci

Przypomniał tę propozycję biskup StanisławHozjusz, gdy toczyła się na sejmach zacięta walka o sądy biskupie.

Książęta biskupi i febronianizm

Umiarkowani episkopaliści, zwłaszcza biskupi, którzy w febronianizmie widzieli nadmierne wzmocnieniewładzy metropolitów nad sobą.

BISKUPIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Błogosławieństwoudzielane wiernym przez bpa potrójnym znakiem krzyża;

° u r o c z y s t e — śpiewane, w mitrze, z pastorałem w ręku, nazakończenie mszy lub in. liturg. czynności pontyfikalnych, np.sakramentu bierzmowania, nieszporów, -> ingresu, wizytacjiitp.;

° zwykłe — bez insygniów (mitry i...

Kościoły lokalne i biskupi

Według naszego sposobu określania struktury kościelnej, można powiedzieć, że Kościoły lokalne w tymokresie przekształcają się z personalnych w terytorialne. Do określenia terytorium biskupstwa starano sięwykorzystać istniejący podział administracyjny cesarstwa, a częściowo także jego...

PAPIEŻE I BISKUPI

Reforma Kościoła dokonana na soborze trydenckim potrzebowała papieży, biskupów, duchownych i katolikówświeckich, by ją wprowadzić w życie. Same bowiem dekrety soborowe o wierze i reformie niekończyły kryzysu, w którym znajdował się Kościół od wielu lat. Obowiązek ich realizacji spoczywałprzede...

Biskupi i inkwizycja hiszpańska

W monarchii hiszpańskich Habsburgów (Hiszpania i Niderlandy) król Filip II (1556-1598) był głównymrzecznikiem reformy trydenckiej, choć przyjął dekrety soborowe z pewnym zastrzeżeniem. Przykłademzaś jego osobistej pobożności stał się rozbudowany klasztor hieronimitów w Escorial, w którym miał...