Baza monetarna

Czytaj Dalej

Polityka monetarna w latach ‘90

Wspólną cechą polityki monetarnej w krajach transformowanych są trudności sterowania podażą pieniądza znacznie większe niż w dojrzalszych gospodarkach rynkowych.

Szczególne ograniczenia wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego - Bazy wojskowe

Wg Berezowskiego są 3 cechy charakterystyczne dla bazy terytorialnej: władza terytorialna na terenie bazy, prawo łączności z bazą przez terytorium przylegające oraz pobyt na terenie bazy i wokół niej obcych sił zbrojnych.

Unia Gospodarcza i Walutowa - Nowe państwa członkowskie a Europejska Unia Monetarna

Wszyscy nowi członkowie UE przyjmą euro, pod warunkiem, że spełnią wymagane kryteria. Słowenii udało się tego dokonać i 1 stycznia 2007 r. przystąpiła do strefy euro jako pierwszy z dziesięciu krajów, które dołączyły do Unii Europejskiej w 2004 r.

Antarktyda - BAZY POLARNE

Na śmietniskach w pobliżu baz spotyka się silnie toksyczne, a nawet radioaktywne odpady. To tylko kilka przykładów świadczących o stopniowych zniszczeniach środowiska naturalnego wokół wielu antarktycznych baz polarnych.

Przemysł chemiczny i jego baza surowcowa (Polska)

Baza surowcowa: - siarka - wydobywa się ją na obszarach: tarnobrzeskim, grzybowskim i lubaczowskim.

Przemysł paliwowo - energetyczny i jego baza surowcowa (Polska)

Baza surowcowa: - węgiel kamienny - jego wydobycie w ostatnich latach maleje, co spowodowane jest wydobyciem na większych głębokościach (co podnosi koszty), likwidacją starych i nierentownych kopalń, stosowaniem energooszczędnych technologii i maszyn.

Rozbicie dzielnicowe - Reforma monetarna

W XIV wieku w Polsce wzrastała rola pieniądza w wielu dziedzinach ekonomii. Drobna moneta denarowa, stała sie niewystarczająca w większych transakcjach. W tym celu nastąpiło przejście na monetę groszową, grubszą. Reforma została zapoczątkowana we Włoszech. Metalem, z którego wybijano u nas monety...

Bank centralny. Polityka monetarna

Polityka monetarna i jej narzędzia: Operacje otwartego rynku – polegają na zakupie i sprzedaży papierów wartościowych bankom i szerokiej publiczności.

Na czym polega polityka monetarna?

Polityka monetarna –służy regulowaniu podaży pieniądza oraz kształtowaniu warunków, na jakich kapitały pieniężne mogą być pożyczane przedsiębiorstwom i ludności.

Proszę o podanie definicji relacyjnej bazy danych, relacji oraz schematu relacji

- Relacyjna baza danych - Dane przechowywane są w różnych tabelach – według tematu lub zadania, ale są powiązane i można je łączyć w określony sposób (zbiór relacji).

Co różni bazę danych od arkusza kalkulacyjnego?

Relacje między danymi

łatwa możliwość aktualizacji tabel

łatwa możliwość modyfikowania tabel

szybsza możliwość pozyskania danych

Język do pozyskiwania informacji

Ułatwienia wpisywania

Problemy z aktualizacją danych

Wyciąganie danych

Powtarzanie...

Proszę naszkicować i opisać związki występujące w modelu związku encji (relacyjne bazy danych)

Związek ogólny niesprecyzowany: Student (ma zajęcia) <-->Wykładowca (uczy)

Związek 1 do 1: Pracownik kieruje tylko jednym działem. Dział ma tylko jednego pracownika. Pracownik <--> Dział

Związek 1 do wielu: Pracownik może kierować wieloma działami. Dział może mieć tylko jednego...

Dlaczego przeprowadzamy normalizację bazy danych? Proszę wymienić i krótko scharakteryzować cztery postaci normalne bazy danych, ilustrując je przykładami

Normalizacja przeprowadzana jest w celu uniknięcia anomalii wstawiania, modyfikowania i usuwania rekordów.

Polega na podziale tabeli na szereg mniejszych przy spełnieniu odpowiednich warunków:

Każde pole zawiera informację elementarną

każde z pól nie wchodzących w skład klucza zależy od...

Czym są tabele i jaka jest ich rola w aplikacji bazy danych

Tabela (ang. Table) to odseparowane od siebie dane zorganizowane w wierszach i/lub kolumnach tworzących siatkę. W przetwarzaniu tekstów i małej poligrafii tabele ułatwiają interpretację zamieszczonych w nich informacji.

Z kolei w dokumentach HTML tabele wykorzystywane są do odpowiedniego wizualnego...

Bazy kosmiczne

Bazy na Marsie (będącym ostatnio celem misji Pathfindera) i w innych częściach naszego układu planetarnego będą również w stanie przejąć część ludzi, gdy populacja stanie się zbyt liczna, by żyć na Ziemi.

Tworzenie marketingowej bazy danych

Budowanie marketingowej bazy jest czasochłonne i wiąże się z dużymi kosztami, ale jej właściwe funkcjonowanie sprawi, że firma osiągnie dużo wyższą produktywność marketingową.