Bank Handlowy

Bank Handlowy

Czytaj Dalej

KRĄŻOWNIKI POMOCNICZE - uzbrojone statki handlowe

Silnie uzbrojone okręty handlowe pełniące funkcje pomocnicze lub korsarskie; wprowadzono je do uzbrojenia flot na początku II wojny światowej. Dowództwo *Kriegsmarine uzbroiło 10 szyb­kich statków handlowych, każdy w 6 dział kal.

Pojęcie i rodzaje polityki handlowej

Pojecie : Polityka handlowa to świadome oddziaływanie państwa na stosunki handlowe z zagranicą sprowadzające się z jednej strony do wyznaczania określonych celów a z drugiej do wyboru stosowania narzędzi niezbędnych do ich osiągnięcia Rodzaje : Możemy wyodrębnić dwa przeciwstawne kierunki polityki handlowej: - polityka liberalna → wolnego handlu, państwo zapewnia wolny rynek - polityka protekcyjna( protekcjonizm) tj.

Strategiczna polityka handlowa

Narzędzia PH Istnieją różne sposoby klasyfikacji polityki handlowej , w podręcznikach akademickich najczęściej dzieli się je na : - taryfowe - cła - pozataryfowe -kontyngenty, dobrowolne ograniczenia eksportu i importu, zakazy, licencje eksportowe i importowe - parotaryfowe - podatki, opłaty wyrównawcze, subsydia, dumping Można je podzielić również na : - bezpośrednie - pośrednieNarzędzia możemy również podzielić ( wg podejścia ...

Ogólna charakterystyka wspólnej polityki handlowej (cel, zakres)

133: wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach zwłaszcza w odniesieniu do : - zmian stawek celnych - zawierania umów celnych i handlowych - ujednolicania środków liberalizacyjnych - polityki eksportowej - handlowych środków ochronnych podejmowanych w wypadku dampingu i subsydiów (damping: sprzedaż na eksport poniżej ceny wewnątrz kraju eksportującego lub sprzedaż poniżej kosztów wytworzenia – ...

Formy organizacyjne sprzedaży detalicznej - Domy handlowe

Domy handlowe powstają zarównow centrach, jak i na obrzeżach miast (głównie domy meblowe).

Banki państwowe

W szczególności nie mogą być członkami zarządu lub rady nadzorczej innego banku, chyba że bank państwowy jest akcjonariuszem tego banku. Prezes zarządu banku państwowego reprezentuje bank, przewodniczy zarządowi banku oraz organizuje działalność banku.

Banki spółdzielcze

  Bank spółdzielczy może być utworzony - z zachowaniem trybu określonego przepisami ustawy - Prawo spółdzielcze - na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek założycieli, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r.

Banki w formie spółki akcyjnej

Osoba nabywająca albo zamierzająca nabyć lub objąć akcje bądź prawa z akcji banku jest obowiązana:   1) o fakcie nabycia lub objęcia akcji bądź praw z akcji powiadomić bank, którego akcje lub prawa z akcji nabyła lub objęła, jeżeli będą one wraz z akcjami lub prawami z akcji będącymi w jej dyspozycji stanowić pakiet uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy ...

Bank a marketing

  Marketing usług bankowych można określić jako zintegrowane działania banku  mające na celu identyfikowanie, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb nabywców usług bankowych oraz prowadzące do osiągnięcia przez bank zysku na odpowiednim poziomie.

Bank uniwersalny

  Bank jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwem, działającym w oparciu o prawo bankowe i własny statut.

Bank Hipoteczny

  Poza wyżej wymienionymi czynnościami banki hipoteczne mogą wykonywać następujące czynności: Przyjmowanie lokat terminowych, Zaciąganie kredytów i pożyczek, Emitowanie obligacji, Przechowywanie papierów wartościowych, Nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów innych podmiotów, których forma prawna zapewnia ograniczenie odpowiedzialności banku hipotecznego do wysokości ...

Bank centralny Polski

Pełniąc funkcję banku banków, sprawuje on kontrolę nad działalnością banków komercyjnych, a w szczególności nad przestrzeganiem przepisów prawa bankowego.

SCHARAKTERYZUJ OPERACJĘ OTWARTEGO RYNKU, POLITYK STOPY DYSKONTOWEJ W ROLI ŚRODKÓW KONTROLI SPRAWOWANEJ PRZEZ BANK CENTRALNY

Refinsowanie banków polega na udzielaniu kredytów przez bank centralny (emisyjny) pozostałym bankom, które w ten sposób mogą upłynnić swoje aktywa.

Banki komercyjne

  Banki komercyjne to instytucje bankowe które Działają z nastawieniem na zysk obsługują ludność i przedsiębiorstwa świadcząc usługi (udzielając kredytu lub przechowując depozyty.

RODZAJE CENTRÓW HANDLOWYCH

majsterkowicze)   Lokalizacja jest jednym z czynników istotnie wpływających na efektywność centrum handlowego o efektywności przesądzają czynniki: dostępność komunikacyjna identyfikacja wizualna struktura sklepów zlokalizowanych w centrum atrybuty dodatkowe w centrum   Domy towarowe (GB 1868) – 100 lat do osiągnięcia dojrzałości Centra handlowe (USA – 1950) – 40 lat do ...