Bez zmian

Czytaj Dalej

„NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN” E. M. REMARQUE

−  wojna jest upiorna

−  odwrócenie systemu wartości

−  to co jest niemoralne, niedopuszczalne, nieetyczne w normalnym świecie, na wojnie jest normalne

GRUŹLICA PIERWOTNA BEZ UCHWYTNYCH ZMIAN NARZĄDOWYCH

Gruźlica pierwotna bez uchwytnych zmian narządowych jest związana z niedawnym zakażeniem gruźlicą i chociaż nie stwierdza się zmian w płucach ani w innych narządach, to występują ogólne objawy chorobowe — złe samopoczucie, stany podgorączkowe, chudnięcie, podwyższone OB, czasami rumień guzowaty, pryszczkowe zapalenie spojówek.

Cesarstwo Rosyjskie bez cesarza

Odwrót od zapowiadanych na początku rządów reform, okrucieństwo władczyni (zgładziła swego męża Piotra III i byłego cara Iwana VI), rozwiązłe życie osobiste i krociowe sumy łożone na faworytów (Orłow i Potomkin) spowodowały, że wizerunek jej rządów uległ w Europie radykalnej zmianie.

„Człowiek nie może żyć bez miłości” – rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń.

 Cóż to jest miłość? Definicji może być wiele i każdy to uczucie rozumie inaczej. Jest to coś więcej niż szacunek, podziw czy namiętność, coś, co pozwala dzielić uczucia drugiej osoby – jej radość, smutek, rozkosz czy rozpacz. Potrzeba miłości tkwi głęboko w każdym z nas. Gdy jesteśmy...

Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej.

Narodem bez państwa przez dłuższy czas byli Polacy. Polska utraciła niepodległość w 1795 roku, a odzyskała ją w 1918 roku. Likwidacja Księstwa Warszawskiego oraz potwierdzenie na Kongresie Wiedeńskim dominacji rosyjskiej nad Królestwem Polskim zmieniło w sposób zasadniczy warunki życia narodu. Odtąd...

Ars poetica? (z tomu Miasto bez imienia 1969)

Utwór ten można odczytywać jako wiersz programowy poety, taki kierunek interpretacji wyznacza bowiem sam tytuł, stanowiący aluzję do starożytnych rozpraw o poezji – Arystotelesa i Horacego. Utrwa­lony w tradycji tytuł Miłosz opatruje jednak znakiem zapytania – jak gdyby kwestionował możliwość...

Bez

Wiersz z samym przyimkiem w tytule powstał – według dopisku autora – od marca 1988 do marca 1989 roku; został umieszczony w tomie Płaskorzeźba z 1991 roku. Podmiot stwierdza najpierw, że najbardziej doniosłe dla człowieka jest rozpoczęcie życia w wierze i moment utraty wiary (narodziny i śmierć /...

Ceny światowe. Tendencje zmian cen w handlu międzynarodowym

Cena światowa

- to cena najbardziej reprezentatywna, najdokładniej odzwierciedlająca koniunkturę panującą na danym rynku międzynarodowym. Cena światowa to wyrażona w pieniądzu światowym wartość towarów będących przedmiotem wymiany międzynarodowej. W ujęciu praktycznym za ceny światowe uznaje...

Trendy zmian w przedsiębiorstwie

Wczoraj i dziś

Rodziny akcjonariuszy lub założycieli, Elity polityczno-fmansowe, Technostruktura menedżerska, Państwo (władza polityczna), Wartość akcji, Wielkość sprzedaży, - Dochód na akcję,

Rynek kształtowany przez popyt,

Klient-konsument: marketing i zabezpieczenie jakości,

Produkcja masowa...

Jaki jest cel zmian w podatkach?

Zmiany w systemie podatkowym są elementem "Strategii finansów publicznych i rozwoju gospodarczego Polska 2000-2010" przyjętej w czerwcu br.

„Z BOGIEM ALBO BEZ BOGA „ JOZEF KOZIELECKI

W naszych czasach często obserwujemy zmianę wiary ,czyli przejście od jednego systemu do drugiego . Wiadomo na podstawie badań ,że wywołują one zmiany psychologiczne i fizjologiczne pozytywne.

Faktoring pełny (bez regresu)

 

Faktoring pełny (bez regresu) zwany również właściwym, jest to sprzedaż faktorowi wierzytelności handlowej przez faktoranta z przejęciem przez faktora ryzyka wypłacalności dłużnika. Jest to odpowiedzialność del credere, której istotą jest to, iż z momentem zawarcia umowy faktoringowej pełne...

Ekonomiczne skutki zmian kursów walut

Po dewaluacji eksporterzy i importerzy dokonują zmian w wyborze rynków i kontrahentów. Inflacja Zmiany kursów walut wywierają wpływ na powstanie inflacji i jej przenoszenie z kraju do kraju poprzez jej eksport i import.

Etapy zmian gospodarki

 

W latach 90-tych wyróżnić można trzy etapy rozwoju polityki handlu zagranicznego1:

 

I. Etap pierwszy – od początku 1990 do połowy 1991r.

W powyższym okresie w obrotach międzynarodowych liberalizacji uległo ok. 90% wymienianych towarów. Miała miejsce głęboka dewaluacja złotego i wprowadzenie jego...

Bariery we wprowadzaniu zmian w organizacji

Przyczyn zmian w organizacjach należy zatem upatrywać w coraz większym niedostosowaniu się do zmieniających się warunków w otoczeniu jak i wewnętrznych.

Komunikacja jako istotny element w procesach zmian

Zmiany takie prowadzą do wytworzenia się negatywnych nastrojów społecznych, będących wynikiem: obniżenia poczucia bezpieczeństwa, utraty kompetencji, zmiany układu relacji, braku poczucia kierunku, zmiany statusu i możliwości kariery.

Rola dyrektora personalnego w zarządzaniu procesem zmian

Jeżeli proces wdrażania zmian nie przebiega do końca prawidłowo, przyczyna przeważnie leży po stronie niedostatecznego zrozumienia źródeł oporów. Trudno się dziwić, że podsycają w swoich podwładnych strach przed zmianą, zamiast stać się ambasadorami zmian.

Znaczenie czynnika czasu dla bezkonfliktowego wdrażania zmian organizacyjnych.

Planując i realizując zmiany organizacyjne zawsze trzeba:   przygotować harmonogram wdrożenia zmian, określić czas rozpoczęcia i zakończenia przebudowy organizacji, ustalić fazy realizacji, okresy przerw między mmi, przygotować kryteria pomiaru skuteczności wprowadzania zmian i poprawności funkcjonowania całej organizacji, systematycznie wykonywać harmonogramy zmian, kontro­lować ich skutki ...

Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej

Narodem bez państwa przez dłuższy czas byli Polacy. Polska utraciła niepodległość w 1795 roku, a odzyskała ją w 1918 roku. Likwidacja Księstwa Warszawskiego oraz potwierdzenie na Kongresie Wiedeńskim dominacji rosyjskiej nad Królestwem Polskim zmieniło w sposób zasadniczy warunki życia narodu. Odtąd...