Bezwzględne przesłanki procesowe

Czytaj Dalej

Racjonalność i efektywność jako przesłanki funkcjonowania przedsiębiorstwa

Racjonalność działania związana jest z koncepcją homo oeconomicus. Spojrzenie to przedstawia człowieka jako istotę posiadającą pełny zakres informacji, kierującą się przede wszystkim własnymi interesami, w imię których potrafi on chłodno kalkulować i dbać o ich maksymalizację. Homo oeconomicus ma...

Strategie marketingowe oparte na innych przesłankach

Przedsiębiorstwo może też realizować strategie oparte na innych przesłankach,mogą to być:

a) Ze wzglądu na sposób prowadzenia działalności gospodarczej:

strategia wiodącej pozycji pod względem kosztów,

strategia koncentracji,

strategia dywersyfikacji.

b) Ze względu na sposób...

Doręczenia pism procesowych i wezwania

Nieprawidłowe doręczone pismo procesowe nie może powodować dla stron powstania ujemnych skutków. Do zwykłych sposobów zalicza się doręczanie pism procesowych za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby np.

Przesłanki rozwoju MSP w Polsce

 

Przekształcenia ustrojowo-gospodarcze zapoczątkowane w 1989 r zaowocowały w liczne reformy systemowe, takie jak:

swoboda gospodarczej działalności i zniesienie monopolu lub preferencji w dostępie do rynku przedsiębiorstw państwowych

otwarcie gospodarki na świat

konsekwentnie...

Procesy integracji społecznej w Europie jako przesłanki odradzania się społeczeństwa obywatelskiego (po 1945 roku).

Wysoki stopień społecznej integracji we wszystkich tych krajach był rezultatem oddziaływania powiązanych czynników. 

Po pierwsze rozwoju gospodarczego, któremu towarzyszyła przemyślana polityka socjalna, dążąca do podwyższenia materialnego standardu życia i szans życiowych robotników. Wzrost produkcji...

Przesłanki powstania gospodarki towarowej

 

Gospodarka towarowa wyłoniła się z gospod. naturalnej, gdy zostały spełnione dwie przesłanki: społeczny podział pracy (wyodrębnienie się rolnictwa z pasterstwa, rzemiosła z rolnictwa i kupiectwa), odosobnienie producentów, czyli ekonomiczne wyodrębnienie się producentów na bazie prywatnej...

Przesłanki zawierania aliansów

 

Przesłanki zawierania aliansów to zewnętrzne uwarunkowania funkcjo-nowania i rozwoju przedsiębiorstw, które skłaniają je do poszukiwania nowych kierunków rozwoju i strategii konkurencyjnych. Każde przedsiębiorstwo, podejmując decyzję o przystąpieniu do aliansu bierze pod uwagę – oprócz sytuacji...

PRZESŁANKI, CELE I KRYTERIA OCENIANIA

 

Ocenianie pracowników zajmuje szczególne miejsce w systemie zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ może być wykorzystywane przy wykonywaniu pozostałych funkcji w tym procesie.

Oceniać pracownika lub kierownika - to wyrażać w formie ustnej lub pisemnej swój osą o nim lub inaczej mówiąc, wartościować...

Bezwzględny i względny wiek Ziemi

Ziemia jako planeta istnieje prawdopodobnie ok. 5-6 miliardów lat. Powstała z chmury pyłu krążącej wokół Słońca, z której tworzyły się różnej wielkości bryły, łączące się w końcowej fazie tworzenia planety w jedną ca­łość - kulę. Pozostałością po tym okresie są meteoryty, których wiek...

Metody badania bezwzględnego i względnego wieku skał

Określenie bezwzględnego i względnego wieku skał dokonywane jest na podstawie wielu metod badawczych. Wiek bezwzględny określamy za pomocą pierwiastków promieniotwórczych, które ulegają rozpadowi w okre­ślonym czasie, w którym połowa jego atomów przekształca się w inny pier­wiastek. Jest to tzw. okres...

Wariant brytyjski (system wyborczy względny)

Dzieli się kraj na tyle okręgów ile jest miejsc w Izbie, do której odbywają się wybory. Wybory te odbywają się do jednej izby – Izby Gmin. W Wielkiej Brytanii jest to 650 okręgów wyborczych jednomandatowych. W każdym okręgu wygrywa jeden mandat, ten który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku...

Wariant francuski (system wyborczy bezwzględny)

Oparty jest na absolutnej większości. Francja podzielona jest na 577 okręgów wyborczych, ponieważ tyle jest miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. W okręgach, w których kandydat otrzymał więcej niż połowę głosów przechodzi on do pierwszej tury. W pozostałych okręgach odbywa się druga tura. Prawo wejścia do...

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele, założenia i przesłanki

Państwo ingeruje w sprawy gospodarcze w imię realizacji określonych celów. Pod pojęciem celów polityki gospodarczej należy rozumieć zjawiska społeczne, gospodarcze z punktu widzenia najwyższych organów władzy państwowej. Cele polityki gospodarczej są w dużym stopniu zdeterminowane typem i formą...

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele i przesłanki ustrojowe

Uwarunkowania ustrojowe i założenia doktrynalne sprawujące ugrupowania polityczne powodują że w każdym kraju wprowadzana przez rząd polityka gospodarcza zawiera cele ustrojowo - systemowe dotyczące kształtowania stosunków społeczno- ekonomicznych w państwie. Mają za zadanie umocnić istniejący ustrój...

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele i przesłanki typu ustrojowo - systemowego

Wywołują często wątpliwości i kontrowersje. W krajach postkomunistycznych cele tego typu są obecnie związane z przebudową ustroju z przejściem od kolektywizmu do gospodarki opartej na dominacji własności indywidualnych.Cele ekonomiczne wiążą się z pomnożeniem bogactwa kraju i powiększeniem...

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele i przesłanki społeczne

Dobrobyt jako cel polityki gospodarczej wiąże się z jej przesłankami z rozwiązaniami typu społecznego. Poza elementami determinującymi stan bazy materialnej, pojęcie dobrobytu obejmują elementy związane z podziałem dochodu narodowego i liczne elementy pozamaterialne.Na odczuwanie stanu dobrobytu...

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele i przesłanki ekologiczne

Niefrasobliwość w wykorzystywaniu zasobów środowiska przynajmniej w licznych krajach i regionach doprowadziła do jego znacznego zdewastowania i często do nieodwracalnych negatywnych następstw w racjach pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Hasła ochrony przyrody mimo że nie nowe dopiero nie dawno znalazły...

Polityczne przesłanki i konsekwencje modernizacji

Modernizacja miała polegać na przeszczepianiu wzorców zachodnich systemów politycznych, ekonomicznych i kulturowych do obszarów zacofanych, które dzięki ich przyjęciu miały przejść na wyższy poziom rozwoju cywilizacyjnego, co można uznać za konsekwencje. Natomiast przesłanką może być to, że czynniki...