Bhagawan (tytuł)

Bhagawan (tytuł)

Czytaj Dalej

CHARAKTERYSTYKA CZASOPIŚMIENNICTWA W EPOCE OŚWIECENIA - tytuły czasopism

• „Merkuriusz Polski” Pierwsze polskie pismo - 1661, wchodziło tylko przez 7 miesięcy.

•  „Monitor” Wzorowany na angielskim „Spectatorze”. Pierwszy redaktor to Stanisław Bohomolec. Zamieszczał tam swoje artykuły także Ignacy  Krasicki. Monitor ukazywał zacofanie polski, żądał reform, walki z ciemnotą i...

Rola motta i tytułu oraz ich wpływ na interpretację i znaczenie tekstu

Motto - cytat postawiony przed tekstem utworu lub jego fragmentu, oświetlający zamysł autora. Jest kluczem do utworu, a zarazem podkreśla fakt jego związku z określoną tradycją myślową lub literacką. Na przykład ośmiowiersz z Za kulisami Norwida jako motto Popiołu i diamentu...

Różne interpretacje tytułu powieści "Granica".

 

Powieść ukazuje nam rozgraniczenie polskiego społeczeństwa na bogatych i biednych, lepszych i gorszych. Ta granica to jeszcze spuścizna feudalizmu, trzymającego się dobrze w polskich realiach. To rozgraniczenie mentalności, sposobu życia i zapatrywania się na sens własnej...

Rola tytułu literackiego na wybranych przykładach

Tytuł (wg "Słownika terminów literackich") to nazwa nadana dziełu przez jego autora, stanowiąca integralną część tekstu dzieła i będąca pierwszym wyodrębnionym w nim odcinkiem. Jest jednym z podstawowych czynników umożliwiających identyfikację dzieła. Jego forma pozostaje w wielorakich związkach...

Znaczenie i zwiazek tytulu z trescia utworu "Ludzie bezdomni" Stefana Zeromskiego

Symboliczny jest tytul utworu, który mozna odczytywac ieloznacznie(bezdomnosc paryskich nedzarzy, bezdomnosc duchowa Judyma czy emigracja Wiktora) Jednak Stefan Zeromski, oprócz bezdomnosci w doslownym tego slowa znaczeniu ukazuje w swej powiesci takze bezdomnych innego rodzaju siegajac do warstwy...

Interpretacja tytulu "Granicy" Zofii Nalkowskiej

Granica spoleczna jest to podzial istniejacy miedzy ludzmi nalezacymi do róznych warstw spolecznych. Granice wystepujace pomiedzy poszczególnymi warstwami sa wyrazne, niemozliwe do przekroczenia, kazda próba ich pokonania moze skonczyc sie katastrofa. Symbole tego podzialu sa latwe do wskazania: kamienica...

Funkcje tytułów

Tytuł (wg "Słownika terminów literackich") to nazwa nadana dziełu przez jego autora, stanowiąca integralną część tekstu dzieła i będąca pierwszym wyodrębnionym w nim odcinkiem. Jest jednym z podstawowych czynników umożliwiających identyfikację dzieła. Jego forma pozostaje w wielorakich związkach z...

Jezus o sobie samym - Tytuły Syn Człowieczy i Sługa Jahwe

Tytuł Syn Człowieczy znajduje się zasadniczo tylko w Ewangeliach synoptycznych (z wyjątkiem Dz 14,56) i zawsze pochodzi z ust Jezusa (poza J 12,34). Termin ten znajdujemy tam ponad 70 razy. Jezus używa tego tytułu w różny sposób, czasem jasno i wyraźnie odnosząc go do siebie, a czasem w sposób...

INTERPRETACJA TYTUŁU POWIEŚCI „LUDZIE BEZDOMNI”

1. Dosłowne znaczenie tytułu:

a) bezdomność ludzi świata nędzy (żyją w norach i budach, a nie domach)

b) bezdomność wydziedziczonej Joasi, która nie ma własnego kąta i żyje u obcych

c) bezdomność Wiktora, który tuła się z rodziną po świecie - w tym znaczeniu tytuł jest oskarżeniem porządku...

INTERPRETACJA TYTUŁU POWIEŚCI Z.NAŁKOWSKIEJ - "GRANICA" W KONTEKŚCIE TREŚCI UTWORU

Tytuł powieści Z. Nałkowskiej jest wieloznaczny, można wręcz mówić o symbolicznym znaczeniu słowa " granica". Wiąże się to z faktem poruszenia przez pisarkę szeregu ważnych problemów natury obyczajowej, moralnej ora etycznej. Do najbardziej popularnych interpretacji tytułu należą; następujące...

"Lalka" czy "Trzy pokolenia"? Który z tytułów uważasz za bardziej odpowiedni dla powieści B. Prusa?

Bolesław Prus był już dojrzałym pisarzem, gdy przystąpił do pisania powieści "Lalka". Szkołą pisarstwa była dla niego praca dziennikarska, zwłaszcza pisane cotygodniowe felietony oraz ukazujące się w "Kurierze Warszawskim" słynne "Kroniki tygodniowe". Praca felietonisty stabilizowała jako tako...

Wyjaśnij sens tytułu powieści Stefana Żeromskiego - "Ludzie bezdomni"

Powieść "Ludzie bezdomni" została napisana przez znanego i cenionego w kraju pisarza. Żeromski miał już w swym dorobku twórczym "Opowiadania" /między innymi: "Doktor Piotr", "Siłaczka", "Rozdziobią nas kruki, wrony..."/ oraz powieść "Syzyfowe prace". Bohaterami utworów, szczególnie opowiadań, byli...

Zinterpretuj tytuł powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego jest najbardziej dojrzałym utworem pisarza, który twórczość rozpoczął jeszcze w Młodej Polsce. Utworom nadawał często symboliczne tytuły: „Siłaczka”, „Zmierzch”, „Rozdziobią nas kruki, wrony....”, „Ludzie bezdomni”, „Przedwiośnie”. Ostatnia powieść jest wynikiem...

Interpretacja i rola tytułu oraz motta w wybranych 3 - 4 utworach różnych epok

LITERATURA WSPÓŁCZESNA:

1. Zofia Nałkowska "Medaliony" , motto utworu: "Ludzie ludziom zgotowali ten los".

- motto "Ludzie ludziom zgotowali ten los" to bezmiar przerażenia, że przedstawione "drobne" obrazy są dziełem człowieka, że ludzie stworzyli faszyzm, hitleryzm, piece i miejsca kaźni, że są...

Tytuł ustawy

W tytule ustawy w oddzielnych wierszach umieszcza się:

1) oznaczenie rodzaju aktu, np. "Ustawa"

2) datę ustawy, np. "z dnia 20 lipca 2000 r. - arabskie cyfry, nazwa miesiąca słownie, rok cyfry arabskie ze skrótem rok "r."

3) ogólne określenie przedmiotu ustawy np. "ogłaszaniu aktów normatywnych i innych...

Szczególne prawa i obowiązki banków - tajemnica bankowa, moc prawna dokumentów bankowych, bankowe tytuły egzekucyjne i inne szczególne prawa i obowiązki

Uważa się, że specjalne uprawnienia banków, prowadzące do ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw klientów banków, nie są dyktowane względami interesu publicznego, lecz służą wyłącznie prywatnym interesom komercyjnych instytucji bankowych.

1)zabezpieczenia wierzytelności banku

możliwa...

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka (art. 9 ust. 1); przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku  życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka (art. 9 ust. 2). Dodatek przysługuje jednorazowo w...

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

a)  2 lat;

b)  3 lat, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem...