Bełchatów (stacja towarowa)

Czytaj Dalej

Formy świadczenia towarowego i wzajemnego w handlu zagranicznym

I.Forma świadczenia towarowego:

Handel zagraniczny jest to odpłatna wymiana towarów podmiotów gospodarczych danego kraju z pomiotami zagranicznymi, jeżeli rozpatrujemy z punktu widzenia jednego kraju, jeżeli patrzymy pod kontem grupy to mówimy wówczas o handlu międzynarodowym- jest to pojecie szersze:

1)...

POLITYKA PRODUKTU - Znak towarowy

Oznakowanie stanowi podstawę identyfikacji produktu, a także jego różnicowania.

Pojęcie znaku towarowego w literaturze przedmiotu jest dość jednoznacznieinterpretowane w oparciu o regulacje prawne i definicje opracowane przez eks-pertów oraz organizacje. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingowe określaznak...

Znak towarowy - Znaki słowne

Stanowią większość (80%) stosowanych znaków towarowych. Postrzegane są za pomocą narządu wzroku i słuchu. Podlegają wewnętrznemu zróżnicowaniu na:

znaki składające się z jednego lub kilku wyrazów (imiona, nazwiska,pseudonimy, nazwy handlowe, nazwy geograficzne, skrót...

Znak towarowy - Znaki obrazowe

Odbierane są przez wrażenia wzrokowe. Znakami obrazo-wymi są:

znaki fantazyjne przedstawione w abstrakcyjnej formie,

znaki stanowiące twórcze przekształcenie konkretnego motywu,

kombinacje obrazowe,

graficzne opracowanie liter, cyfr i słów, jeżeli przeważa elementgraficzny,

•...

Znak towarowy - Znaki plastyczne (trójwymiarowe)

W praktyce polegają na:

nadaniu samemu towarowi określonej formy,

wciśnięciu lub umieszczeniu na towarze pewnego kształtu,

• umieszczeniu na opakowaniu towaru lub dołączeniu do opakowaniaformy plastycznej np. plomby, kapsla,

• nadaniu całemu opakowaniu określonego kształtu.

Znak towarowy - Znaki mieszane

Są połączeniami ww. form znaków. W praktyce marke-tingowej określane sąjako łogotypy lub logo.

>

Logo - to znak obrazowy (np. Johnie Walker przed-stawiający maszerującego dżentelmena).

Znak towarowy - Znaki dźwiękowe

Odbierane są przy pomocy narządu słuchu. Mogą to byćmelodie, znane lub skomponowane na użytek rejestracji, a także każdy innysygnał.

Formy organizacyjne handlu hurtowego - Giełda towarowa

Jest najbardziej złożonym i zorganizowanym rynkiem for-malnym. Są to regularnie odbywające się w określonym czasie i miejscu podporządkowane określonym normom spotkania osób pragnących zawrzeć transakcjękupna i sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji.

Termin giełda towarowa...

Formy organizacyjne sprzedaży detalicznej - Domy towarowe

Pierwsza instytucja nowoczesnego handlu detalicznego (pow-stanie - XLX w.). Do dziś funkcjonują słynne domy towarowe z tamtej epoki  Au BonMarche (1852), Printemps (1865), Les Nouvelles Galleries (1897) przejęty obecnieprzez Galleries La Fayette (1899). Orientacja domów towarowych skierowana naklienta...

OBRÓT TOWAROWY Z ZAGRANICĄ

 

Od pozytywnego rozpatrzenia przez Ministra Gospodarki prawidłowo wypełnionego wniosku oraz wniesienia odpowiedniej opłaty uzależnione jest wydanie pozwolenia na przewóz lub wywóz towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga np. uzyskania koncesji. Wymóg uzyskania pozwolenia na przywóz lub wywóz z polskiego...

Giełdy towarowe

 

Giełda jest najbardziej sformalizowanym rynkiem, na którym odbywają się spotkania kupców, w ściśle określonym miejscu i czasie, i według ściśle określonego regulaminu. Rodzaje giełd: · Giełdy towarowe · Giełdy usług · Giełdy papierów wartościowych Cechy towarów giełdowych: · Jednorodne nadające...

Znak towarowy

 

 

Znak towarowy lub marka to nazwa, termin symbol, napis, wzór albo ich kombinacja, kompozycja kolorystyczna, melodia lub zestawienie wszystkich tych elementów wykorzystywane w celu odróznienia danego produktu od produktów konkurencyjnych. Znak towarowy łączy w sobie pojęcie nazwy handlowej i marki...

Przesłanki powstania gospodarki towarowej

 

Gospodarka towarowa wyłoniła się z gospod. naturalnej, gdy zostały spełnione dwie przesłanki: społeczny podział pracy (wyodrębnienie się rolnictwa z pasterstwa, rzemiosła z rolnictwa i kupiectwa), odosobnienie producentów, czyli ekonomiczne wyodrębnienie się producentów na bazie prywatnej...

Giełda towarowa

 

Giełda towarowa – jest instytucją rynku formalnego na której w określonym miejscu i czasie dochodzi do koncentracji popytu i podaży, oraz do sprzedaży towarów masowych jednorodnych np.: zboża, cukier, mięso, materiały budowlane i inne. W czasie tych transakcji kształtuje się cena danych towarów w...

Julian Przyboś - Światła na stacji

Koła zwijają szyny,

palacz zamienił jedno ramię na drugie ramię.

Maszynista pełną parą sapie,

ręce płonące dziesięcioma palcami

nasuwa na tłok,

czynny,

aż wysnuje z nocy sygnał: światło,

drogę na promieniu napnie.

Pociąg, w kłąb stacji namotany, zgasł,

szklane kule zaniosły się...

PAKIET FRANCHISINGOWY - ZNAK TOWAROWY

Definicję znaku towarowego zawierają przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2041 r. Zgodnie z tymi przepisami znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do...

Finanse w eurologistyce - Kredyt bankowy towarowy

Powszechnie stosowaną formą krótkookresowego finansowania operacji bieżących są kredyty bankowe towarowe charakteryzujące się łatwą techniką rozliczeń, dostępne jednak dla tych firm, które posiadają w banku swój rachunek bieżący.

Wyróżnia się zasadniczo dwa rodzaje kredytu bankowego:

• kredyt...

Różne oblicza konsumpcji - Fetyszyzm towarowy, czyli o duszy przedmiotów

Fetyszyzacja zjawisk nie jest zjawiskiem nowym. Przyznawanie słońcu, posążkom  i całej gamie innych, nie wymienionych w tym miejscu przedmiotom cech człowieka od dawna towarzyszyła ludziom, ubarwiając ich  życie, dodając mu „magicznej powłoki”, sprawiając, iż codzienność przesycona była...

Międzynarodowa wymiana towarowa

Handel zagraniczny jest dziedziną gospodarki, która zajmuje się wymianą dóbr materialnych wytwarzanych w danym kraju na dobra materialne wytwarzane w innym kraju.

Handel zagraniczny obejmuje;

import

eksport

reeksport – wywóz towarów które zostały wcześniej przywiezione z innych krajów. Są to...