Biathlon letni

Czytaj Dalej

Odpowiedzialność karna osób nieletnich

10 § 2,3 – wyjątek umożliwiający sądowi orzekanie kary do nieletniego sprawcy w przypadku, gdy spełnione są określone warunki, czyli nieletni, którzy mogą odpowiadać jak dorośli: -ukończone 15 lat -pominięcie 25 lat pozbawienia wolności oraz kary śmierci -popełnienie określonego przestępstwa (zabójstwa, gwałtu, zamachu na życie prezydenta, rozboju) -właściwości i warunki osobiste przemawiają za surowym potraktowaniem ...

Cechy rozwoju mowy dziecka 3-letniego

W tym wieku kształtują się ruchy tylnej części języka i podniebienia miękkiego, konieczne do wymawiania (k, g, ch) oraz ruchy końca języka ku zębom przy wymowie (s, z, c, dz) od ich miękkich odpowiedników i nie powinno już ich wymawiać jako (ś, ź, ć, dź). Pod koniec 4 roku życia, pojawia sie...

Cechy rozwoju mowy dziecka 6-letniego

W wieku 6 lat dziecko posiada rozwinięty aparat artykulacyjny, a jego mowa jest opanowana. Posługuje się swobodnie mową potoczna używając wszystkich części mowy i złożonych form gramatycznych. Zdania złożone współrzędnie znacznie przeważają nad złożonymi podrzędnie. Utrzymuje się nasilona...

Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Nieletni

To osoba, wobec której stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (upn): -  Osoba, która nie ukończyła lat 18, względem której stosuje się przepisy o zapobieganiu  i zwalczaniu demoralizacji; -  Osoba, która dopuściła się czynu karalnego po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyła lat 17  i toczy się przeciwko niej postępowanie na podstawie przepisów upn; -  Osoba, w stosunku do której ...

Dzieło Sejmu 4 - letniego (1788 - 1792)

1 ) sytuacja wokół Polski

2 ) motywacje i cele

3 ) sposób realizacji

4 ) rezultaty

Reformy Sejmu Rozbiorowego (Po I rozbiorze) na jakiś czas ustabilizowały sytuację w Polsce.

W latach 80 -tych XVIII w. Polska była krajem niesuwerennym.(naród jest suwerenny, kiedy sam stanowi prawa swoje i wybiera...

Jak kształtują się warunki odpowiedzialności nieletnich i młodocianych?

Przesłanki odpowiedzialności karnej nieletnich: Nieletni w chwili popełnienia czynu zabronionego musi mieć ukończone 15 lat.

Lewkonia letnia

Lewkonie letnie rozmnaża się z nasion. Lewkonie letnie są w większości bardzo podatne na choroby, włącznie z mączniakiem, zgniliznami i kiłą kapusty (nie należy ich sadzić w miejscach, gdzie poprzednio rosły warzywa kapustne).

Śnieżyca letnia

 

Wygląd: Na pierwszy rzut oka podobna do znanej śnieżycy wiosennej ale jest bardziej okazała, 35-60 cm wysoka, a więc łatwa do odróżnienia już choćby po dwukrotnie większej wysokości. Następną ważną cechą są mniejsze kwiaty (1-1,5 cm) na niejednakowej długości szypułach, po 3-7 na jednej...

Pojęcie i zakres zdolności do czynności prawnych osób nieletnich

 

Zdolność prawna: zdolność do posiadania praw i obowiązków cywilno prawnych, np. możliwość bycia dłużnikiem, właścicielem, spadkobiercą, spadkodawcą. Zgodnie z prawem polskim każdy człowiek od chwili poczęcia aż do śmierci ma zdolność prawną, z tym, że dziecko poczęte w zakresie praw i...

Odstępstwa od zasady niekarania nieletnich w UPN

W przypadku wymierzenia kary pozbawienia lub ograniczenia wolności czas jej trwania nie może przekroczyć ukończenia przez sprawcę 21 roku życia Wobec których postępowanie zostało wszczęte przez sąd rodzinny po ukończeniu 18 roku życia z tym, że czynu karalnego sprawca dopuścił się jeszcze jako nieletni.

Odstępstwa od zasady niekarania nieletnich w kk.

Pociągnięcie nieletniego do odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych jest fakultatywne, czyli zależy od oceny sądu.

Właściwość organów uprawnionych do prowadzenia i rozstrzygania spraw nieletnich

Dotyczą wyposażenia w kompetencje do rozpatrzenie sprawy nieletniego, sądu właściwego wg kodeksu postępowania karnego, jeżeli:   - Istnieją podstawy do orzeczenie kary na podstawie kodeksu karnego wobec nieletniego, który skończył 15 lat - Postępowanie przeciwko nieletniemu sprawcy czynu karalnego wszczęto po ukończeniu przez niego 18 lat 2.

Ogólna charakterystyka stadiów postępowania w sprawach nieletnich

b) Postępowanie poprawcze, które może być wszczęte jeśli nieletni po ukończeniu 13 roku życia popełnił czyn karalny, wykazuje wysoki stopień demoralizacji, a zastosowane do tej pory środki wychowawcze okazały się nieskuteczne.

Środki opiekuńczo - wychowawcze stosowane wobec nieletnich wg. UPN

Środki stosowane wobec rodziców lub opiekunów nieletnich, tj:   a) Nakazanie ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza b) Nakazanie ścisłej współpracy z poradnią specjalistyczną c) Nakazanie ścisłej współpracy z zakładem pracy lub lekarzem d) Naprawienie szkody przez nieletniego e) Poprawa warunków bytowych, wychowawczych lub zdrowotnych ...

Środki leczniczo - wychowawcze stosowane wobec nieletnich wg. UPN

Umieszcza się w nich nieletnich upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, którzy kwalifikują się do nauki w szkole specjalnej i nie wymagają leczenia w szpitalu psychiatrycznym Umieszczenie w innej placówce opieki zdrowotnej, w której umieszcza się nieletnich którym żaden w/w zakład nie jest w stanie zapewnić specjalistycznej opieki zdrowotnej, której nieletni w danym momencie potrzebuje

Środki poprawcze stosowane wobec nieletnich wg. UPN

Młodzieżowych ośrodków adaptacji społecznej (zakładów poprawczych otwartych): Do placówek tych kieruje się nieletnich, którzy: przebywali wcześniej w schroniskach dla nieletnich nie przebywali natomiast w zakładach karnych lub areszcie śledczym nie identyfikują się z podkulturą przestępczą deklarują chęć uczestniczenia w procesie resocjalizacyjnym, a orzeczenie diagnostyczne przemawia za umieszczeniem ich w ...

JAPOŃSKA WCZESNA WOJNA DZIEWIĘCIO­LETNIA 1051-1062

Ród Abe panował nad częścią prowincji Mutsu, której granicę stanowiła rzeka Kitakami w północno--wschodniej Japonii. Abe nie płacili podat­ków i nie chcieli brać udziału w wydatkach prowincji. Gdy klan zaczął powiększać swoje posiadłości, gubernatorzy prowincji Mutsu i Dewa połączyli siły i...

Wojna 13 letnia

W wyniku 13 letniej wojny z Zakonem , za Kazimierza Jagielończyka , Polska odzyskała Pomorze Gdańskie .

Projekt badawczy- przestępczość nieletnich

Definicje: nieletni - osoba, która popełniła czyn zabroniony przez ustawę karną przed ukończeniem określonego wieku (w Polsce 17 lat); młody wiek sprawcy, niedojrzałość psychicznej i fizycznej powodują, że współczesne ustawodawstwa stosują wobec nieletnich odmienne zasady odpowiedzialności karnej oraz specyficzne środki reedukacji.