Bełkotanie czynnościowe

Czytaj Dalej

Motywowanie w ujęciu czynnościowym i rezultatowym

W ujęciu czynnościowym - jako określone działanie na ludzi w celu spowodowania ich określonych zachowań

W ujęciu rezultatowym - to chęć zachowania w określony sposób. Jako rezultat procesu motywowania zachowanie to powinno polegać na:

czynnym działaniu pożądanym przez...

Scharakteryzuj ujęcie organizacji w znaczeniu rzeczowym, czynnościowym i atrybutowym

 

Organizacja – czynność organizowania bądź osiągnięty na skutek takiej czynności ustrój przedmiotu złożonego, układ jego wewnętrznych zależności bądź sam obiekt zorganizowany. Jest to system otwarty wchodzący w interakcje z otoczeniem, podlegający jego wpływom (i...

Przymioty czynnościowe Boga ze szczególnym uwzględnieniem Opatrzności

Przymioty czynnościowe B.:

Życie Boże. Jest dogmatem, iż B. jest bytem żywym. Jest teologicznie pewne, iż B. jest najwyższą formą życia i źródłem wszelkiego życia. Życie Boże to najdoskonalsza forma bytowania. B. jest ośrodkiem myśli i woli, jest praprzyczyną wszelkiego działania. W...

Do czego służy ocena czynnościowa i co wchodzi w zakres tej oceny u dzieci i młodzieży?

Ocena rozwoju osobniczego przez właściwości czynnościowe daje pełniejszą diagnozę rozwoju człowieka, lepiej charakteryzuje jego przystosowanie do warunków życia i czekających go zmian niż ocena morfologiczna.

W zakres tej oceny wchodzą głównie pomiary cech funkcjonalnych (głównie wydolności i...

Czynnościowa architektonika kości

Istota gąbczasta kości na pierwrszy rzut oka robi wrażenie, że układ jej beleczek i blaszek jest zupełnie dowolny, że beleczki te krzyżują się z sobą bez żadnego planu. Dopiero dokładniejsze badanie uwidacznia charakterystyczną i stałą dla tych samych kości (w zwykłych warunkach)...

Porównaj koncepcję informacyjną treści nauczania z koncepcją czynnościową

Treść nauczania traktuje się jako system elementów. jeśli za najmniejszy element uwaza się wiadomości to jest to koncepcja treści – informacyjna:

informacja oparta na wiadomościach

akcentująca zapamiętanie i odtwarzanie wiadomości

informacyjnie bogata, ale czynnościowo...

Przesuwalność zrazików i znaczenie czynnościowe przegród międzyzrazikowych

Z powodu wiotkości tkanki łącznej przegród międzyzrazikowych, zraziki płuc ne są przesuwalne jedne w stosunku do drugich. Dlatego też obrzęk (oedema) przegród międzyzrazikowych wskutek napięcia tkanki łącznej międzyzrazikowej powoduje nie-przesuwalność zrazików i silniejsze ustalenie całego...

Podział czynnościowy podwzgórza.

Temat: Podział czynnościowy podwzgórza. Podwzgórze (łac. Hypothalamus) to część podkorowa mózgowia zaliczana do międzymózgowia, która nadzoruje reakcje bezwiedne organizmu. Od podwzgórza zależy homeostaza organizmu. Jest to ośrodek podkorowy autonomicznego układu nerwowego. Jego masa w mózgu człowieka wynosi około 4,5 g (co stanowi około 1/300 masy mózgu). Podwzgórze znajduje się w między postawną częścią kresomózgowia i brzuszną częścią śródmózgowia.

Geneza potencjału czynnościowego

*Potencjał spoczynkowy* Jest pewnym stanem gotowości, który można uznać za punkt wyjścia do zjawisk bioelektrycznych zachodzących w komórce o charakterze czynnościowym. Zjawiska bioelektryczne są stanem przejściowym wychodzącym ze stanu polaryzacji spoczynkowej komórki. Te zjawiska bioelektryczne określamy mianem "depolaryzacji", a ta depolaryzacja może doprowadzić do kolejnej fazy zwanej "krótkotrwałą polaryzacją wnętrza komórki". Te zjawiska noszą ogólną nazwę ...

Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa

Poza omówionymi powyżej elementami anatomicznymi w obrębie kręgosłupa wyróżnia się ponadto pewne umowne zespoły czynnościowe.

Pomimo że nie są one typowymi jednostkami anatomicznymi, wyodrębniono je ze względów praktycznych, celem właściwego zrozumienia czynności kręgosłupa i jego biomechaniki...

Zaburzenia czynnościowe kręgosłupa w przebiegu choroby przeciążeniowej. Podstawy medycyny manualnej.

Zagadnienie zaburzeń czynnościowych narządu ruchu - szczególnie kręgosłupa, jest jeszcze ciągle mało znanym i niezbyt popularnym działem wiedzy medycznej. Stąd w niniejszym opracowaniu chciałbym przekazać możliwie dużo informacji, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, dotyczących tej...

Rodzaje zaburzeń czynnościowych w obrębie narządu ruchu

Zaburzenia czynnościowe wymienione poniżej najczęściej współistnieją ze sobą w różnych zestawieniach, ale mogą też występować pojedynczo, samodzielnie. Ich następstwem bywają określone zespoły dolegliwości klinicznych opisanych w dalszych rozdziałach. Wyróżnia się następujące rodzaje...

Zablokowania czynnościowe stawów kręgosłupa i stawów obwodowych

 

Zablokowania czynnościowe stawów międzywyrostkowych kręgosłupa oraz niektórych stawów obwodowych stanowią najczęstsze zaburzenia czynnościowe w narządzie ruchu i najczęstszą przyczynę dolegliwości bólowych kręgosłupa. Można by się zastanawiać, dlaczego w medycynie akademickiej zaburzenia te są...

Istota zablokowań czynnościowych stawów

Pomimo poznania sposobów badania klinicznego zablokowań i ich objawów wyjaśnienie istoty mechanizmu zablokowań stanowi nadal jedno z najtrudniejszych zagadnień medycyny manualnej będące ciągle w okresie dociekań i dyskusji.

Przedstawiony poniżej proces powstawania tego zaburzenia ma bardziej...

Istota zablokowań czynnościowych stawów

Należy wspomnieć, że pojęcie barier dotyczy nie tylko struktur stawowych. Odnosi się ono również do tkanek miękkich narządu ruchu (mięśni, więzadeł, ścięgien, powięzi, tkanki podkórnej, skóry, itd.) gdzie bada się barierę rozciągliwości tkankowej.

Wracając do barier stawowych trzeba...

Przyczyny prowadzące do zablokowań czynnościowych stawów kręgosłupa

Wyróżnia się cały szereg przyczyn mogących doprowadzić do zakleszczenia się wspomnianych tkanek okołostawowych i wewnątrzstawowych i wystąpienia zablokowań w stawach międzywyrostkowych kręgosłupa, w stawach krzyżowo-biodrowych oraz w stawach obwodowych. Należą do nich:

• wadliwe obciążenia...

Objawy kliniczne zablokowań czynnościowych stawów kręgosłupa

Pomimo braku pełnego wyjaśnienia mechanizmu powstawania zablokowań znamy jednak dość dokładnie objawy i dolegliwości, jakie zablokowania powodują w narządzie ruchu oraz praktyczne sposoby ich badania w poszczególnych stawach, jak i w segmentach kręgosłupa.

Najczęstsze zablokowania w obrębie stawów...

Objawy kliniczne zablokowań czynnościowych stawów kręgosłupa

W badaniu lekarskim o rozpoznaniu zablokowania stawu decyduje stwierdzenie, za pomocą dłoni lekarza, przy użyciu specyficznej dla każdego stawu techniki badania palpacyjnego, ograniczenia gry stawowej (czyli opisanego już upośledzenia ślizgu powierzchni stawowych biernie przesuwanych względem siebie)...

Reflektoryczne zaburzenia czynnościowe tkanek miękkich

W patologii bólu w narządzie ruchu, poza poszczególnymi zaburzeniami lub zespołami zaburzeń czynnościowych opisanymi powyżej, bardzo ważną rolę odgrywają zaburzenia reflektoryczne (odruchowe) w obrębie mięśni i ich przyczepów, a także w obrębie powięzi, więzadeł, okostnej oraz...

Reflektoryczne zaburzenia czynnościowe tkanek miękkich

W praktyce klinicznej najczęściej lokalizowanymi zaburzeniami w obrębie tkanek miękkich sątzw. punkty maksymalnej bolesności i piinksygnalizowanie przez chorego charakterystycznego miejsca odczuwanych dolegliwości bólowych obliguje lekarza do sprawdzenia, czy powiązany z tym obszarem punkt spustowy...