Bańka mydlana

Bańka mydlana

Czytaj Dalej

Banki państwowe

 

Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. W tym samym trybie następuje likwidacja banku państwowego.

Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu banku państwowego określa nazwę...

Banki spółdzielcze

 

Bank spółdzielczy może być utworzony - z zachowaniem trybu określonego przepisami ustawy - Prawo spółdzielcze - na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek założycieli, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o...

Banki w formie spółki akcyjnej

 

Bank w formie spółki akcyjnej może być utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, z zachowaniem trybu określonego w przepisach Kodeksu handlowego o spółkach akcyjnych. Funkcję organu nadzoru pełni rada nadzorcza, składająca się co najmniej...

Bank a marketing

 

Marketing jako swoista filozofia podejścia do rynku pojawił się w określonej fazie rozwoju gospodarki, tj. wówczas, gdy powstały możliwości nie tylko realizacji bieżącego popytu, lecz jednocześnie nadwyżki zasobów zdolne do zaspokojenia potrzeb do tej pory nie ujawnionych na rynku. Podmioty rynku, w...

Bank uniwersalny

 

Bank jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwem, działającym w oparciu o prawo bankowe i własny statut. Dochodem banku jest różnica między wpływami z odsetek od udzielanych kredytów i pobieranych prowizji i opłat za wykonywane usługi a odsetkami płaconymi depozytariuszom.

Zadaniem...

Bank Hipoteczny

 

Bank Hipoteczny funkcjonując jako bank specjalistyczny, realizuje wyłącznie czynności dozwolone na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Podstawową czynnością Banku jest udzielanie kredytów hipotecznych, refinansowanych przede wszystkim ze środków...

Bank centralny Polski

 

Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII wieku. Upadek państwa u schyłku tego stulecia uczynił ją bezprzedmiotową. Idea utworzenia banku emisyjnego powróciła w Królestwie Polskim po wojnach...

SCHARAKTERYZUJ OPERACJĘ OTWARTEGO RYNKU, POLITYK STOPY DYSKONTOWEJ W ROLI ŚRODKÓW KONTROLI SPRAWOWANEJ PRZEZ BANK CENTRALNY

 

Polityka otwartego rynku polega na tym, że bank centralny jest upoważniony do zakupu i sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych, przeważnie państwowych. Są to przede wszystkim weksle skarbowe. Bank centralny zakupuje te papiery wartościowe według stopy zakupu (odebranie), a sprzedaje według...

Banki komercyjne

 

Banki komercyjne to instytucje bankowe które

Działają z nastawieniem na zysk

obsługują ludność i przedsiębiorstwa świadcząc usługi (udzielając kredytu lub przechowując depozyty.

Kryterium podziału banków komercyjnych.

Własności (pochodzenie kapitału...

Unia Gospodarcza i Walutowa: Instytucje działające w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej - Europejski Bank Centralny (EBC)

Utworzony w 1998 na bazie Europejskiego Instytutu Monetarnego. Jest organem doradczym w zakresie UGiW. Jego organami są:

- Rada Zarządzająca – podejmuje w imieniu EBC akty prawne wydawane przez ten organ, uchwala wytyczne i podejmuje decyzje niezbędne do wykonywania zadań EBC, określa politykę pieniężną...

Instytucje finansowe - Bank państwowy

Może być utworzony przez RM w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. Rozporządzenie RM o utworzeniu banku państwowego określa nazwę, siedzibę, przedmiot i zakres działania banku, jego fundusze statutowe, w tym środki...

Instytucje finansowe - Bank spółdzielczy

Może być utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek założycieli (min. 10 osób fizycznych). Jest to osoba prawna, dokonuje się wpisu do KRS-u. Statut banku spółdzielczego pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w formie aktu...

Instytucje finansowe - Bank w formie spółki akcyjnej

Może być utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, z zachowaniem trybu określonego w kodeksie spółek handlowych. Założycielami banku w formie spółki akcyjnej mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, z tym że założycieli nie może być mniej...

Instytucje finansowe - Narodowy Bank Polski

Jest centralnym bankiem RP, posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym, nie podlega wpisowi do KRS. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to pierwszego celu...

Banki w formie spółek akcyjnych

Do utworzenia i działalności banku w formie spółki akcyjnej stosuje się przepisy KSH o ile prawo bankowe nie stanowi inaczej .Funkcję organu nadzoru pełni rada nadzorcza-co najmniej 5 osób fizycznych .Członków rady powołuje i odwołuje walne zgromadzenie . Zarząd składa się z co najmniej 3 osób...

Zasady udzielania kredytów i pożyczek przez banki - Umowa kredytowa

Art.6 ustawy Prawo Bankowe określa czynności bankowe. Sensu stricto są to czynności, które wykonuje tylko bank. Sensu largo, mogą być też wykonywane przez inne podmioty, ale gdy wykonuje je bank to są one nazywane czynnościami bankowymi.

Pożyczki należąc do czynności sensu largo. Natomiast kredytu...

Zasady udzielania kredytów i pożyczek przez banki - Zdolność kredytowa

Cechy zdolności kredytowej:

Cechy obiektywne- jeśli ktoś posiada wiedzę może określić, czy ktoś posiada zdolność (noworodek posiada zdolność prawną).

Zdolność kredytowa to zdolność subiektywna, w tych samych okolicznościach podmiot może ją posiadać lub nie.

Prawodawca przewiduje...

Zasady udzielania kredytów i pożyczek przez banki - Formy zabezpieczania kredytów

Formy zabezpieczeń, jakie może stosować bank.

Art.93 ust. Pr.b. Bank w celu zabezpieczenia kredytu może żądać praktycznie każdej formy zabezpieczenia wynikającej z przepisów prawa czy też zwyczaju.

Są dwa rodzaje zabezpieczeń:

1)osobiste

są to zabezpieczenia na osobę, osoba swoim majątkiem...