Bielmo pierwotne

Bielmo pierwotne (przedrośle, prabielmo) – komórki wegetatywne gametofitu żeńskiego roślin nagonasiennych, które po zapłodnieniu stają się tkanką odżywczą nasiona. Tkanka składa się z komórek haploidalnych (1n). Po zapłodnieniu prabielmo rozrasta się z wchłaniając większość tkanki nucellusa, w efekcie zarodek znajdujący się w nasieniu toczony jest bielmem...

Czytaj Dalej

Pierwotne związki społeczne

Gemeinschaft und Gesellschaft, podsumowałbym tę linię następująco: po pierwsze, Tönnies opisał pojedynczą złożoną zmienną: Gemein-schaft— obejmującą wiele heterogennych elementów — a także opisał etos i strukturę nowoczesnego społeczeństwa w taki sposób, który z zasady wykluczał z niego Geme-inschaft; po drugie, Cooley stanowczo stwierdził, że etos grupy pierwotnej mógł być i często był adoptowany jako ...

Myśl pierwotna

Genialny antropolog, Atkinson 10, wykazał w swym  Prawie pierwotnym,  ile ze zwyczajowego prawa dzikich (tabu — ten tak znamienny objaw  życia plemiennego) można złożyć na karb umysłowego przystosowania się potrzeb pierwotnego zwierzęcia ludzkiego do rozwijającego się  życia społecznego, a najnowsze dzieła psychoanalityków przyczyniły się znacznie do potwierdzenia tej interpretacji.

ORYGENES

I podobnie do pogańskich systemów aleksandryjskich Orygenes twierdził, że końcem dziejów świata będzie apokatastaza, czyli powrót wszechrzeczy do pierwotnego źródła, do Boga.

Socjologia dobra ściąga

Stąd niemal nieustanny konflikt wewnętrzny mechanizmy obronne: wyparcie, zaprzeczenie, zastąpienie gniewu akceptowanymi uczuciami, racjonalizacja („Kultura jako źródło cierpień”, „Poza zasadą przyjemności”)) Socjalizacja i rozwuj osobowości SA nacechowane konfliktem( coraz wiecej ograniczen ze strony (superego), coraz wiecej nie akceptowanych popedów i odruchów (id) oraz coraz intensywniejsze wysilki załagodzenia tego konfliktu ...

Pierwotne i pochodne prawo wspólnotowe-źródła

Prawo pierwotne: Traktaty założycielskie: • Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (Paryż 1951) • Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Traktat o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej (Rzym 1957) Zmiany traktatów założycielskich: • Traktat o Fuzji Organów (1965) • Jednolity Akt Europejski (1986) • Traktat z Maastricht (1992) • Traktat z Amsterdamu (1997) • Traktat z Nicei (2001) • Traktat ...

Sztuka Egipska - Stare Państwo - Piramidy - panowanie III—VI dynastii - około 2686-2181 p.n.e.

Jak się wydaje, pierwotnie dostojna zmarła została złożona w mastabie w pobliżu piramidy w Medum, grób naruszyli jednak rabusie i Cheops nakazał przeniesienie zwłok óraż bogatej zastawy w bezpieczniejsze miejsce, do ukrytej komory koło swej piramidy.

BIELMO, ENDOSPERMA, ENDOSPERM

U roślin nagozalążkowych występuje bielmo pierwotne (prabielmo), rozwijające się z komórek miękiszowych gametofitu żeńskiego, w związku z tym o haploidalnych jądrach. Degradacja i rozpad bielma, w przypadku nasion bielmowych, rozpoczyna się z chwilą kiełkowania nasiona.

Choroby związane z hormonami

2) wole nadczynne guzkowe, czyli CHOROBA PLUMMERA nadczynność tarczycy powstaje wskutek zmian pierwotnych tarczycy, bez udziału przysadki. Stały lub napadowy objaw chorobowy w pierwotnych schorzeniach nerek, tętnic, nadnerczy, przysadki i in.

Powstanie i rozwój tragedii greckiej

Dionizos, bóstwo pierwotnie obce, tracko-frygijskie, opanował Grecję nie wcześniej niż w początkach VIII w p. W Grecji jego pierwotna postać (orgiastyczno-ekstatyczna) pod wpływem kultury helleńskiej uległa złagodzeniu, uszlachetnieniu.

Co to jest sentymentalizm?

Jako zwolennik "powrotu do natury" zwracał on uwagę na czułość i dobroć jako pierwotne wartości natury ludzkiej, nie skażonej przez cywilizację. Konflikty wewnętrzne bohaterów przebiegały najczęściej na płaszczyźnie przeciwstawienia trgo, co pierwotne i naturalne, temu co wtórne i sztuczne.

Pierwotne cywilizacje neolityczne

Ale w starym świecie te cywilizacje pierwotne oddziaływały na siebie wzajemnie i rozwijały się w kierunku zasad obecnego naszego  życia.

Pierwotne ludy koczownicze

Nie mogli tylko kraść, kur, albowiem ptactwo domowe — pochodzące pierwotnie z indyjskiej dżungli — zostało oswojone dopiero gdzieś około r. Pierwotne cywilizacje nie zetknęły się z nią prawie przed r.

Pierwotni Ariowie

Cztery tysiące lat temu, to jest około 2000 przed Chr.,  środkowa i południowo-wschodnia Europa, tudzież  środkowa Azja; miały prawdopodobnie klimat cieplejszy i bardziej wilgotny, i lepiej były zalesione niż dziś. W tych stronach wędrowały plemiona jasnowłosej niebieskookiej rasy nordyckiej...

TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Do pierwotnych zaliczał grupy oparte na stosunkach pokrewieństwa, przyjaźni i stosunkach sąsiedzkich. Solidarność mechaniczna charakterystyczna jest dla społeczeństw pierwotnych, gdzie podział pracy jest dość prosty.

Systemy informacji marketingowej w przedsiebiorstwie

Główne pierwotne źródła to studia empiryczne: Obserwacja rynku-metoda ta stanowi jeden ze sposobów gromadzenia informacji o zjawiskach rynkowych.

Metody ograniczania konfliktu

W badaniach prowadzonych w obozie chłopców pierwotne źródła konfliktu zostały sztucznie stworzone przez badaczy.

Wyjaśnij pojęcia „proces pierwotny” i „proces wtórny”

Myślenie autystyczne (życzeniowe) jest silnie zabarwione działaniem procesu pierwotnego. „Proces pierwotny” sam przez się nie jest w stanie zredukować napięcia.

RÓŻNE KONCEPCJE TEORII POZNANIA

nie mogą kierować się tylko względami formalnymi), muszą uwzględnić intuicje związane z terminami pierwotnymi. Teoria poznania, podobnie jak metafizyka, w swych analizach odwołuje się do tego, co poznawczo pierwotne, co dane.

Pokrewieństwo - Hipertrofia więzi pierwotnych

Inną cechą, która czyni pokrewieństwo w kulturach pierwotnych różnym od naszego, jest jego niezwykła hipertrofia: przekracza ono  granice rodziny, grupy lo-kalnej, a czasami nawet najszerszych kręgów znajomych. W wielu językach pierwotnych używa się takich terminów, jak ojciec, matka, brat, siostra itd.