Biocenoza

Biocenoza

Czytaj Dalej

Biocenoza

Rodzaje Biocenoza naturalna las sawanna góry jezioro staw Biocenoza sztuczna (stworzona przez człowieka) park ogród pole uprawne oczko wodne staw rybny Bibliografia G.

SIEDLISKO, ŚRODOWISKO, BIOTOP, BIOCENOZA

Biocenoza zaś jest to zespół populacji zasiedlających pewne siedlisko.

Biocenoza

Biocenoza — zespół organizmów zwierzęcychi roślinnych żyjących n a określonym obszarzeznajdującym się mniej więcej w jednakowychw arunkach środow iskow ych, tzn.

BIOCENOZA

Biocenoza jako element ożywiony oraz biotop jako element nieoźy-wiony są ze sobą nierozerwalnie złączone, stano wiąc razem tzw.

Biocenoza organizmu

biocenoza organizmu (-, biocenosis of organism); ewolucyjnie ukształtowany zespół drobnoustrojów w organizmie gospodarza (człowieka, zwierzęcia, rośliny}, utrzymujących się w stanie swoistej równowagi biologicznej.

Biocenoza

Biocenoza - grupa drobnoustrojów, obejmująca głównie różne gatunki bakterii, bytujących w określonych miejscach organizmu człowieka nazywanych siedliskami.

Biocenoza

Zespół wzajemnie powiązanych zależnościami organizmów zamieszkujących obszar o określonych warunkach ekologicznych.

Biocenoza (gr. bios - życie + koinós - wspólny)

Ogół organizmów zwierzęcych i roślinnychżyjących na określonym obszarze. Organizmyte są od siebie uzależnione i żyją w stanierównowagi dynamicznej, zanim warunki środowiskowenie ulegną zmianie. Komponencib. (populacje różnych gatunków) są związanilicznymi współzależnościami, wśród...

Biocenoza sztuczna

artificial biocenosis}; w organizmie ludzkim: sztuczne wprowadzenie (przez lekarza} zastępczych bakterii po zniszczeniu lub znacznym zaburzeniu naturalnej biocenozy przewodu pokarmowego, np.