Autobusy miejskie w Świnoujściu

Komunikację miejską w Świnoujściu obsługuje przewoźnik drogowy "Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. w Świnoujściu". Obsługuje on pięć linii miejskich (A, B, 2, 5, 7), jedną linię podmiejską (10), dwie linie sezonowe (1, 6).

Czytaj Dalej

Funkcje gospodarcze, wojskowe, kulturalne średniowiecznych miast - powstawanie miast

parceli miejskich, na których budowano domy, części pieniężnych kar sądowych, otrzymywał wolne od czynszu łany w okolicy podmiejskiej i monopol na utrzymanie jatek rzeźniczych i ław piekarskich w mieście.

Gdańsk - WNĘTRZE DWORU ARTUSA

Zastanawiający jest fakt, że w Dworze Artusa kilkakrotnie znalazły się obrazy przedstawiające wspólne wysiłki wojska polskiego i oddziałów miejskich Gdańska o zdobycie miasta Malborka. Podanie głosi, że Rada Miejska Gdańska nie chciała artyście zapłacić ceny z góry umówionej za obraz.

Rozbicie dzielnicowe - Rozwój miast i życia miejskiego

Temu celowi służyły powstające mury miejskie. W życiu miejskim dużą rolę odgrywała organizacja rzemiosła.

Turystyka miejska

Rozwój Turystyka miejska jako zagadnienie różnorodne , złożone i dynamiczne wymyka się ścisłym definicjom i analizom, dlatego niektórzy badacze wola posługiwać się węższym pojęciem turystyki wielkomiejskiej.

Monarchia

Ludność miejska dzieliła się na trzy warstwy: patrycjat- kupcy, monopolizował w swych rękach obsadę· urzędów miejskich, jego przedstawiciele zasiadali najczęściej w najważniejszych instytucjach samorządu miejskiego, taj.

Współczesne miasto

Coraz popularniejsze jest stwierdzenie, że nie istnieje jeden charakterystyczny miejski styl życia. Na miejski styl życia wpływa również przynależność klasowa oraz wiek jednostki.

Walory turystyczne Dolnego Śląska

Prawa miejskie od 1264, od 1675 miasto w rękach Habsburgów, od 1742 w Prusach, od 1945 ponownie w Polsce, do 1992 główna baza wojsk sowieckich w Polsce. Prawa miejskie od 1288. Osada znana od X wieku, prawa miejskie od XIII wieku. Prawa miejskie od 1251.

Czym jest Cywilizacja

Zorganizowane życie miejskie charakteryzuje się wzrostem urbanizacji, wzrostem demograficznym. Te grupy wędrowne mogły spotkać grupy osiadłe i tak rozrastały się osady wiejskie w miejskie. Przyjęto miejskie tryb życia.

Podstawy wymiary pojazdów drogowych – dopuszczalne

autobusu przegubowego – 28 t, Wymiary główne obowiązujące w Polsce: • długość pojazdu pojedynczego, z wyjątkiem naczepy – 12m, • długość pojazdu członowego – 16,5m, • długość zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy – 18,75m, • długość autobusu przegubowego – 18m, • wysokość pojazdu nie może przekraczać – 4m, • szerokość pojazdu nie może przekraczać 2,55m,

Organy autonomiczne w Galicji w latach 1862 - 1914

Miejska- Rada Miejska-organ uchwałodawczy- nadzorujący; Magistrat –organ wykonawczo- zarządzający z Prezydentem lub Burmistrzem na czele, b.

Administracja komunistyczna podczas II wojny światowej

Największą aktywność wykazały w następnych miesiącach na terenie Lubelszczyzny, pod koniec okupacji działało około 100 rad powiatowych oraz około 300 miejskich i gminnych.

GŁÓWNE POJĘCIA SOCJOLOGII MIASTA

(Davis) sprowadza się do tezy, że miasto to tylko pewna abstrakcja, punkt widzenia, sposób, perspektywa rozpatrywania zjawisk społecznych uwzględniająca w badaniu dowolnych zjawisk społecznych owy miejski punkt widzenia, który podlega analizie wpływu układu zmiennych "miejskich" na dowolne wybrane do badań zjawiska.

ŻRÓDŁA POWSTANIA I ROZWOJU MIAST. UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI MIAST. ŻRÓDŁA WZROSTU LUDNOŚCI MIEJSKIEJ

Rozwojem miasta można by nazwać taki wzrost powiązań pomiędzy elementami, który pełni pozytywną rolę w zakresie funkcjonowania organizmu miejskiego oraz poziomu i jakości życia jego mieszkańców.

KRYZYS MIAST I POLITYKA ODNOWY (ŚWIAT, EUROPA, POLSKA). POLITYKA MIEJSKA

Formy realizacji programu - przygotowanie zawodowe ludzi młodych z niższych warstw ludności miejskiej, powszechny system zabezpieczeń emerytalnych z centralnego funduszu ubezpieczeń społecznych.

STRUKTURY PRZESTRZENNE WEWNĄTRZ MIAST: CENTRA I INNE STREFY. TYPY PRZESTRZENI MIEJSKICH WG. CASTELSA

Z kolei funkcje ogólnomieskie rozwijają się przede wszystkim na obszarach uprzywilejowanych pod względem swego srtategiczno-komunikacyjnego położenia w miejskim organizmie.

RESTAURACJA I REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH (USA, EUROPA, POLSKA)

Kolejna inicjatywa polityki miejskiej - GENTRYFIKACJA, czyli uszlachetnianie domów poprzez remont i zmianę funkcji - tzw rewitalizacja osiedli.

TYPOLOGICZNA SZKOŁA KONTINUUM MIEJSKO - WIEJSKIEGO. MIASTO JAKO STYL ŻYCIA (WIRTH, SOROKON, RADFIELD, ZIMMERMAN, RIESMAN)

Cechy te generują miejski styl życia,kt. Miejski i wiejski styl życia oddziałują wzajemnie na siebie ale z czasem styl miejski zdominuje wiejski.

SYSTEMOWE UJĘCIE MIASTA. TRUDNOŚCI SYSTEMOWEJ ANALIZY MIASTA

Problem między elementami systemu miejskiego najpełniej zanalizował M. Istotny przy analizie struktury systemu jest także cel systemu miejskiego.

LUDNOŚĆ MIEJSKA i WIEJSKA w poszczególnych krajach - procentowy udział i czynniki które o tym zadecydowały

Obecnie ludność miejska stanowi ponad połowę mieszkańców Ziemi. Wraz ze wzrostem rozwoju gospodarczego kraju, udział ludności miejskiej będzie wzrastał.

Berlin

byłej NRD); komunikację wewnątrz miasta obsługują linie metra (U-Bahn), kolei miejskiej (S-Bahn), autobusowe i nieliczne tramwajowe; port śródlądowy Berlin ma połączenia kanałowe z Łabą (Łaba-Hawela), Odrą (Odra-Hawela, Odra-Sprewa) i poprzez Kanał Śródlądowy i in.