Bezzałogowy kosmiczny statek zaopatrzeniowy

Bezzałogowy kosmiczny statek zaopatrzeniowy

Czytaj Dalej

ATHENIA - statek

Brytyjski statek pasażerski storpe­dowany przez niemiecki okręt podwodny 3 września 1939 r.

KRĄŻOWNIKI POMOCNICZE - uzbrojone statki handlowe

zatopił 22 statki o łącz­nym tonażu 145 697 BRT; inny krążownik, Pinguin, zatopił statki o łącznym tonażu 136 551 BRT. Niemieckie krążowniki pomocniczeokazały się skuteczną bronią; zato­piły statki i okręty o łącznym tona­żu 828 242 (828 248) t, a więcznacznie więcej niż największe na­wodne jednostki Kriegsmarine.

LIBERTY - statki

Wodowanie statku następowało śre­dnio 4 dni i 15,5 godz. Średnio w co trzy­dziestym statku pękał kadłub, drob­ne awarie maszyn i urządzeń były zaś codziennością.

WILHELM GUSTLOFF - statek

Niemiecki statek (25 484 BRT), na­zwany imieniem niemieckiego nazi­sty, szefa NSDAP w Szwajcarii,storpedowany na Bałtyku 30 stycz­nia 1945 r.

Klasyfikacja produktów zaopatrzeniowych

 

Podstawą klasyfikacji produktów przeznaczonych dla przedsiębiorstw i instytucji jest ich przeznaczenie. Wyodrębnia się cztery grupy tych produktów:

1. surowce i materiały,

2. wyposarzenie,

3. materiały pomocnicze,

4. usługi.

- stacjonarne - budynki oraz maszyny io urządzenia używne...

Przestrzeń kosmiczna - Status prawny przestrzeni kosmicznej

W związku z rozwojem technologii kosmicznej, pojawiła się potrzeba określenia zasięgu suwerenności w przestrzeni kosmicznej, jednak żadna z dotychczasowych konwencji nie miała do niej zastosowania.

Przestrzeń kosmiczna - Granice przestrzeni kosmicznej

Istniej wiele propozycji, co do wysokości, na której kończy się suwerenność państw, a zaczyna przestrzeń kosmiczna, najczęściej mówi się o 80-100km i obecnie mogłaby być w tym przedziale ustalona.

Przestrzeń kosmiczna - Ratownictwo kosmiczne

- Zgodnie z jej postanowieniami, państwo, które uzyska informacje lub ustali, że załoga statku kosmicznego uległa wypadkowi, znajduje się w niebezpieczeństwie lub dokonała przymusowego lądowania na jego terytorium, zawiadamia o tym niezwłocznie: władzę wypuszczającą statek; Sekretarza Generalnego ONZ, który zobowiązany jest do rozpowszechnienia tej informacji.

Przestrzeń kosmiczna - Odpowiedzialność za szkody kosmiczne

Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody kosmiczne, z 29 marca 1972r. Państwo wysyłające obiekt ponosi absolutną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na powierzchni ziemi lub statkowi powietrznemu.

Przestrzeń kosmiczna - Problemy prawne wykorzystania sztucznych satelitów Ziemi

Sposoby wykorzystania satelitów. Mogą być wykorzystywane w telekomunikacji, meteorologii, geodezji i kartografii, dla zdalnego badania z Ziemi. Na podstawie podpisanej 20 sierpnia 1964r. w Waszyngtonie umowy utworzono Międzynarodową Organizację Łączności Satelitarnej.

Zdalne badanie Ziemi – problemem jest...

Kosmos - Kosmiczne nasłuchiwanie

Taka sieć pozwoliłaby na podniesienie czułości nasłuchu, a tym samym poszerzenie obszaru poszukiwań kosmicznych transmisji.

Sztuczne satelity i prędkość kosmiczna

Druga prędkość kosmiczna czyli tak zwana prędkość ucieczki to prędkość, która nadana niewielkiemu obiektowi na przykład pojazdowi kosmicznemu przy powierzchni ciała centralnego zapewnia mu oddalenie się od tego ciała do nieskończoności.

STATUS PRAWNY STATKU HANDLOWEGO I OKRĘTU WOJENNEGO W PRAWIE MORZA

Choć więc w zasadzie jurysdykcję tę może rozciągać na statek i osoby znajdujące się na nim w każdym przypadku, w praktyce rozciąga ją tylko dla ochrony własnych interesów.

PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA STATKÓW MORSKICH

co najmniej połowa własności statku jest w rękach polskiej osoby, siedziba armatora w Polsce). Niektóre państwa przyznają jednak swoją przynależność państwową bez zwracania uwagi na jakąkolwiek rzeczywistą więź ze statkiem.

PRAWO KOSMICZNE – pojęcie, źródła, sytuacja prawna, granice, organizacje międzynarodowe

Państwo rejestracji obiektu kosmicznego zachowuje jurysdykcję i nadzór nad takim obiektem oraz nad jego załogą w czasie pozostawania ich w przestrzeni kosmicznej lub na ciele niebieskim.

SYTUACJA PRAWNA STATKU POWIETRZNEGO I ŻEGLUGA POWIETRZNA

Prawo międzynarodowe odróżnia statki powietrzne: państwowe (statki powietrzne używane w służbie wojskowej, celnej lub policyjnej) cywilne (każde inne) O rodzaju statku powietrznego decyduje służba, jaką statek powietrzny w danym czasie pełni.

Statki i łodzie - wyporność i ładunek

Gdy przed dwustu laty ogłoszono zamiar zbudowania statku z żelaza, wielu ludzi obawiało się, że statek ten natychmiast zatonie. Lecz gdy ładunek będzie zbyt ciężki, to jego masy nie da się zrównoważyć i statek zatonie.

Stabilność statku

Jeśli statek nie jest prze­chylony na bok, to środek wyporu znajduje się do­kładnie poniżej środka masy statku i oba te punk­ty znajdują się na jego osi. Gdy statek jest przechylony, to linia działania siły wy­poru przecina się z osią statku w punkcie zwanym metacentrum.

Statki a rezonans

Może się zdarzyć, że statek płynący ze stałą pręd­kością po falach może trafić na taką ich długość, że częstość ich uderzania jest równa częstości własnej kiwania statku. Aby zminimalizować efekt kołysania wzdłużnego, przeprowadzane są testy wodne modelu statku.