Azyl dyplomatyczny

Czytaj Dalej

Przywileje i immunitety dyplomatyczne - Przywileje i immunitety misji

Azyl dyplomatyczny – nie objęty PM, uregulowany na konferencjach w Hawanie i Montevideo; azyl umożliwia obywatelowi schronienie na jego własnym terytorium w misji dyplomatycznej innego państwa.

Dyplomacja –geneza, cele, metody i formy

W szerszym zaś odnosi się do wszystkich osób zaliczanych do personelu dyplomatycznego i korzystających z przywilejów dyplomatycznych, którzy są wpisani na specjalną listę prowadzoną przez protokół dyplomatyczny miejscowego MSZ.

AZYL W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

Proklamowanie prawa azylu w konstytucji jakiegoś państwa nie daje uchodźcom politycznym podmiotowego prawa publicznego do azylu. Azyl dyplomatyczny – udzielenie azylu w gmachu misji dyplomatycznej. Pojęcie azylu dyplomatycznego jest obce Konwencji Wiedeńskiej z 1961r.

OPIEKA KONSULARNA A OPIEKA DYPLOMATYCZNA PAŃSTWA NAD WŁASNYMI OBYWATELAMI

Opieka dyplomatyczna obejmuje ochronę interesów swego państwa oraz jego obywateli w państwie przyjmującym w granicach dozwolonych przez prawo międzynarodowe, m. udzielenie azylu dyplomatycznego.

PRZYWILEJE I IMMUNITETY DYPLOMATYCZNE (cel, rodzaje, zakres)

) - misja dyplomatyczna oraz jej szef mają prawo używania flagi i godła swego państwa na pomieszczeniach misji oraz jego środkach transportu b) przysługujące osobiście szefowi i personelowi placówki i ich rodzinom - nietykalność osobista przedstawiciela dyplomatycznego (immunitet od jurysdykcji karnej państwa przyjmującego) - przedstawiciel dyplomatyczny zwolniony jest od wszelkich opłat i podatków osobistych i rzeczowych (za ...

FRIEDMAN WILLIAM FREDERICK (1891-1969) - naukowiec

stanowi­sko dyrektora Signal Intelligence Service, której zadaniem było przy­gotowywanie szyfrów i kodów dla armii oraz łamanie szyfrów uży­wanych przez wojska i placówki dyplomatyczne innych państw.

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne

Sposoby ustanowienia i zakończenia misji dyplomatycznej, funkcje, przywileje i obowiązki są regulowane prze prawo dyplomatyczne (Konwencja Wiedeńska z 1961 r.

Stosunki dyplomatyczne - Normy regulujące stosunki dyplomatyczne

dyplomatyczne są regulowane przez zespół norm prawa dyplomatycznego, normy kurtuazyjne i normy prawa wewnętrznego; Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 r.

Stosunki dyplomatyczne - Ustanowienie stosunków dyplomatycznych

prawo legacji – prawo wysyłania własnych (czynne prawo legacji) i przyjmowania obcych przedstawicieli dyplomatycznych (bierne prawo legacji); ustanawianie stosunków dyplomatycznych następuje na podstawie wzajemnego porozumienia.

Stosunki dyplomatyczne - Funkcje misji dyplomatycznych

reprezentowanie państwa wysyłającego w państwie przyjmującym – szef misji dyplom. kontroluje i koordynuje działalność wszystkich placówek, biur i przedstawicielstw w państwie przyjmującym; oświadczenia szefa misji maja charakter oficjalny;

ochrona interesów państwa wysyłającego i jego...

Stosunki dyplomatyczne - Klasy szefów misji i zagadnienia precedencji

charges d’affaires ad interim – pracownicy dyplomatyczni misji kierujący nią w czasie okresowej nieobecności czy choroby szefa.

Stosunki dyplomatyczne - Personel misji dyplomatycznej

personel misji dyplomatycznej dzieli się na: personel dyplomatyczny (grono korzystające z przywilejów i immunitetów; radcowie, sekretarze, attaches), personel administracyjny i techniczny (kierownik i pracownicy kancelarii, maszynistki, lekarze, tłumacze, szyfranci), służba misji (personel obsługi – kierowcy, dozorcy, sprzątaczki zatrudnieni przez państwo wysyłające), prywatna służba (domowa służba).

Przywileje i immunitety dyplomatyczne - Podstawa przywilejów i immunitetów dyplomatycznych

Teoria reprezentacji – z czasów absolutyzmu; założenie, że skoro przedstawiciel dyplomatyczny jest osobistym reprezentantem – alter ego monarchy-suwerena, który nie podlega żadnej władzy, to i on powinien być traktowany tak samo i mieć takie same przywileje i immunitety.

Przywileje i immunitety dyplomatyczne - Przywileje i immunitety osobiste

Kategorie osób korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych – poza szefem misji i przedst.

Korpus dyplomatyczny

Dziekan korpusu dyplomatycznego (doyen) – z reguły najstarszy przedstawiciel dyplom.

Azyl terytorialny - Definicja

Azyl terytorialny polega na udzielaniu zezwolenia na wyjazd oraz pobyt cudzoziemcom dyskryminowanych czy prześladowanym za swe przekonania i działalność polityczną, religijną lub naukową. Udzielanie azylu oznacza wyłączenie w stosunku do zainteresowanej osoby możliwości ekstradycji.

Azyl terytorialny - Prawo ubiegania się o azyl

Cudzoziemiec ten, jeżeli nie popełnił przestępstw pospolitych lub czynów niezgodnych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych „ma prawo ubiegać się o azyl w innych krajach”, ale nie musi go w każdym przypadku uzyskać.

Azyl terytorialny - Azyl w praktyce polskiej

51 cudzoziemca można pozbawić azylu, jeżeli: 1) ustały przyczyny, dla których azyl został udzielony; 2) prowadzi on działalność skierowaną przeciwko obronności, bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu.

Azyl terytorialny - Deklaracja ONZ o azylu

14, że: „każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania ”.

Dyplomatyczne sposoby rozwiązywania sporów

Rokowania bezpośrednie mają te przewagę nad środkami dyplomatycznymi, że strona uznająca roszczenie drugiej strony nie czuje, że narzucono jej określoną decyzję, gdyż sama zgodziła się na proponowane rozwiązanie.