Azyl dyplomatyczny

Czytaj Dalej

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne

Sposoby ustanowienia i zakończenia misji dyplomatycznej, funkcje, przywileje i obowiązki są regulowane prze prawo dyplomatyczne (Konwencja Wiedeńska z 1961 r.

Stosunki dyplomatyczne - Normy regulujące stosunki dyplomatyczne

dyplomatyczne są regulowane przez zespół norm prawa dyplomatycznego, normy kurtuazyjne i normy prawa wewnętrznego; Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 r.

Stosunki dyplomatyczne - Ustanowienie stosunków dyplomatycznych

prawo legacji – prawo wysyłania własnych (czynne prawo legacji) i przyjmowania obcych przedstawicieli dyplomatycznych (bierne prawo legacji); ustanawianie stosunków dyplomatycznych następuje na podstawie wzajemnego porozumienia.

Stosunki dyplomatyczne - Funkcje misji dyplomatycznych

reprezentowanie państwa wysyłającego w państwie przyjmującym – szef misji dyplom. kontroluje i koordynuje działalność wszystkich placówek, biur i przedstawicielstw w państwie przyjmującym; oświadczenia szefa misji maja charakter oficjalny;

ochrona interesów państwa wysyłającego i jego...

Stosunki dyplomatyczne - Klasy szefów misji i zagadnienia precedencji

charges d’affaires ad interim – pracownicy dyplomatyczni misji kierujący nią w czasie okresowej nieobecności czy choroby szefa.

Stosunki dyplomatyczne - Personel misji dyplomatycznej

personel misji dyplomatycznej dzieli się na: personel dyplomatyczny (grono korzystające z przywilejów i immunitetów; radcowie, sekretarze, attaches), personel administracyjny i techniczny (kierownik i pracownicy kancelarii, maszynistki, lekarze, tłumacze, szyfranci), służba misji (personel obsługi – kierowcy, dozorcy, sprzątaczki zatrudnieni przez państwo wysyłające), prywatna służba (domowa służba).

Przywileje i immunitety dyplomatyczne - Pojęcie przywilejów i immunitetów

wyłączenia, ulgi, prawa, szczególna ochrona – umowy m. traktujące o przywilejach i immunitetach: KNZ, konwencja o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z 1946 r., konwencja o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych 1947 r., Konwencja wiedeńska o stos...

Przywileje i immunitety dyplomatyczne - Podstawa przywilejów i immunitetów dyplomatycznych

Teoria reprezentacji – z czasów absolutyzmu; założenie, że skoro przedstawiciel dyplomatyczny jest osobistym reprezentantem – alter ego monarchy-suwerena, który nie podlega żadnej władzy, to i on powinien być traktowany tak samo i mieć takie same przywileje i immunitety.

Przywileje i immunitety dyplomatyczne - Przywileje i immunitety misji

Azyl dyplomatyczny – nie objęty PM, uregulowany na konferencjach w Hawanie i Montevideo; azyl umożliwia obywatelowi schronienie na jego własnym terytorium w misji dyplomatycznej innego państwa.

Przywileje i immunitety dyplomatyczne - Przywileje i immunitety osobiste

Kategorie osób korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych – poza szefem misji i przedst.

Obowiązki przedstawicieli dyplomatycznych wobec państwa przyjmującego

Poszanowanie praw i przepisów państwa przyjmującego – przywileje i immunitety nie wyłączają podlegania miejscowemu prawu, lecz wyłączają jedynie właściwość sądów lokalnych i zastosowania sankcji za naruszenie odpowiednich norm; nie przestrzeganie przepisów może prowadzić do wydania noty...

Korpus dyplomatyczny

Dziekan korpusu dyplomatycznego (doyen) – z reguły najstarszy przedstawiciel dyplom.

Koniec misji dyplomatycznej

Zakończenie misji na skutek notyfikacji – notyfikacja przez państwo wysyłające państwu przyjmującemu o zakończeniu misji i odwrotnie, na skutek notyfikacji państwu wysyłającemu przez państwo przyjmujące, że odmawia uznania przedstawiciela dyplom. za członka misji.

Uznanie za persona...

Azyl terytorialny - Definicja

Azyl terytorialny polega na udzielaniu zezwolenia na wyjazd oraz pobyt cudzoziemcom dyskryminowanych czy prześladowanym za swe przekonania i działalność polityczną, religijną lub naukową. Udzielanie azylu oznacza wyłączenie w stosunku do zainteresowanej osoby możliwości ekstradycji.

Azyl terytorialny - Prawo ubiegania się o azyl

Cudzoziemiec ten, jeżeli nie popełnił przestępstw pospolitych lub czynów niezgodnych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych „ma prawo ubiegać się o azyl w innych krajach”, ale nie musi go w każdym przypadku uzyskać.

Azyl terytorialny - Azyl w praktyce polskiej

51 cudzoziemca można pozbawić azylu, jeżeli: 1) ustały przyczyny, dla których azyl został udzielony; 2) prowadzi on działalność skierowaną przeciwko obronności, bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu.

Azyl terytorialny - Deklaracja ONZ o azylu

14, że: „każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania ”.

Trzy środki pokojowego rozwiązywania sporów - Dyplomatyczne

rokowania

dobre usługi ( polegają na udziale państwa , wybitnego polityka, organizacji m.nar. które nie uczestniczą w sporze a jedynie doprowadzają do stołu obrad i na tym kończą swoją działalność. W rezolucjach ONZ jest zachęta do podejmowania dobrych usług, zaś Karta Narodów...

Dyplomatyczne sposoby rozwiązywania sporów

Rokowania bezpośrednie mają te przewagę nad środkami dyplomatycznymi, że strona uznająca roszczenie drugiej strony nie czuje, że narzucono jej określoną decyzję, gdyż sama zgodziła się na proponowane rozwiązanie.

AZYL W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

Proklamowanie prawa azylu w konstytucji jakiegoś państwa nie daje uchodźcom politycznym podmiotowego prawa publicznego do azylu. Azyl dyplomatyczny – udzielenie azylu w gmachu misji dyplomatycznej. Pojęcie azylu dyplomatycznego jest obce Konwencji Wiedeńskiej z 1961r.