Biała Skała (Beskid Niski)

Biała Skała (Beskid Niski)

Czytaj Dalej

Biała magia

Wiersz jest jednym z najbardziej znanych erotyków Baczyńskiego, dedykowanym oczywiście Barbarze Drapczyńskiej. Pochodzi z 1942 roku, a zatem z okresu, kiedy poeta osiąga już pełnię dojrzałości swo­jego warsztatu. Toteż odnajdziemy w nim właściwie wszystkie, charakterystyczne dla pisarza i stanowiące...

Skala BARS

 

Skala BARS jest jednym z najbardziej precyzyjnych narzędzi oceny pracowników, dającym możliwość dokonania rzetelniejszych ocen w porównaniu ze skalami punktowymi. Podstawą skal behawioralnych jest analiza zadań szczególnie znaczących na danym stanowisku. Do zadań wyłonionych w wyniku takiej analizy...

Minimalna skala efektywna

 

Minimalna skala efektywna - wielkość produkcji, przy której krzywa długookresowych kosztów przeciętnych przestaje opadać (inaczej: wielkość produkcji, przy której długookresowe koszty przeciętne osiągają minimum)

Incremental scales - Skale progresji

 

Pomimo powszechnego przechodzenia do systemów wiążących płace z

performance

ciągle niektóre zachodnie organizacje, głównie w sektorze publicznym, stosują tzw. skale progresji. Są to struktury płacowe składające się z szeregu dyskretnych punktów, na poziomie których ustalone mogą być płace...

"Z chałupy" J. Kasprowicza i "Kartoflisko" L. Staffa - dwa sposoby wprowadzenia niskiego tematu do sonetu

Jan Kasprowicz i Leopold Staff żyli w epoce Młodej Polski. Obaj pisali sonety poświęcone tzw. niskim tematom: zagrodom wiejskim, ubogim chatom wieśniaczym, polom ziemniaczanym. Różne były jednak powody, dla których ta tematyka okazała się ważna i godna pióra poety.

Jan Kasprowicz pochodził z...

Skala mapy

Każda mapa narysowana jest w odpowiednim zmniejszeniu, czyli skali. Przez skalę mapy rozumiemy stosunek odległości na mapie do odpowiadającej jej odległości poziomej w terenie - nie zaś odległości rzeczywistej uwzględnia­jącej ukształtowanie powierzchni. Na mapie skala może być zapisana w...

Minerały i skały

Skorupa ziemska zbudowana jest z minerałów wchodzących w skład skał. Minerały to związki chemiczne lub pierwiastki o jednorodnej budowie fizycznej, powstające w skorupie ziemskiej w wyniku działania procesów geologicznych. Minerał jest ciałem stałym o krystalicznej budowie, tzn. ato­mach lub jonach...

Skały magmowe

Skały magmowe powstają w wyniku krzepnięcia magmy, czyli gorącego stopu krzemianów występującego w płaszczu górnym i lokalnie w skorupie ziemskiej. W magmie znajdują się również gazy - dwutlenek węgla, chlor, para wodna. Magma po wydostaniu się na powierzchnię Ziemi pozbawiona jest większości...

Skały osadowe

Skały osadowe mogą powstawać w bardzo różnorodnych warunkach, w wyniku działania różnych procesów. Ze względu na odmienny sposób powstawania, skały osadowe dzielimy na trzy grupy:

• okruchowe - powstające z okruchów skał starszych (już istniejących) mszczonych przez procesy zewnętrzne. W pierwszej...

Skały przeobrażone

Skały przeobrażone, zwane inaczej metamorficznymi, powstały w wyniku przekształcania skał magmowych lub osadowych. W przypadku gdy prze­obrażenie następuje pod wpływem wysokiej temperatury wynikającej z są­siedztwa ogniska magmy, mamy do czynienia z metamorfizmem kontak­towym. Jeśli przyczyną...

Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Rys historyczny pojęcia ilorazu inteligencji

Twórcy pierwszego testu inteligencji (A. Binet i T. Simon – 1905) traktowali inteligencję jako rozwijającą się z wiekiem. Zadania w ich teście dobrane były tak, by potrafiły się z nimi uporać dzieci o przeciętnym poziomie intelektualnym dla określonych przedziałów wiekowych, opartych po prostu na tzw...

Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Rozwiązanie Davida Wechslera: dewiacyjny iloraz

Fundamentalne założenie: cecha inteligencji ma w populacji homo sapiens rozkład normalny. A skoro tak, możemy – przy założeniu, że średnia owego rozkładu wynosi 100 (ukłon wobec tradycji; przypomnę: w formule Sterna właśnie iloraz inteligencji równy 100 oznaczał poziom intelektualny dokładnie...

Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Linie krytyki

Bardziej formalistyczno-czepliwe: a co to jest IQ=0?

Bardziej pragmatyczne: wskaźnik globalny typu IQ (w polskiej literaturze często II lub I.I.) jest mało użyteczny z tego względu, że nie oddaje różnic w strukturze i formie myślenia (patrz np. klasyfikowanie, ujmowanie relacji, wnioskowanie przez...

Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Linie obrony

Na zarzuty formalistyczno-czepliwe: każda skala ma jakieś ograniczenia (chociaż np. Thurstone głosił, że na kilka tygodni przed urodzeniem wszystkie płody mają IQ=0 i tylko 0; osobiście wyrażam pogląd, że IQ=0 może mieć co najwyżej trup, włączając w to przypadki tzw. śmierci mózgowej).

Na...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - Społeczeństwa niskiego zaufania

Dominuje w nich kultura cynizmu (rozpowszechnione przeko-nania o powszechnym braku wiarygodności, uzasadniające nieufność i podejrzliwość jako właściwą postawę). Ludzie są pod presją społ., aby nikomu nie ufali. Kręgi nieufności i niewiarygodności poszerzają się, a kręgi zaufania i wiarygodności...

Opisz pięciostopniową skalę Tennera, służącą do oceny wieku cech płciowych

Poszczególne stadia dojrzewania płciowego określamy zwykle według pięciostopniowej skali Tennera:

A. Stadia rozwoju piersi u dziewcząt (M-mamma):

M1 - faza dziecięca. Otoczka brodawki sutkowej b lada, płaska;

M2 – poszerzenie i uwypuklenie otoczki brodawki sutkowej, tzw. stadium pączka;

M3 –...

Gerontologia - Na czym polega skala wieku sprawnościowego

Skala wieku sprawnościowego - to miara starzenia się człowieka

Wskaźnik wieku sprawnościowego (parametry wydolnościowe), bada się wtedy różne parametry wydolności organizmu

Przyczyną utraty sprawności i przedwczesnej śmierci są zazwyczaj choroby przewlekłe. Zmiany starcze odgrywają rolę czynnika...

Skały

Skorupa ziemska jest zbudowana ze skał, skały natomiast składają się z minerałów.

     Zespoły jednorodnych lub różnorodnych minerałów powstałych w określonym procesie geologicznym nazywa się skałami.

     Rodzaje skał:

1. Magmowe

a. głębinowe

b. wylewne

2. Osadowe

a. okruchowe

b...

Najważniejsze SKAŁY budujące skorupę ziemską

SKAŁA – zespół minerałów jednego lub kilku rodzajów utworzonych w określonych procesach geologicznych. Ze względu na ich genezę, dzielimy je na trzy typy:

a) SKAŁY MAGMOWE – powstają w wyniku zakrzepnięcia gorącego stopu krzemianowego, zwanego magmą, występującego lokalnie w obrębie skorupy...

Cechy urbanizacyjne na świecie - KRAJE O NISKIM STOPNIU URBANIZACJI

Kraje azjatyckie:

1. poza nielicznymi wyjątkami niski stopień urbanizacji

2. tradycyjne społeczności rolnicze i niski stopień industrializacji

spowodowały, że zjawisko odpływu ludności do miast było niewielkie

3. sytuacja uległa zasadniczej zmianie po eksplozji demograficznej .

Narastające...