Beta Blume'a

Beta Blume'a (en. Blume beta) - odmiana współczynnika beta, opracowana przez Marshalla Blume'a, stosowana w ocenie ryzyka inwestycyjnego na rynku kapitałowym. Betę zgodnie z metodą zaproponowaną przez Blume'a oblicza się korygując wskaźnik beta uzyskany za pomocą klasycznych metod ekonometrycznych (np. MNK):

Czytaj Dalej

Metody obliczania kosztu kapitału własnego

Wykorzystuje oddzielny współczynnik beta i oddzielna premię za ryzyko dla każdego czynnika ryzyka systematycznego zidentyfikowanego w modelu.

Wpływ promieniowania jonizacyjnego na organizmy żywe

Zewnętrzne zagrożenie przy promieniowaniu beta jest większe niż przy promieniowaniu alfa. Dla ochrony przed promieniowaniem beta wystarczą cienkie osłony aluminiowe.

Testowanie rynku produktów przemysłowych

Testowanie Beta przynosi korzyści zarówno sprzedającym, jak i firmom, w których prowadzi się badania. Jednocześnie, sprzedający powinien ostrożnie interpretować wyniki testu Beta, gdyż badana jest ty lko mała liczba firm.

Charakterystyka struktury, funkcji oraz znaczenie w patologii człowieka EGF, FGF, PDGF, NGF, TGF-beta, VEGF, TNF-alfa, IGF-I, IGF-II

Funkcje: obwodowy układ nerwowy – funkcja tworzenia nerwów czaszkowych i autonomicznych OUN – eksperymentalnie wpływ na modulowanie neuroprzekaźnika udział w percepcji bólu wpływa na mastocyty TGF-β – transformujący czynnik wzrostu beta Występuje w kilku izoformach TGF-beta1-5, z czego 3 występują u człowieka.

Teoria Markowitza

Aktywa bezpieczne (obligacje skarbowe, bony skarbowe i pieniężne) charakteryzują się beta równym zero, co oznacza, że ich stopa zwrotu jest uniezależniona od koniunktury giełdowej. Sporadycznie zdarza się, że akcje charakteryzują się ujemnym beta.

GLORIA, Gloria in excelsis Deo

Wczesnochrześc. hymnliturg. (zw. w Kościele prawosł. wielką —* doksologią), śpiewany(lub odmawiany) w niedziele, święta i uroczystości wemszach po —» Kyrie eleison; w muzyce kośc. jest kompozycjąsamodzielną lub częścią składową muz. cyklu mszalnego.

1. W l i t u r g i i - G. stanowi hymn...

Windows Vista

Historia wydań Najważniejsze wydania testowe systemu Windows Vista: 20 października 2003 - wersja Alpha PDC (build 4051) 7 maja 2004 - wersja Alpha WinHEC (build 4074) 25 kwietnia 2005 - wstępna wersja Beta WinHEC (build 5048) 27 lipca 2005 - Beta 1 (przeznaczona dla producentów oprogramowania i sprzętu) Zapowiadane wersje systemu Windows Vista: Beta 2 (przeznaczona dla szerokiej grupy użytkowników) - koniec 2005 Release Candidate 0 (pierwszy kandydat na ...

Adrenolityki cz.2 B(beta)

5,10 mg BETAXOLOL (Lokren) - tabl. 20mg , (Betoptic 0,5% krople do oczu) - w jaskrze. 50 i 100mg i 20mg (Betaloc 20K, tabl.

Leczenie choroby niedokrwiennej serca - B(beta)-adrenolityki

B(beta)-adrenolityki kardioselektywne; 2. B(beta)-adrenolityki nieselektywne; 3. B(beta)-adrenlityki hybrydowe; Ad.

Nadciśnienie - B(beta)-adrenolityki, leki blokujące kanały wapniowe, leki rozszerzające mięśnie gładkie naczyń krwionośnych

* B(beta)-adrenolityki * Stosuje się je tak w mono jak i w politerapii nadciśnienia. Stosuje się go w ciężkim i opornym nadciśnieniu zwykle w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i B(beta)-adrenolitykami.

Symbolik der blauen blume in heinrich von ofterdingen

Novalis, alias Georg Friedrich Philipp starb for 200 Jahren. Er war erst 29 Jahre alt, und war schon unsterblich. Er ist ein Symbol der deutschen Frhromantik. Sein Literatisches Symbol der Blauen Blume verkrpert wie kein anderes Motiv die Suche der Romantiker nach einem Zentrum, nach einer inneren Einheit, nach Unendlichkeit. Sie wurde zum Hauptsymbol der romantischen, ins Unendliche gerichteten Sehnsucht sowie der romantischen Dichtung und Malerei berhaupt. "Die blaue Blume ist aber das,

Beta aplikacje

Beta aplikacje - pierwsze oprogramowanie aplikacyjne rozpowszechniane w ramach procedur testowych w celu wykrycia usterek i dokonania usprawnień funkcji aplikacyjnych, zebrania uwag użytkowników oraz usunięcia z niego zgłaszanych błędów.

Beta

Nagłe zmiany cen mogą zniekształcać współczynnik beta, na skutek czego okresowo może on być mało wiarygodny.

Beta-blokery

(betaadrenolytica, betablockers); leki be-ta-adrenolityczne; substancje działające antagonistycznie wzglądem amin kate-chołowych, odwracalnie hamujące odpowiedź beta-adrenergiczną —* układu nerwowego autonomicznego w narządach.

BREST - port

Mimo braku spektakularnych efektów wy­buchy spowodowały uszkodzenia systemu kanalizacyjnego, częścio­we zasypanie basenu gruzem beto­nowym oraz pęknięcia betonowej konstrukcji schronu.

LENINGRAD - obrona 1941-44

W mieście wybudowano 4600 beto­nowych i drewnianych schronów,które mogły pomieścić ok.

Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - wielcy współcześni moraliści.

Alfa to Jerzy Andrzejewski, Beta - Tadeusz Borowski, Gamma to Jerzy Putrament, a Deltą jest Konstanty Ildefons Gałczyński.

Zmiana modelu przedsiębiorstwa

Premia ta mierzona jest przy pomocy współczynnika beta i jest proporcjonalna do ryzyka prowadzonego biznesu przez przedsiębiorstwo; 10.

Broń jądrowa i jej czynniki rażenia

    Promieniotwórcze skażenie terenu To zanieczyszczenie terenu, wody i powietrza substancjami promieniotwórczymi, wydzielającymi promieniowanie alfa, beta i gamma.

Model wyceny aktywów kapitałowych – CAPM

Odpowiednia wysokość premii ryzyka dla nowych projektów obliczana jest przez zastosowanie czynnika zwanego czynnikiem beta, który jest relacją między ryzykiem danej inwestycji, a ryzykiem innych inwestycji.