Zadanie inspektora BHP

JAK ROZUMIESZ ROLE I ZADANIA INSPEKTORA BHP W TWOIM ZAKŁADZNIE Inspektor BHP w zakładzie pracy pełni role doradcze i kontrolne.

Ramowy program instruktarzu stanowiskowego dla pracowników Bhp

ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKÓW LUB AWARII - Gdy pracownik zauważy wypadek powinien w pierwszej kolejności udzielić pomocy - Zawiadomić kierownika zmiany o zaistniałym wypadku - Kierownik zmiany,lub inna osoba zawiadamia pracownika służby BHP o zaistniałym wypadku na terenie zakładu - Pracownik służby BHP w wspólnie ze społecznym inspektorem pracy dokonują dochodzenia powypadkowego e) Przygotowanie stanowiska roboczego do określonego zadania ...

Materiały Bhp

MATERIAŁY BHP – POMOCNE PRZY SZKOLENIU 1, jakie mamy rodzaje kar? - Społeczna inspekcja pracy - Służba bhp - Związki zawodowe 10 Co to jest wypadek przy pracy,ich podział?

Zarządzanie magazynami Dokumentacja magazynowania Personel magazynowy BHP w magazynie

Zarządzanie magazynami Dokumentacja magazynowania Personel magazynowy BHP w magazynie Magazyn jako samodzielna komórka organizacyjno-funkcjonalna w przedsiębiorstwie, aby mógł realizować swoje zadania, musi być odpowiednio zorganizowany ?

Środki bhp

środki bhp; podczas pracy na maszynach stosuje się różnego rodzaju zabezpieczenia.

BHP - podstawowe zagadnienia

Pytania: 1. Zdefiniować wypadek przy pracy. 2. Opisać działanie prądu na organizm człowieka. 3. Techniczne środki ochrony przed porażeniem. 4. Organizacyjne środki ochrony przed porażeniem. 5. Metody oceny ryzyka zawodowego pracowników. 6. Podstawowe pojęcia, przedmiot i zadania ergonomii. 7. Cybernetyczny model człowiek-maszyna. Ad.1 (Zdefiniować wypadek przy pracy.) Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące ...

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - silniki, bhp, układy trójfazowe

Napięcia fazowe są to napięcia panujące miedzy jednym z przewodów fazowych i przewodem neutralnym. Napięcia te mają takie same wartości skuteczne i są przesunięte względem siebie o 120. Suma tych napięć w dowolnej chwili czasu jest równa 0. L1,L2,L3 – przewody fazowe N – przewód neutralny UL1, UL2, UL3 – napięcia fazowe UL1L2, UL2L3, UL3L1 – napięcia przewodowe UL1L2=UL1-UL2 UL2L3=UL2-UL3 UL3L1=UL3-UL1 Napięcia przewodowe są to napięcia panujące między ...

Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych BHP

Część czynna -jest to przewód lub cześć przewodząca instalacji, znajdująca Się pod napięciem w czasie normalnej pracy Cześć przewodząca dostępna -jest to dostępna dla dotyku przewodząca część instalacji, która nie jest pod napięciem w warunkach normalnej pracy, a na której napięcie może pojawić się w wyniku uszkodzenia. część przewodząca obca - jest to część przewodząca nie będąca częścią instalacji elektrycznej, która może znaleźć się pod ...

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - BHP

Złącze (kablowe, napowietrzne)urządzenie służące do połączenia przewodów przyłącza z licznikiem bezpośrednio lub za pomocą wewnętrznej linii zasilającej. W złączu znajduje się główne zabezpieczenie budynku (bezpieczniki) Elementy przewodów żyły przewodzące, izolacyjne(polwinit, polietylen, guma), powłoka chroniąca izolację przed wpływem wilgoci, płynów chemicznych chemicznych uszkodzeń mechanicznych, pancerz(taśmy metalowe), odzież (czyli oblot z materiału ...

Materiały szkoleniowe dla pracowaników służby Bhp- bezpieczeństwo pracy przy maszynach

Bezpieczne metody pracy na tokarch - Przedmiot i narzędzie skrawające powinno sztywno zamocowane i jak najmniej wsunięt - Przed włączeniem wrzeciona nóż tokarski powinien być odsunięty od obrabianego przedmiotu - Przy ręcznym zamocowaniu krawędzi za pomocą skrobaka przedramię pracownika musi być pewnie podparte na stałej podporze - Przy wygładzaniu pilnikiem przedmiotu zamocowanego w uchwycie tokarskim rączkę pilnika należy trzymać w lewej ręce, a koniec pilnika ...