Atbaszy (kotlina)

Atbaszy, Kotlina Atbaszyńska (kirg.: Атбашы өрөөнү, Atbaszy öröönü; ros.: Атбашинская котловина, Atbaszynskaja kotłowina) – kotlina śródgórska w Kirgistanie, w południowej części Tienszanu Wewnętrznego, na południe od Narynu. Odwadniana przez rzekę Atbaszy. Leży na wysokości 2000–2400 m n.p.m. Rozciąga się na długości ok. 120 km i szerokości do 20 km. Zbudowana z neogenicznych i...

Czytaj Dalej

Kotlina Kłodzka 332.54

Kotlina Kłodzka 332.54 332.54 Kotlina Kłodzka 332.5 Sudety Środkowe 33. Masyw Czeski 332. Sudety z Przedgórzem Sudeckim 3. Pozaalpejska Europa Środkowa Europa Zachodnia Po zachodniej stronie zapadliska znajdują się Góry Bystrzyckie (332.53), po wschodniej Masyw Śnieżnika (332.62) i jego północne przedłużenie (Krowiarki), zachodnie ramię Gór Złotych (332.61) i Góry bardzkie (332.45). Granica północna nie jest wyraźnie zarysowana i orograficznym ...

Charakterystyka środowiska geograficznego Niziny Mazowieckiej

Nizina Mazowiecka jest jedną z największych pod względem powierzchni krain Polski. Stanowi ona fragment rozległego, równoleżnikowego pasa nizinnego zwanego Krainą Wielkich Dolin. Spośród wielu czynników wpływających na dzisiejszy obraz tego obszaru należy wymienić kilka o największym znaczeniu.

Nizina...

Kotlina Sandomierska

Kotlina Sandomierska jest największym makroregionem Podkarpacia Północnego o powierzchni około 15 tys. km2. Jej południową granicę tworzy brzeg nasunięcia Karpat na osady morskie miocenu, granicę północną - krawędź Wyżyn Polskich, częściowo tektoniczna.

Na wschodzie szeroka Brama Przemyska stanowi...

Miejsca w naszym regionie, które warto zwiedzić.

Miejsca w naszym regionie, które warto zwiedzić Mielec leży w południowo - zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, nad rzeką Wisłoka. Tereny te stanowiły niegdyś część obszaru Puszczy Sandomierskiej i były zamieszkałe już od czasów mezolitycznych, tj.ok. 7000 lat p.n.e. poprzez okres neolitu i epokę brązu. Znanych jest kilkanaście stanowisk archeologicznych kultury łużyckiej z tego okresu. Tędy tez, doliną Wisłoki wiódł szlak handlowy w czasach rzymskich, co ...

Płock

Miasto powiatowe, na pograniczu Kotliny Płockiej i Pojezierza Dobrzyńskiego, nad Wisłą i jej dopływem Brzeźnicą, port rzeczny, 131 tys. mieszkańców. Jedna z najstarszych osad na Mazowszu. W VIII-IX w. ośr. kultu pogańskiego. W X w. gród książęcy otoczony wałem drewniano-ziemnym. Wzmiankowany 1047...

KLIMAT I JEGO ZRÓŻNICOWANIE

Życie i działalność człowieka są ściśle związane ze środowiskiem, w którym przebywa. a warunki tego środowiska są kształtowane przez panujący tam klimat i czynniki pogodowe.

Klimat definiuje się jako charakterystyczny przebieg zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie .10-50 lat.

Klimat jest...

Powierzchnia Ziemi

PRZYLĄDEK-załom odruchów przebiegu linii brzegowej,występ lądu wysuwający się odruchów morze.

PRZESMYK-zwężony pas lądu między dwoma obszarami wodnymi.

NIZINA-obszar lądu położony zazwyczaj poniżej wys..200m.n.p.m.

WYŻYNY-obszary położone powyżej 200m.n.p.m.o stosunkowo słabo rozczłonkowanej...

Przyroda ojczysta jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznych

Przyroda jest bardzo częstym motywem utworów lirycznych, towarzy­szy przeżyciom podmiotu lirycznego, czasem odzwierciedla stan jego psychiki, a nawet bywa tłem mniej lub bardziej dramatycznych wydarzeń. Jest także źródłem przeżyć estetycznych i zachwytów, a jeśli ten zachwyt dotyczy przyrody ojczystej...

Jan Kasprowicz - "Wiersze" - streszczenie

„Krzak dzikiej róży”

Podobnie jak pozostałe wielkie utwory okresu Młodej Polski, również cykl czterech sonetów autorstwa Jana Kasprowicza pt. „Krzak dzikiej róży” posiada bardzo wiele możliwości interpretacji. Cykl ten to typowy przykład poezji symbolistycznej, szczególnie propagowanej właśnie przez...

Wyspy Japońskie

 

Archipelag rozciąga się niemal południkowo (wg Japończyków, ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33' a 20°25' stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej...

Charakterystyka geograficzna Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

 

Wyżyna Lubelska rozciąga się od przełomu Wisły przez Wyżyny Polskie na zachodzie poza dolinę Wieprza na wschodzie. Jej północną krajobrazową granicę z Niziną Południowopodlaską wyznacza 20 – 30m. stok płaskowyżu lessowego między Wisłą a Bystrzycą oraz zasięg płaskowyżu kredowego między...

Wyżyna śląska

 

ŚLĄSKA, WYŻYNA, pd.-zach. część Wyż. Śląsko-Krakowskiej, między Niz. Śląską na zach. i pn., Wyż. Krakowsko-Częstochowską na wsch. a Kotliną Oświęcimską na pd.; wys. 200–400 m, kulminacja na G. Św. Anny (400 m) w garbie Chełm; zbud. z węglonośnych skał wieku karbońskiego, wychodzących...

Wyżyna ZACHODNIOWOŁYŃSKA

 

ZACHODNIOWOŁYŃSKA, WYŻYNA, Wołynśka wysoczyna, pn.-zach. część Wyżyny Wołyńsko-Podolskiej, w Polsce i na Ukrainie; od pn. graniczy z Polesiem Wołyńskim, od zach. — z Wyż. Lubelską i Roztoczem, wsch. granicę stanowi dolina Bugu; zbud. z warstw kredowych zapadających ku pn., pod którymi...

Wyżyna Zachodniomałopolska

 

Śląsko-Krakowska Wyżyna, Wyżyna Zachodniomałopolska, podprowincja fizycznogeograficzna w środkowej i południowej Polsce, część Wyżyny Małopolskiej, pomiędzy Kotliną Oświęcimską i Ostrawską na południu, Niziną Śląską na zachodzie, Niziną Południowowielkopolską na północy i Wyżyną...

Wyżyna MAŁOPOLSKA

 

MAŁOPOLSKA, WYŻYNA, Wyżyna Środkowomałopolska, kraina w pd. Polsce (wał metakarpacki), ciągnąca się od doliny Wisły (między Krakowem a Sandomierzem) ku pn.-zach. po Tomaszów Mazowiecki i Radomsko; na pd. opada krawędzią tektoniczno-erozyjną ku kotlinom podkarpackim, na pn. granicę wyznacza zwarta...

WYŻYNA LUBELSKA

 

WYŻYNA LUBELSKA północna część Wyżyny Lubelsko-Lwowskiej, ograniczona na zachodzie przełomem Wisły, na południowym-wschodniej — strefą działu wodnego Wieprza i Bugu, na północnym-wschodzie graniczy z Polesiem Wołyńskim i Polesiem Zachodnim, opadając ku nizinom krawędzią o wysokości 20–40 m, od...

Tatry w poezji młodopolskiej

W okresie Młodej Polski kraj nasz znajdował się pod zaborami. Rosja i Prusy prowadziły szeroko zakrojoną akcję wynarodowienia Polaków. Galicja, pozostająca pod zaborem Austrii, cieszyła się największymi swobodami politycznymi. Istniał w niej odrębny sejm krajowy, polskie były sądy, urzędy i...

Czynniki kształtujące temperaturę powietrza

Wysokość temperatury oraz jej przestrzenny rozkład na Ziemi kształ­towane są przez wiele czynników. Do najważniejszych z nich należą:

• szerokość geograficzna - kulistość Ziemi powoduje, że promienie słoneczne padają na jej powierzchnię pod różnym kątem w różnych szerokościach geograficznych...

Typy klimatów na kuli ziemskiej

Składniki klimatu :

temperatura powietrza

opady

wiatry

Czynniki klimatyczne ( geograficzne ) mające wpływ na kształtowanie się klimatu:

szerokość geograficzna

wysokość bezwzględna

rodzaj podłoża ( morze, ląd )

rzeźba, roślinność, pokrywa śnieżna i lodowa, prądy morskie

Klimat morski...

Podział kraju na krainy geograficzne

Kraina geograficzna, czyli region geograficzny, jest obszarem odróżniającym się od obszarów sąsiednich swoistymi cechami środowiska geograficznego.

W Polsce w ramach regionów wyróżnia się; krajobrazy gór, wyżyn, dolin, równin akumulacyjnych.

Podział Polski na krainy geograficzne jest...