Bariery osadnicze

Czytaj Dalej

Bariery wejścia

Jest to zagadnienie szero­kie, obejmujące szereg barier formalnych. Od wysokości zarówno barier wejścia jak i wyjścia zależy sytuacja i rentowność sektora jako całości.

SZANSE I BARIERY INNOWACJI

  Wprowadzanie innowacji napotyka na swej drodze szereg barier .

Bariery pozataryfowe

  Bariery pozataryfowe - to występujące w poszczególnych krajach różnice ustawodawstw lub stosowanych praktyk handlowych, które nie pozwalają na swobodny międzynarodowy przepływ towarów, usług i czynników produkcji.

Bariery we wprowadzaniu zmian w organizacji

 

Zmianę możemy określić jako świadome i celowe działanie, którego istota polega na przejściu organizacji gospodarczej ze stanu dotychczasowego do stanu nowego spełniającego zakładane cele i zdolnego do realizacji nowych zadań. Wyraża się to w przeprowadzeniu trwałej korekty lub...

BARIERY ROZWOJU SEKTORA MSP w POLSCE

Wśród najważniejszych barier rozwoju przedsiębiorczości należy wymienić: bariery rynkowe związane z regionalnym zróżnicowaniem popytu - spadek liczby zamówień oraz trudności w znalezieniu nowych rynków zbytu; (MSP związane są z rynkiem lokalnym i regionalnym, wobec tego są wrażliwe na spadek popytu lokalnego, wynikającego z pogorszenia dochodów finansowych miejscowej ludności; szukanie zbytu poza ...

GŁÓWNE FORMY OSADNICZE

WIEŚ - zespół zabudowań mieszkalnych i gospodarskich, właściwy dla terenów użytkowanych rolniczo. Mieszkańcy wsi utrzymują się wyłącznie lub głównie z pracy na roli. Wyróżnia się wiele różnych układów zabudowy wsi, które wykształciły się zależnie od warunków naturalnych i tradycji kulturowych...

URBANIZACJA ŚWIATA. GŁÓWNE FAZY: PRZEDINDUSTRIALNA, INDUSTRIALNA I POSTINDUSTRIALNA. CENTRA I PERYFERIE UKŁADÓW OSADNICZYCH ORAZ SPOŁECZNE KONSEKWENCJE TYCH PODZIAŁÓW

Trzy fazy urbanizacji i odpowiednie do nich pojęcia:

l. urbanizacja (właściwa) - łączy się z koncentracją przestrzenną ludności, skupianie się przestrzeni, najlepszym miejscem w mieście jest centrum.

2. suburbanizacja - łącząca się z jej dekoncentracją (zwłaszcza przemieszczaniem ludności z...

GŁÓWNE TEORIE SOCJOLOGICZNE MIASTA I FORM OSADNICZYCH

Typowe, specyficzne dla socjologii miasta ;

- ekologiczna, szkoła Chicagowska, Park - typologiczno - konwencjonalna, socjokulturowa, Wirth - neomarksistowska, makrospołeczna, makropolityczna, Castells.

Trzy następne stanowiły ich "nadbudówkę" rozwinięcie lub też treść wzbogacono informacjami z innych...

Etapy rozwoju sieci osadniczej Mazowsza

Warunki środowiska naturalnego nie sprzyjały zbytnio procesom osadniczym, których głównym motorem było rolnictwo.

Zróżnicowanie form osadniczych

Od zarania dziejów ludzie przemieszczali po świecie, skupiając się, zależnie od okresu, w różnych miejscach na Ziemi. Również dzisiaj perspektywa lepszych warunków życia skłania ich często do zmiany miejsca zamieszkania.

Po przeanalizowaniu danych z przeprowadzonego w 1990 roku w USA spisu ludności...

Zróżnicowanie form osadniczych - Zmiany w osadnictwie

Gęstość zaludnienia wyrażana jest średnią liczbą ludzi mieszkających na kilometrze kwadratowym danego obszaru, na przykład w określonym kraju. Daje ona jednak nikłe pojęcie o tym, gdzie rzeczywiście znajdują się skupiska ludzkie. Określenie gęstości zaludnienia opiera się bowiem na założeniu...

Zróżnicowanie form osadniczych - Rewolucja przemysłowa

W czasach nam bliższych, ogromny wpływ na rozmieszczenie ludności wywarła rewolucja przemysłowa, zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii w połowie XVII wieku. Spowodowała ona masowy przyrost liczby ludności, zwłaszcza w wielkich ośrodkach przemysłowych. Rozwój przemysłu doprowadził również do wielkiej...

Zróżnicowanie form osadniczych - Skupiska ludności

Ludzkie osady spotyka się nieomal we wszystkich zakątkach Ziemi. Wyjątkiem są takie miejsca jak Arktyka, gdzie warunki nie pozwalają na stałe osadnictwo. W innych, nieprzyjaznych człowiekowi rejonach, przeżyć udaje się jedynie małym, bobrze przygotowanym do trudnych warunków grupom. W związku z tym, że...

Zróżnicowanie form osadniczych - Miasto i wieś

Ludność krajów uprzemysłowionych koncentruje się w miastach i ich okolicach. Gęstość zaludnienia jest tam znacznie wyższa niż można by się spodziewać po wskaźniku wyliczonym dla całego kraju. Na przykład aż 92% ludności Wielkiej Brytanii to mieszkańcy miast. W niektórych dzielnicach Londynu na...

Zróżnicowanie form osadniczych - Klimat a zaludnienie

Przez długi czas klimat stanowi podstawowy czynnik decydujący o miejscu osiedlania się ludzi. Tam gdzie warunki klimatyczne były surowe, ludzi było albo bardzo niewielu, albo też nie było ich wcale. Takie niesprzyjające osiedlaniu warunki panują na lodowych pustkowiach Arktyki i Antarktydy, czy na...

Zróżnicowanie form osadniczych - Woda i ukształtowanie terenu

Obszary, gdzie deszcz pada rzadko lub wcale, talie jak pustynie płd.-zach. Afryki, Sahara czy wnętrze Australii, są bardzo słabo zaludnione. Ludzie skupiają się tam jedynie wokół oaz oraz w dolinach rzek. Innym czynnikiem decydującym o osiedlaniu się ludzi jest ukształtowanie terenu. Łatwiej żyje się...

Zróżnicowanie form osadniczych - Czynniki ekonomiczne

Znaczący wpływ na rozmieszczenie ludności wywiera też obecność bogactw mineralnych. Czasami zdarza się wręcz, że ze względu na jakieś szczególnie wartościowe minerały ludzie decydują się mieszkać w ciężkich warunkach klimatycznych, byle tylko móc eksploatować cenne złoża. Na przykład, kiedy w...

Zróżnicowanie form osadniczych - Współczesne trendy

Osiągnięcia techniki, takie jak centralne ogrzewanie czy klimatyzacja, pozwoliły na osiedlenie się w miejscach, gdzie kiedyś, z powodu warunków naturalnych, było to niemożliwe. Nowoczesne systemy nawadniające umożliwiają uprawę ziemi w tak nieprzyjaznych człowiekowi rejonach, jak choćby pustynia Negev...

Zróżnicowanie form osadniczych - Inne przyczyny migracji

Wciąż jeszcze na przypływ i rozmieszczenie ludności wpływ mają wojny i wewnętrzne waśnie religijno-polityczne. Na przykład w 1974 roku wielu mieszkańców Ugandy pochodzenia azjatyckiego zostało zmuszonych do opuszczenia wschodniej Afryki. Wielu z nich wyemigrowało wówczas do rozwiniętych krajów...