Bia - czarodziejskie wyzwanie

Czytaj Dalej

Dramat Mrożka jako wyzwanie wobec tradycji

Sławomir Mrożek - urodzony w 1930 roku dramaturg, prozaik, satyryk i rysownik. Studiował architekturę i sztuki piękne w Krakowie. Pracował jako dziennikarz i satyryk, współpracował z "Przekrojem", teatrem "Bim Bom" w Gdańsku i krakowską "Piwnicą pod Baranami". W latach 1959-1963 mieszkał w Warszawie...

Najważniejsze wyzwania przedsiębiorstwa

Tworzenie nowych strategii/kierunki rozwoju firm, Budowanie zaangażowania pracowników, Zwiększenie innowacyjności firmy, Wyzwania konkurencyjne: Presja na obniżkę cen, Potrzeba szybszego rozwoju nowych produktów, usług, Wejście nowych konkurentów na rynek.

Wyzwania globalizacji

 

Analiza wpływu globalizacji na politykę zagraniczną państwa wymaga po­czynienia kilku zastrzeżeń metodologicznych, które powinny uchronić badacza przed popadnięciem w tzw. „wszystkoizm”. W przeciwnym razie wszystko w otaczającej nas rzeczywistości międzyna­rodowej będzie „globalizacją”, a samo...

ONZ wobec wyzwań globalizacji

Koniecznością stało się przystosowanie ONZ do nowej, szybko zmieniającej się rzeczywistości, tak by była ona w stanie odpo­wiedzieć na wyzwania stawiane jej przez globalizację.

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Integralność – nowe wyzwanie rozwojowe

Wyzwanie, aby nadać swojemu życiu – po raz kolejny - sens kieruje osoby w tym wieku ku tzw.

CZARODZIEJSKI

Czarodziejska góra zob. Czarodziejska miłość zob. Czarodziejski flet, nm. Czarodziejski sklepik, fr.

Jakie przed współczesną Polską stoją problemy i wyzwania

 

Obecnie Polska jawi się jako kraj znaczących kontrastów. Dotyczy to już samej struktury demograficznej kraju. Społeczeństwo polskie mimo, że w porównaniu z innymi społeczeństwami zachodnimi jest ciągle młode, dość szybko się starzeje.

W ciągu ostatnich kilku lat znacznie podniosła się średnia...

Globalne wyzwania i odpowiedzi (1945 - 1992) - Wyzwania

: — wyzwanie demograficzne, — wyzwanie żywnościowe, — wyzwanie surowcowe i energetyczne, — wyzwania związane z postępem techniki, — wyzwanie ekologiczne, — wyzwanie informacyjne, — wyzwania wynikające z kryzysu ideologii i renesansu religii, — wyzwania społeczne, - wyzwania polityczne na arenie wewnętrznej i międzynarodowej

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Eksplozja demograficzna

 

Powojenny rozwój demograficzny wywołany wieloma czynnikami-tendencją do odbudowania strat wojennych w Europie, ograniczeniem zasięgu epidemii, zmniejszeniem śmiertelności niemowląt i (w niektórych regionach świata) poprawą wyżywienia, zdawał się potwierdzać przepowiednie maltuzjanistów...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Próby reform i upadek komunizmu (1985 - 1989)

 

Rozpad lądu jałtańsko-poczdamskiego i koniec podziału świata na dwa bloki. Koniec zimnej wojny. Zjednoczenie Niemiec. Rewolucje demokratyczne i upadek Związku Radzieckiego. Era nacjonalizmów i wzrostu napięć regionalnych (od 1989).

Periodyzacja gospodarcza okresu, którą można zaproponować, to:

•...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Periodyzacja

 

Periodyzacja omawianego okresu jest nadal dyskusyjna. Zabiegiem w znacznym stopniu ułatwiającym ją jest przyjęcie zasady odrębnej periodyzacji stosunków międzynarodowych i rozwoju gospodarki światowej oraz periodyzac­ji historii regionalnej.

Można zaproponować następującą periodyzację dziejów...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Bariera żywnościowa i sanitarna

Mniejsze postępy zanotowano w walce z chorobami wenerycznymi, a zupełnie nowe wyzwania stworzyło pojawienie się w ostatnich latach pandemii AIDS.

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Bariera surowcowa i energetyczna

 

Ogromny wzrost spożycia niektórych surowców, zwłaszcza ropy naftowej, spowodował pojawienie się spekulacji co do przewidywanego ich wyczerpania.

Znalazły one swoje odbicie w znanym jako pierwszy raport Klubu Rzymskiego (międzynarodowej organizacji zajmującej się prognozowaniem rozwoju ludzkości w XXI...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Rewolucja naukowo - techniczna i wyzwania z nią związane

 

W okresie półwiecza powojennego osiągnięto olbrzymi postęp w zakresie techniki i technologii. Badania atomowe, nastawione od początku II wojny światowej na konstrukcję broni masowego rażenia, przyniosły także powstanie energetyki jądrowej i pokojowe zastosowanie izotopów radioaktywnych w me­dycynie...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Bariera ekologiczna

 

Wzrost demograficzny i gwałtowny przyrost produkcji przemysłowej i rolnej po II wojnie światowej doprowadziły już w latach 60-tych do odczuwalnego 'obciążenia środowiska naturalnego. Tradycyjne regiony klęski ekologicznej, takie jak Zagłębie Ruhry czy Londyn (dziś w znacznej mierze przywrócono w nich...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Wyzwania społeczne i ideologiczne

Ale spowodowała także rozwój chrześcijańskiej demokracji i innych nurtów postępowych, sprzeciwiających się totalitarnemu wyzwaniu.

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Renesans religijny

 

Próbę znalezienia odpowiedzi na podstawowe problemy egzystencji ludzkiej stanowi ożywienie różnych prądów religijnych.

Chrześcijaństwo wyszło zwycięsko z konfrontacji z ateistycznym komuniz­mem. Szczególnie umocnił się w ostatnich dziesięcioleciach Kościół katolicki. Po konserwatywnym pontyfikacie...

Globalne wyzwania i odpowiedzi od roku 1945 do 1992 - Wyzwania polityczne

Główne wyzwania międzynarodowe wynikały, poczynając od 1945 roku, z pojawienia się broni atomowej i termonuklearnej, stanowiącej straszliwe zag­rożenie dla całej ludzkości, z doskonalenia innych śmiercionośnych broni biolo­gicznych, chemicznych i konwencjonalnych, z podziału świata na dwa wrogie i rywalizujące we wszystkich sferach bloki polityczno-gospodarcze, z wywoła­nej tą konkurencją „zimnej wojny", nierzadko przeplatanej „gorącymi",

Bankowość spółdzielcze wobec wyzwań sektora - publikacja z konferencji na SGH (prof. Małgorzata Zaleska)

Podstawowym wyzwaniem przed jakim stoją banki spółdzielcze, biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe, jest sprostanie wzrastającej konkurencji na rynku bankowym.