Biała Księga Polska-UE

Czytaj Dalej

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Kwestia prymatu prawa UE i bezpośredniego stosowania

Ustawa z 2004 r. wymagała od rejestrującego samochód używany sprowadzany do Polski z innego państwa członkowskiego UE, opłacenia podatku akcyzowego. Podatnicy wnosili skargi do organów administracyjnych, powołując się na sprzeczność ustawy z art. 90 TWE zakazującym dyskryminacyjnego opodatkowania...

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Prawo UE a konstytucje innych państw członkowskich

Sądy konstytucyjne państw członkowskich przyjmują prymat prawa wspólnotowego nad konstytucją, jednak z pewnymi ograniczeniami (do wyjątków należy np. Holandia) i poszukują dla niego upoważnienia w krajowej konstytucji.Najbardziej znane są zastrzeżenia niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego. W...

UNIA EUROPEJSKA - UE - kraje śródziemnomorskie - Polska

Polska popiera przyjęta na szczycie w Cannes strategie śródziemnomorska Unii. Traktujemy ja jako ważny element budowania stabilności i bezpieczeństwa w Europie. Realizacja strategii dla krajów ESW i śródziemnomorskich powinna przebiegać równolegle. Zabiegaliśmy bez powodzenia o umożliwienie krajom ESW...

Dostosowanie sektora rolno – żywnościowego Polski do wymogów UE. Problemy i dylematy

Problemy:

- potrzebne są ogromne nakłady na zwiększenie efektywności rolnictwa polskiego,

- należy udzielać rolnikom korzystnych kredytów inwestycyjnych,

- należy przeprowadzić pionową (między rolnikiem a przetwórcą) oraz poziomą (między rolnikami) integrację.

Dylematy:

Czy uda nam się...

Porównanie sytuacji na rynku pracy w Polsce i UE

Spis treści: 1. Wstęp 2. Sytuacja na polskim rynku pracy: a. Aktywność ekonomiczna ludności; b. Struktura zatrudnienia; c. Bezrobocie; 3. Sytuacja na rynkach pracy w wybranych krajach UE: a. Aktywność ekonomiczna ludności; b. Bezrobocie; 1. Wstęp. Rynek pracy jest ważny, gdyż pełni dwie zasadnicze funkcje w gospodarce. Dla ludzi występujących z podażą pracy stwarza on możliwość otrzymania dochodów, a dla firm zgłaszających popyt na pracę jest on ...

Szanse i zagrożenia dla Polski po przystąpieniu do UE

Tutaj tylko spis treści i wstęp, reszta ze względu na objętość, tabelki i przypisy do ściągnięcia. To praca zaliczeniowa. Spis treści Wstęp 1.Unia Europejska 1.1.Główne postanowienia Traktatu z Maastricht 1.2.Instytucje Unii Europejskiej 2.Układy o stowarzyszeniu 2.1.Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotą 2.2.Kandydaci do przystąpienia do Unii Europejskiej 3.Kryteria przystąpienia do Unii Europejskiej 3.1.Kryteria polityczne przystąpienia Polski do ...

Zagrożenia polskiego rolnictwa w związku z wejściem Polski do UE.

Członkostwo w Unii Polski i innych krajów stowarzyszonych jest kwestią przyszłości kontynentu europejskiego. Szansa na ostateczne przezwyciężenie podziałów i stworzenie przyjaźni między państwami oraz możliwości rozwoju tych państw. Określę również, jakie są nasze obawy w związku z przystąpieniem do UE. Jest dużo czynników, które powstrzymują społeczeństwo przed integracją. Stwórzmy, więc rzetelny jej obraz. Rozważę problem tożsamości narodowej. Z ...

Polska w UE

Polska w Unii Europejskiej może odgrywać rolę regionalnego lidera w podejmowaniu ważnych inicjatyw politycznych i gospodarczych. To właśnie w Polsce, jako w pierwszym kraju, w latach 80. pojawił się pierwszy impuls demokratycznych przemian, które objęły potem całą Europę. Zmiany na kontynencie europejskim spowodowane przez zryw polskiej Solidarności umożliwiły przemiany polityczne w tej części świata. Przeobrażenia systemowe przebiegały w Polsce inaczej niż w ...

Ochrona interesów finansowych UE w Polsce

1. OCHRONA INTERESÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ. Budżet UE, który jest finansowany z pieniędzy europejskich podatników, pozwala na realizowanie politycznych i gospodarczych celów Unii a także wspólnych polityk ? od instrumentów strukturalnych, poprzez restrukturyzację obszarów wiejskich po badania naukowe. Właściwie działający system ochrony wspólnotowych interesów finansowych chroni także funkcjonowanie jednolitego rynku, na którym zagwarantowany jest swobodny ...

Skutki przyjęcia Polski do UE dla polskiego rynku pracy

W okresie przedakcesyjnym wielu Polaków obawiało się wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z drugiej strony kraje ówczesnej piętnastki również miały prawo do własnych obaw przed przystąpieniem 10 nowych krajów. Jedną z nich był zalew rynków pracy przez tanią siłę roboczą, między innymi także z Polski. W celu zapobiegnięciu takiej sytuacji część krajów wprowadziła okresy przejściowe dla napływu pracowników. "Stare" kraje Unii Europejskiej wprowadziły od 2004 ...

Administracja publiczna wobec integracji Polski z UE

1. Wiadomości wstępne dotyczące Unii Europejskiej. Doświadczenia II wojny światowej oraz problemy powstałe w jej wyniku, spowodowały iż zaczęto poszukiwać nowych form współpracy międzynarodowej które zapewniłyby pokój i bezpieczeństwo na kontynencie europejskim. Podstawę powojennej współpracy europejskiej stworzył Plan Marschalla, który m.in. w swych założeniach miał doprowadzić do zjednoczenia Europy. Jednakże w wyniku podziału Europy na blok Wschodni i ...

Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE (20 stron)

1. WTĘP Rolnictwo to największy obszar negocjacji a zarazem najbardziej problematyczny. Nie chodzi tu tylko o dopłaty dla polskich rolników ale o wiele skomplikowanych kwestii. Polityka unijna ma (wraz z polityką strukturalną) prowadzić do rozwoju rynku pracy na obszarach wiejskich, kształcenie ludności wiejskiej, poprawę warunków technicznych i wspieranie administracji na terenach wiejskich. Bardzo ważne jest, żeby już teraz zmniejszyć różnice dzielące rolników ...

Korzyści i szanse z wejścia Polski do UE

Integracja z Unią Europejską leży w polskim interesie narodowym i powinna zajmować priorytetowe miejsce w polskiej polityce zagranicznej. Korzyści jakie będziemy mogli czerpać z tego, że jesteśmy pełnoprawnym członkiem wspólnoty są ogromne, począwszy od swobodnego poruszania się po krajach Unii do nieograniczonej wymiany handlowej. Droga Polski do Unii Europejskiej rozpoczęła się już pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy to w 1988r nastąpiło nawiązanie stosunków ...

Proces integracji Polski z UE

1989 r. 19 września Polska i Wspólnoty Europejskie podpisały umowę w sprawie handlu i współpracy gospodarczej. 1 lipca 1990 r. początek pierwszego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej (liberalizacja przepływu kapitału) 1991 r. 26 stycznia polski rząd powołał Pełnomocnika do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. 16 grudnia podpisano Układ Europejski - umowę o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi. 1992 r.

Plusy i minusy wejścia Polski do UE

Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 roku w momencie wejścia w życie postanowień traktatu z Maastricht. Unia Europejska jest nowym typem związku między państwami, którego głównym zadaniem jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi, zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie postępu gospodarczego i społecznego oraz ochrona wolności praw i interesu obywateli. Jedną z najważniejszych zalet Unii z punktu widzenia zwykłego obywatela jest możliwość ...

Czy Polska powinna wstapic do UE. Moje argumenty za i przeciw.

UNIA EUROPEJSKA JEST TO ZWIAZEK MIEDZY PANSTWAMI, KTÓREGO GLOWNYM ZADANIEM JEST ORGANIZACJA WSPOLPRACY MIEDZY KRAJAMI CZLONKOWSKIMI I MIEDZY ICH MIESZKANCAMI. CELAMI UE SA: · ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA · ZAPEWNIENIE POSTEPU GOSPODARCZEGOI SPOLECZNEGO · OCHRONA WOLNOSCI PRAW I INTERESOW OBYWATELI. UNIA RESPEKTUJE TOZSAMOSC NARODOWA PANST CZLONKOWSKICH, ICH HISTORIE, TRADYCJE I KULTURE, JET TAKŻE GWARANCJA DEMOKRACJI, PRAW CZLOWIEKA, PRYWATNEJ WLASNOSCI I WOLNEGO RYNKU. POCZATKI TEJ ...

Polska a UE

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych miedzy Polska a Wspólnotą Europejska nastąpiło we wrześniu 1988 roku. Wtedy również zapoczątkowano negocjacje w sprawie umowy o handlu i współpracy gospodarczej miedzy Polska a WE, która została podpisana 19 września 1989 roku w Warszawie. Zmiany polityczne i ustrojowe w Polsce umożliwiły podjecie rozmów na temat stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi w 1990r. Oficjalne rokowania rozpoczęto 22.12.1990 roku a ich ...

Integracja Polski z UE - notatki z wykładu

1. Integracja - -umowne dążenie państw kontynentu do dobrowolnego ograniczania suwerenności na rzecz organów integrujących politycznie i gospodarczo wszelkie sektory. Przykładem integracji jest korzystanie bez ograniczeń ze swobody przepływu usług, osób, towarów i kapitałów - to powolny proces scalania się dwóch lub więcej podmiotów(uczestników stosunków międzynarodowych) w nową jakość i całość. - Jest jedna z najlepszych form współpracy państw, miast i wsi ...

Stan rolnictwa polskiego w okresie dostosowawczym przed wstąpieniem do UE

STAN ROLNICTWA POLSKIEGO W OKRESIE DOSTOSOWAWCZYM PRZED WSTĄPIENIEM DO UE Stan rolnictwa polskiego w okresie przygotowań do akcesji i tuż po niej był zły, co wiązało się szczególnie z jego niewłaściwą strukturą produkcji i szeregiem zjawisk specyficznych powodujących, że sektor ten ? pomimo swojej wielkości jest nierentowny i poważnie obciąża gospodarkę narodową. Uwolnienie gospodarki krajowej po roku 1989 z form centralnego planowania i zarządzania zderzyło się z ...