Atrybut

Czytaj Dalej

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem

Precyzyjne określenie najważniejszych atrybutów wizualnej identyfikacji firmyw formie manuału jest niezbędne, szczególnie w firmach o szeroko rozwiniętej sieci oddziałów lub filii oraz działających na podstawie umów franchisingowych.

ATRYBUT (przymiot)

Pojęcie atrybutu w tym znaczeniu występuje m. Atrybut Boży — przymiot przypisywany Bogu na zasadzie analogii do doskonałości stworzeń, poprzez negację tych doskonałości (—> teologia apofatyczna) lub ich afirmację (^ teologia katafatyczna).

Atrybuty świętych

Przedmioty lub symbole, które charakteryzują określonego świętego (indywidualne atrybuty świętych) lub przyporządkowane są określonej kategorii świętych (ogólne atrybuty świętych, np.

ATRYBUT

ATRYBUT (łac. zarówno jego isto­ty, jak i atrybutów, które mu przy­sługują jako bytowi".

Opisz teorie atrybutów koniecznych dla opisu zadania A. N Turnera i P. R Lorence

Lowrence Wymagana w niej do opisu zadania jest znajomość przynajmniej sześciu atrybutów: Różnorodność; Autonomia; Odpowiedzialność; Wymagana wiedza i sprawność; Wymagane interakcje społeczne; Fakultatywne interakcje społeczne.

ATRYBUTY MATERII

We współczesnym marksizmie toczył się spór między zwolennikami atrybutywistycznego (atrybutywnego, ontologicznego) a gnoseologicznego pojęcia materii. Wg ujęcia atrybutywistycznego, do a.

Mechanizmy kontroli społecznej: koncentryczne kręgi norm i symboliczne atrybuty pozycji społecznej.

Oznacza to, że pozycje społeczne nie są ustalone raz na zawsze, w rezultacie symboliczne atrybuty pozycji mają wielką wagę, to znaczy, przez użycie rozmaitych symboli (takich, jak: przedmioty materialne, style zachowania, upodobania i język, sposoby obcowania z ludźmi, a nawet określone opinie) człowiek demonstruje światu, dokąd dotarł.

Atrybuty prawa własności

Wśród atrybutów prawa własności wyodrębnić można dwie podstawowe kategorie: 1.

Omów pojęcie, cele i atrybuty przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej

Atrybuty: produkowanie określonych dóbr i usług przeznaczonych na użytek innych jednostek gospodarczych, czyli wytwarzanie na wymianę lub też z przeznaczeniem dla zaspokojenia bezpośrednich potrzeb społeczeństwa w drodze kupna – sprzedaży, działanie na zasadzie pełnej odpłatności świadczeń, czyli przekazywanie wytworzonych produktów lub usług innym jednostkom lub osobom za zwrot kosztów wytwarzania tych produktów z ...

Kultura jako atrybut człowieka

CHARAKTERYSTYKA KULTURY JAKO ATRYBUT CZŁOWIEKA (SZACKA 2003) k obejmuje całość życia człwoieka pojęcie k nie ma charakteru wartościującego (kulturowy, nie kulturalny) k jest tworem zbiorowym 1) jako zobiektywizowany system; 20 jako proces tworzenia k k narasta, przekształca się w czasie (skumulowane doświadczenie przekazywane jest w drodze pozagenetycznego dziedziczenia) enkulturacja (kulturalizacja)- proces międzygrupowej transmicji wiedzy ...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Symbol firmowy

lapidarność tzw. zwartość optyczna formy,

czytelność niezależnie od wielkości i otoczenia,

oryginalność - znak firmowy nie może naśladować znaków innych firm działających na rynku.

Znak firmowy może przybierać kilka podstawowych form:

słowną np. SONY...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Kolor firmowy

IKEA - kojarzy się z kolorem żółto-niebieskim,

Kolormoże być wykorzystany jako narzędzie łączące oddziały czy też marki produktówz firmą-matką.

RENAULT np. stosuje trzy kolory dla odróżnienia poszczególnychdziałów koncernu: samochody osobowe - żółty, samochody ciężarowe -...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Akcydensy

To grupa druków, bez których przedsiębiorstwo nie może funkcjonować. Ich forma, ilość i jakość wynikają z charakteru firmy Wymienione poniżejpakiety sąnajbardziej typowymi i nie zamykają szerokiej gamy możliwych do wykorzystania form. W związku z dynamicznym rozwojem środków reklamy, wykorzystaniem...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Środki transportu

Takie jak: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, ma-szyny robocze czy urządzenia mogą być doskonałym nośnikiem w komunikowaniusię firmy z otoczeniem.

Amerykanie obliczyli, że znak firmowy umieszczony na ciężarówce rozwożącejtowar do sklepów, przyciągnie około 8 milionów spojrzeń w ciągu roku i...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Oznakowanie i wygląd zewnętrzny i wewnętrzny firm

Wrażenie jakie kontrahent odnosi podczas pobytu w siedzibie firmy, może miećdecydujące znaczenie dla dalszych kontaktów. Zastosowanie określonych standardów postępowania w zakresie stylu, kolorów i wyposażenia ma duże znaczenie dlaprzedsiębiorstw mających liczne oddziały i filie. Zasada dla wielu...

Teorie władzy - Atrybuty władzy

Siła (miara skuteczności władzy i dyspozycji)

Zasięg (terytorium, przestrzeń, ludność)

Zakres (dziedziny życia w jakich adresaci władzy reagują pozytywnie na dyspozycje rządzących)

Atrybuty władzy politycznej (siła – zakres – zasięg)

Koncepcje definiujące władzę poprzez cechy

II. W pewnym sensie dokonał tego R. Dahl, który wyróżnił:

- Rozkład władzy

- Koncentracja władzy

- Rozproszenie ludzi mających wpływ w układzie społecznym

■ Zakres władzy - Stopień w jakim władza ograniczona jest do pewnego obszaru

■ Zasięg...

ATRYBUT

(łac. attribua przypisać, przydzielić), W sensie filoz. istotna i pierwotna właściwość rzeczy; w sztuce — przedmiot lub symbol.

I. W FILOZOFI — U Arystotelesa (Analityki późniejsze I 22; Metafizyka V 30) problem a. łączył się z tezą o istnieniu —> substancji oraz —» akcydensów; a. jest konieczną i...

Atrybut

Przedmiot lub symbol pozwalający zidentyfikowaćprzedstawioną postać, dodany jako jejznak rozpoznawczy; niektóre a. oderwane od postacinabierają znaczenia symbolu (np. baranek - symbol—> Jezusa Chrystusa). A. występowały w sztuce egip.,gr., rzym., i chrzęść, w której odgrywały najważniejsząrolę, a...