Bezwzględna zbieżność

Czytaj Dalej

Bezwzględny i względny wiek Ziemi

Ziemia jako planeta istnieje prawdopodobnie ok. 5-6 miliardów lat. Powstała z chmury pyłu krążącej wokół Słońca, z której tworzyły się różnej wielkości bryły, łączące się w końcowej fazie tworzenia planety w jedną ca­łość - kulę. Pozostałością po tym okresie są meteoryty, których wiek...

Metody badania bezwzględnego i względnego wieku skał

Określenie bezwzględnego i względnego wieku skał dokonywane jest na podstawie wielu metod badawczych. Wiek bezwzględny określamy za pomocą pierwiastków promieniotwórczych, które ulegają rozpadowi w okre­ślonym czasie, w którym połowa jego atomów przekształca się w inny pier­wiastek. Jest to tzw. okres...

Wariant brytyjski (system wyborczy względny)

Dzieli się kraj na tyle okręgów ile jest miejsc w Izbie, do której odbywają się wybory. Wybory te odbywają się do jednej izby – Izby Gmin. W Wielkiej Brytanii jest to 650 okręgów wyborczych jednomandatowych. W każdym okręgu wygrywa jeden mandat, ten który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku...

Wariant francuski (system wyborczy bezwzględny)

Oparty jest na absolutnej większości. Francja podzielona jest na 577 okręgów wyborczych, ponieważ tyle jest miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. W okręgach, w których kandydat otrzymał więcej niż połowę głosów przechodzi on do pierwszej tury. W pozostałych okręgach odbywa się druga tura. Prawo wejścia do...

Actiones in rem i actiones in personam. Prawa podmiotowe względne i bezwzględne

Actiones in personam – wynikające z wierzytelności, skierowane do konkretnej osoby – dłużnika – wymienianej w intentio formułki. Niektóre mogą być skierowane także przeciw osobie trzeciej (np. w przypadku actio quod metus causa – działanie pod wpływem przymusu), pozostającej w określonym związku z...

Normy prawne jednostronnie bezwzględnie obowiązujące

Stanowią formę pośrednią pomiędzy normami bezwzględnie a względnie wiążącymi. Jest to kategoria norm, które wyznaczają minimalny zakres ochrony interesów jednej strony i dlatego zastosowanie tej normy może być uchylone lub ograniczone przez strony tylko wtedy, gdy postanowienia umowy są korzystniejsze...

Nieważność względna i bezwzględna aktu administracyjnego

Nieważność względna aktu administracyjnego ma miejsce gdy:

1.decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości

2.ecyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną

3.stała skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie

4.wiera wadę powodująca jej...

ZASADA KOSZTÓW WZGLĘDNYCH ORAZ ZASADA OBFITOŚCI ZASOBÓW JAKO PODSTAWOWE PRAWA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ

ZASADA KOSZTÓW WZGLĘDNYCH.

W warunkach dysponowania przez kraj A absolutną przewagę nad krajem B w produkcji obu towarów ( 2 rodzajów). Stąd kraj A powinien specjalizować się w produkcji i eksporcie tego towaru, który może wyprodukować taniej niż kraj B . Kraj B zaś powinien specjalizować się w...

Dlaczego na ogół stosuje się bezwzględną wartość elastyczności cenowej popytu?

 

Wartość bezwzględna cenowej elastyczności popytu pomaga uniknąć wartości ujemnych, co odpowiada potocznym wyrażeniom o większej lub mniejszej elastyczności oraz ułatwia wszelkie porównania z cenową elastycznością podaży.

Teoria kosztów względnych

Teoria kosztów względnych

Teoria kosztów kosztów względnych (zwana także teorią kosztów komparatywnych lub porównawczych) w znaczącym stopniu udoskonaliła teorię handlu międzynarodowego. Uważa się, że teoria ta została w 1917r. sformułowana przez D. Ricardo. Klasyczna teoria kosztów względnych...

Zbieżności oraz różnice między stanem obrony koniecznej a stanem wyższej konieczności uregulowane w polskim Kodeksie Karnym

Do dnia dzisiejszego uzasadnienie obrony koniecznej poszukuje się poprzez w tzw. prawie naturalnym i określa się go , jako przyrodzone, podmiotowe prawo każdego człowieka. Teoria wyręczania umowy politycznej, mówi iż państwo (jego organy) zobowiązane są do obrony obywateli przed zamachami na ich dobra. Jeżeli tego nie czyni, to każdy obywatel ma prawo wyręczyć organy państwa w stosowaniu koniecznych środków dla odparcia zamachu. Obrona konieczna jest instytucją,

Dopuszczalny błąd względny szacowania zasobów

Możliwa maksymalna różnica między rzeczywistymi zasobami i zasobami szacowanymi, wyrażona w procentach w stosunku do zasobów szacowanych; ustalany w przypadku jego oceny przy wykorzystaniu metod statystycznych lub geostatystycznych na poziomie ufności 0,95.

Względna niewydolność serca

Schorzenie charakteryzuje się osłabieniem czynności serca i krążenia krwi, zwykle u osób wwieku podeszłym jako naturalny proces ubytku sił życiowych oraz u rekonwalescentów pociężkich chorobach i zatruciach. Objawami są m.in. okresowe kołatania serca, przejściowe bólew okolicy serca, zadyszka...

WZGLĘDNA DYNAMIKA RYNKU

Stosunek —> dynamiki rynku, obliczonej dla danego produktu r/lub obszarugeograficznego, do wskaźnika obrazującego kierunek i intensywność zmianzachodzących w szerszym układzie gospodarczym, stanowiącym właściwąpłaszczyznę odniesienia w celu oceny sytuacji na danym r. Ocena możenawiązywać do ogólnej...

WZGLĘDNY UDZIAŁ W RYNKU

Jeden ze wskaźników pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, obliczany jako stosu-nek własnego u. w danym r. do u. największego konkurenta lub grupynajważniejszych konkurentów. Wskaźnik ten jest stosowany m.in. w —> macierzyBCG jako jeden z wyznaczników pozycji produktów w układzie współrzędnych:—> dynamika...

MIERNIK WZGLĘDNY

Liczbowe wyrażenie w wartościach stosunkowych określonego zjawiska, tj. stosunku dwóch lub więcej stanów bądź zdarzeń gospodarczych pozostających ze sobą w związku logicznym, wyrażonych w miernikach absolutnych (np. stosunek wartości produkcji w dwóch różnych następujących po sobie okresach) albo...

Względna kontrastowość drukowania

Ustalanie względnej kontrastowości drukowania Krel (%) jest w pewnym sensie alternatywą wobec pomiaru przyrostu wartości tonalnych, szczególnie w zakresie 3/4 tonu.

Druk powinien mieć możliwie dużą kontrastowość, a zatem dużą gęstość optyczną w tonie pełnym przy otwartych polach rastrowanych...

Względna długość kończyn dolnych

 Oznaczamy ją odległością kolca biodrowego przedniego górnego, a więc punktu kostnego położonego na miednicy, do kostki przyśrodkowej lub bocznej goleni. Porównanie liczby centymetrów, uzyskanej pomiarami obu kończyn, daje wyobrażenie o względnym skróceniu kończyny, oczywiście, jeśli druga kończyna...

Bakterie bezwzględnie chorobotwórcze

Bakterie bezwzględnie chorobotwórcze - bakterie wyposażone w zespół czynników związanych z komórką oraz wydzielanych poza nią, które powodują stałą lub przejściową destrukcję struktur komórkowych ważnych dla praw idłowego funkcjonowania makroorganiz-mu. Wywołują zawsze chorobę, jeśli tylko...

Względna wartość poznawcza obserwacji

Na ogół nikt specjalnie nie wątpi, że obserwacja nie jest metodą naukową, na której można bezwzględnie polegać. Cechują ją różnorodne ograniczenia pod względem możliwości poznawczych. Ograniczenia takie dotyczą wprawdzie każdej metody naukowej, w przypadku jednak obserwacji są one szczególnego...