Białka złożone

Czytaj Dalej

METALOPROTEINY, białka złożone

Grupę prostetyczną stanowi metal (atomy lub jony), połączony z białkiem bezpośrednio lub poprzez skomplikowane układy. Przykłady metaloprotein to np. oksydazy (Mo), hemocyjanina (Cu), ferryty-na (Fe).

Białka - podział białek

Pierwiastki z których zbudowane są białka:

azot,węgiel,wodór,tlen.

W skład niektórych białek wchodzą takie pierwiastki jak:

siarka,fosfor,wapń,miedź,cynk,jod,magnez.

Wzależności od liczby aminokwasów w cząst.białka rozróżnia...

"ZBRODNIA I KARA" - POWIEŚĆ O PSYCHICE ZBRODNIARZA I O ZŁOŻONYCH MOTYWACH ZBRODNI

Motywy zbrodni

1.  udowodnienie sobie przynależności do rasy panów

2.  chce nieść dobro dla społeczeństwa. Za pieniądze lichwiarki chce uratować tysiące ludzi. Śmierć gnębicielki lichwiarki

3.  Sprawdzić chciał własną moc, odporność na gnębienie sumienia, wyższość ponad przeciętność...

Złożone metody oceny inwestycji rzeczowych

Uwzględniają czynnik czasu, ponieważ wartość pieniądza zmienia się w miarę upływu czasu. Wszystkie podstawowe wielkości finansowe dotyczące projektu inwestycyjnego są realizowane w określonym czasie i mają charakter strumieni pieniężnych. W celu zapewnienia porównywalności wielkości...

Porównanie metod kierowania realizacją złożonych przedsięwzięć (harmonogramy a metody sieciowe).

 

Metody sieciowe to PERT (technika oceny i kontroli programu) oraz CPM (metoda ścieżki krytycznej). Obydwie metody są w zasadzie podobne lecz lepiej je wykorzystywać w nieco odmiennych sytuacjach. CPM jest odpowiedniejsza do powtarzalnych procesów, w których zadania mają stały czas trwania i znane terminy...

HOŁD ZŁOŻONY WYBITNYM JEDNOSTKOM W LIRYCE C. K. NORWIDA - „Bema Pamięci żałobny rapsod”

Wiersz poświęcony pamięci Józefa Bema, majora artylerii w powstaniu listopadowym, bohaterskiego wodza powstania węgierskiego z roku 1849. Bem zmarł w 1850, Norwid napisał swój utwór niedługo potem. Treścią wiersza jest opis pogrzebu bohatera. Nie jest to jednak pogrzeb rzeczywisty, ale poetycko stylizowana...

HOŁD ZŁOŻONY WYBITNYM JEDNOSTKOM W LIRYCE C. K. NORWIDA - „Fortepian Szopena”

We wrześniu 1863 r. z okien pałacu Zamoyskich w Warszawie oddano strzał do rosyjskiego generał-gubernatora Berga. Wtedy to żołnierze carscy zdemolowali budynek, a przez okno wyrzucono na bruk fortepian Szopena. Norwid bardzo przeżył ten fakt. Poeta pamiętał swoje ostatnie odwiedziny u Szopena w Paryżu...

HOŁD ZŁOŻONY WYBITNYM JEDNOSTKOM W LIRYCE C. K. NORWIDA - „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie”

Poeta wspomina wielkich ludzi, którzy – za życia niedocenieni – po latach przenoszeni są do innych grobów, albo mają więcej niż jedno miejsce spoczynku. Sokrates, skazany przez Ateny na śmierć, Dante, wygnany z Florencji, Kolumb, który zmarł w niełasce, Napoleon i Kościuszko... Świat zrozumiał...

Rodzaje państw ze względu na ich strukturę - Państwa złożone

- istotą państwa złożonego jest podział suwerenności między całość i części składowe.

- Państwa związkowe – całość jest podmiotem PM a części składowe mogą mieć jedynie ograniczoną zdolność do utrzymywania stos. międzynarodowych – federacje. Federacja występuje jako jeden podmiot w...

Uczenie się reakcji złożonych i nabywanie wiedzy

Przyswajanie czynności złożonych polega wedle teorii behawiorystycznych na tworzenie się łańcuchów nawykowych, a łączenie poszczególnych ogniw takiego łańcucha sprowadza się do wykorzystywania wzmocnień wtórnych i metod przybliżeń. Wiele koncepcji tzw. neobehawiorystycznych (np.: teoria Hulla)...

Omów przebieg procesu biosyntezy białka

Molekuły białek podobnie jak DNA zbudowane są z długich łańcuchów polimerów, które jednak składają się nie z 4, a z 20-tu różnych ogniw aminokwasów. W skład określonego białka wchodzi kilkaset, a nawet kilka tysięcy cząsteczek aminokwasów.

Białka (enzymy) różnią się między sobą ilością...

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Złożone modele funkcjonowania czynników ryzyka chorób psychosomatycznych

Na podstawie dotychczasowej wiedzy i badań empirycznych powstają coraz bardziej złożone modele i koncepcje wieloczynnikowego uwarun­kowania współczesnych chorób psychosomatycznych i cywilizacyjnych. Sposób współczesnego rozumowania przedstawimy na przykładzie choroby niedokrwiennej serca i zawału serca oraz...

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Wzór Zachowania A i jego rola w złożonej etiopatogenezie chorób psychosomatycznych ze szczególnym uwzględnieniem choroby niedokrwiennej serca

Wzór zachowania A (WZA) odkryli w toku swojej praktyki klinicznej dwaj kardiolodzy Friedman i Rosenman, którzy przedstawili koncepcję WZA w latach pięćdziesiątych. Jesteśmy więc świadkami ponad 40 lat trwających badań nad znaczeniem WZA dla psychosomatyki. Ludzie z WZA cechują się skrajnym...

Wzory osobowe człowieka przyjmowane w poszczególnych teoriach organizacji (człowiek racjonalny, społeczny, samorealizujący się, złożony) – założenia i ocena

Człowiek racjonalny

Jest to wzór człowieka zakładany w klasycznej teorii organizacji i zarządzania np. w tayloryzmie.

Na klasyczne pojęcie racjonalności człowieka składają się dwie cechy:

a) Wrażliwość na bodźce materialne (homo oeconomicus). Taylor zakładał, że jedyną potrzebą człowieka...

Chemia fizjologiczna - Synteza białka

Materiałem do syntezy białka w gruczole mlecznym są aminokwasy dostarczane z krwią. Syntetyzują aminokwasy z glukozy i propionianu: prolina, seryna, alanina, glutaminian, asparaginian.

Z octanu: serynę, prolinę, gluteminian i asparaginian.

Chemia fizjologiczna - Białka odpornościowe siary

W większości są to albuminy i globuliny.

Limfocyty T i B. T – warunkują bierną odporność komórkową noworodków. Immunoglobuliny: IgA, IgG, IgM. Najwięcej IgG. Niektóre immunoglobuliny przechodzą z surowicy krwi do siary na drodze tzw. transportu wybiórczego, inne natomiast są wytwarzane w gruczole...

Aminokwasy i białka

Aminokwasy są to pochodne węglowodorów zawierające w swoich cząsteczkach dwa rodzaje grup f. : karboksylowe -COOH i aminowe -NH2.Wzór ogólny :

Grupy te decydują o charakterystycznych właś. aminokwasów

Najprostszy aminokwas to "Gly" - Glicyna :

H2N-CH2-COOH

"Ala" - Alanina : CH3-CHNH2-COOH

"Val" -...

Białka - Informacje ogólne

Budowa białek . Podstawową jednostką budulcową jest aminokwas zbudowanych z dwóch charakterystycznych grup: grupy aminokwasowej NH2 i gr. Karboksylowej(COOH)

Cząsteczki białka powstają przez łączenie się aminokwasów wiązaniem peptydowym w długie łańcuchy

2 aminokwasy tworządwupetydy

3-10...

Białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe

WĘGLOWODANY (CUKROWCE, SACHARYDY) to związki organiczne złożone z węgla, wodoru i tlenu w stosunku 1C:2H:1O. Można to określić wzorem (CH2O)n.

Węglowodany pełnią funkcje:

- są paliwem komórkowym, spełniają funkcje energetyczne, są źródłem energii

- magazynują energię, są materiałem...

Cukry, tłuszcze, białka

Cukry Proste :

Biozy

Pentozy : ( ryboza, dezoksyryboza )

heksozy :( glukoza, fruktoza )

Dwucukry: maltoza,laktoza,sacharoza

Wielocukry: glikogen, celuloza, skrobia, chityna

Białka: Proteiny (proste) albuminy,globiny,kolagen

Proteidy : hemoglobina, chlorofil

Podział enzymów ze wzgłędu na...