Benedykt XIV

Benedykt XIV

Czytaj Dalej

BENEDYKT XIV, Prospero Lambertini

ur. 31 III 1675 w Bolonii, zm. 3 V 1758 w Rzymie, Papież od 17 VII 1740.

Studia teol. odbył w Collegium Clementinum w Rzymie;1701 został adwokatem konsystorskim, 1708 promotorem wiaryw Kongr. Obrzędów i konsultorem Kongr. Świętego Oficjum,1718 sekretarzem Kongr. Soboru, 1722 rektorem uniw. rzym.Sapienza i...

KOŃCOWY OKRES FILOZOFII SCHOLASTYCZNEJ, KRYTYKA ŚREDNIOWIECZNA (XIV n.e.)

CECHY OKRESU (XIV n.e.)

brak nowych źródeł, praca naukowa skoncentrowana w zakonach i na uniwersytetach (Paryż, Oxford, dominikanie, franciszkanie, potem: Kolonia, Wiedeń, Heidelberg, Praga Czeska, Kraków – nowe państwa i ośrodki pracy naukowej, w Polsce – początki filozofii), suma i komentarz jako...

Eckhart i mistycyzm XIV wieku

MISTYCYZM XIV n.e.

wyraz wzmożonego życia uczuciowego (nie zaspokajanego przez rozważania intelektualne) i wzrastającego indywidualizmu (nie zaspokajanego przez powszechne formy religii i pośredni stosunek do Boga)

dwie postacie mistycyzmu:

ascetyczna (cel: zbliżenie duszy do Boga, Bóg i...

KOŃCOWY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (OKRES KRYTYKI ŚREDNIOWIECZNEJ, XIV W.)

1. przyczyny powstania nowego okresu. W XIV w. warunki pracy filozoficznej pozostały mniej więcej te same, jakie wytworzyły się w XIII wieku, a nawet stało się już kanonem, co wówczas było jeszcze nowością. Nowych źródeł już nie pozyskano; nauka dalej koncentrowała się w uniwersytetach i uprawiana...

FILOZOFIA SCHOLASTYCZNA W POLSCE OKRES WCZEŚNIEJSZY (DO XIV WIEKU)

Typowe nominalistyczne traktaty zostawił Benedykt Hess e, magister krakowski.

Handel Rzeczypospolitej w wieku XIV, XV i XVI

W XIV wieku Polacy zaczęli z większą intensywnością niż wcześniej nawiązywać kontakty handlowe z innymi krajami. Powstawały nowe szlaki, ale stare nie traciły swej dawnej wartości - można wręcz powiedzieć, że zyskiwały na ważności. Doszło do pewnych zmian w strukturze handlu. Znacznie wzrosły...

Kryzys w Europie Zachodniej w XIV wieku - Wojna stulenia (1337 - 1453)

Wojna stulenia 1337 - 1453

Była to wojna pomiędzy Anglią a Francją. Francja dążyła do opanowania leżących na jej terenie resztek dziedzicznych posiadłości angielskiej dynastii Plantagenetów oraz do zagarnięcia bogatej Flandrii, którą Francuzi zagarnęli w 1328 roku. Antyfrancuzki ruch miast...

Miejsce państwa Kazimierza Wielkiego w Europie w XIV w.

Kazimierz Wielki, według informacji podawanych przez Jana Długosza, urodził się 30 kwietnia 1310r. w dość znacznym wówczas grodzie Kowal, położonym na Kujawach. Był szóstym i ostatnim dzieckiem Władysława Łokietka. Śmierć starszego brata Władysława uczyniła go jedynym spadkobiercą władzy...

Monarchie stanowe i społeczeństwo stanowe w XIV i XV wieku. Polska pod rządami Jagiellonów

Dzięki reformą K. Wielkiego utrwaliła się w Polsce monarchia stanowa. Społeczeństwo podzielone było na stany, z którymi władca dzielił się władzą. Dzięki temu w Polsce wykształciły się cztery stany: stan rycerski, stan duchowny, stan mieszczański i stan chłopski.

Duchowieństwo był to jedyny...

Polityka zagraniczna Ludwika XIV

Kiedy w 1661r. Ludwik XIV osobiście zaczął rządzić swoim królestwem (po śmierci kardynała Mazarina nie miał już nigdy pierwszego ministra), Francja była największą potęgą w Europie. Osiągnęła tę pozycję w wyniku przewlekłych zmagań z austriacką i hiszpańską odnogą rodziny Habsburgów. W...

Ruch soborowy - herezje XIV - XV w.

1. Dlaczego doszło do ruchu soborowego?

2. Jakie były cele tego ruchu?

3. Jak przebiegał?

4. Czym się skończył?

Ad. 1 W XIV w. papiestwo stało się bardziej państwem prawa niż celu, do którego zostało powołane. Papiestwo jako instytucja posiadało w swoim ręku wymiar sprawiedliwości ( prawo...

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w.

Monarchia stanowa trwała w Polsce przez XIV i XV w. W społeczeństwie wykształciły się 4 stany: duchowieństwo, rycerstwo-szlachta, mieszczaństwo, chłopi, a niektóre z nich zdobyły udział we władzy. Najważniejszym impulsem do wykształcenia się stanów było przyznawanie przez władców swobód całym...

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Duchowieństwo

Duchowieństwo jako odrębny stan społeczny wykształciło się najwcześniej. Podstawą jego odrębności były pełnione funkcje religijne. W pierwszej połowie XIII w duchowieństwo uzyskało prawo do własnego sądownictwa, wszyscy duchowni podlegali odtąd sądom kościelnym, w których obowiązywało prawo...

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Szlachta

Stan szlachecki uformował się z dwóch warstw społecznych, możnowładztwa i rycerstwa. W XIV w zaznaczała się jeszcze różnica prawna między tymi grupami wyrażająca się tym że za zabicie lub zranienie możnowładcy obowiązywało wyższe odszkodowanie niż za zwykłego rycerza. W Polsce nie doszło jednak...

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Stan kmiecy

W XII i XIV w wytworzył się jednolity stan chłopski. Chłopi nie posiadali ziemi na własność, użytkowali dziedzicznie gospodarstwa których właścicielem był pan feudalny.

Przywileje lokacyjne doprowadziły do powstania gospodarstw chłopskich o jednolitej w obrębie wsi, a nawet regionu- wielkości i...

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Mieszczaństwo

U źródeł prawnego wyodrębnienia się ludności miejskiej leżały przywileje lokacyjne. Rozwój w XIII i XIV w samorządu miejskiego sprzyjał rozciągnięciu prawa miejskiego na wszystkich mieszkańców, ale pełnię praw obywatelskich miasta, czyli dostęp do pełnienia urzędów miejskich i zasiadania we...

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Sądownictwo

Każdy stan miał własne sądownictwo. Szlachta podlegała sądom ziemskim, chłopi ławie wiejskiej, mieszczanie sądom miejskim. Początkowo w razie sporu między przedstawicielami różnych stanów właściwym do rozpatrywania sprawy był sąd stanowy oskarżonego. Zmieniło się to po 1454r kiedy szlachta...

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Zamykanie się stanów

Przedziały stanowe przez cały XIV i pierwszą połowę XV w nie były jeszcze zbyt wyraźne. Dysponujący znaczną swobodą chłopi przenosili się do miast i kierowali swoich synów do stanu duchownego, uboższe rycerstwo żeniło się z mieszczkami i chłopkami, część szlachty osiadała także w miastach i...

Stosunki polsko - litewskie XIV - XVI w.

Niezbyt świetnie skończył się okres piastowski dla polskiego państwa i narodu. W porównaniu z początkami za Bolesławów sprzed czterech niemal wieków była spuścizna Kazimierzowa okaleczonym zrębem bez najbujniejszych, najkonieczniejszy do życia konarów. Straciła Polska ówczesna swe pobrzeże morskie na...

BENEDYKT POLAK

BENEDYKT POLAK, zm.