Artykuły henrykowskie

Czytaj Dalej

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Artykuły henrykowskie i pacta conventa

Artykuły henrykowskie były umową między „stanami politycznymi” Rzeczypospolitej a wybranym przez nie monarchą i dotyczyły podstaw ustroju państwa. Mówiąc o artykułach henrykowskich, podkreśla się zazwyczaj, że uszczupliły one władzę królewską.

Artykuły henrykowskie

Według artykułów henrykowskich wybór króla dokonywać się miał przez wolną elekcję, król musiał zwoływać co dwa lata sejm zwyczajny na okres sześciu tygodni, miał zachowywać przywileje Rzeczypospolitej, w tym konfederację warszawską.

HENRYKOWSKIE ARTYKUŁY

Termin określający zespólpodstawowych praw ustrojowych Rzeczypospolitej, sformułowanych12 V 1573 przez sejm elekcyjny w Kamieniu(Kamionek, dzielnica Warszawy) w czasie pierwszej wolnejelekcji. A.h. zatwierdzały postanowienia —» konfederacjiwarszawskiej (28 I 1573) dotyczące rei. —» tolerancji orazogólne...

Esej, felieton, artykuł - omów na przykładzie wybraną formę.

Artykuł

publikacja prasowa wyrażająca stanowisko autora lub redakcji wobec istotnych problemów oraz zjawisk społecznych, która posługując się różnorodnymi metodami oddziaływania intelektualnego i emocjonalnego zmierza do kształtowania opinii czytelnika według swoich poglądów.

artykuł...

Gatunki publicystyczne - Komentarz, artykuł wstępny

Ten gatunek wypowiedzi we współczesnej prasie polskiej dopiero się kształtuje. Z pewnością zaważyła na tym historia. W okresie PRL-u napisa­nie komentarza redakcyjnego było właściwie niemożliwe (cenzura, nadzór partyjny). Po przemianie ustrojowej zaczął rozwijać się przede wszystkim komentarz jako...

Gatunki publicystyczne - Artykuł

Artykuł jest gatunkiem wypowiedzi publicystycznej stosunkowo naj­mniej precyzyjnie określonym co do objętości, może być bowiem bardzo krótki lub wielostronicowy. Potocznie tą nazwą określa się ponadto każdy tekst prasowy, nawet informacyjny. Zaklasyfikowanie do gatunku umożli­wia przede wszystkim temat...

Ekspedycja artykułów świężych

Działem który odpowiada za przygotowanie i wysyłkę towarów do sklepów jest Ekspedycja.

Magazynierzy przygotowują zamówienia według dokumentów systemowych, na których podane są ilości kartonów i pakowań.

Zanim zamówienie (ilości dla danego sklepu) pojawi się w systemie najpierw jest: 

sporządzone...

MECHANIZM KSZTAŁTOWANIA SIĘ CEN ARTYKUŁÓW SUROWCOWO - ROLNYCH I PRZEMYSŁOWYCH W DŁUGIM OKRESIE

W DŁUGIM OKRESIE ceny towarów na rynku międzynarodowym wykazują tendencje do zmian w skutek przemian technicznych i strukturalnych. Towarzyszą temu też istotne przeobrażenia w skali osiąganych dochodow stąd do analiz wykorzystuje się wskaźniki dochodowej elastyczności popytu i podaży. Istotna jest też...

SKLEPY Z ARTYKUŁAMI CODZIENNEGO UŻYTKU

Sklepy tego typu są zwykle małe i zlokalizowane w osiedlach mieszkaniowych, są dłużej czynne niż inne sklepy, pracują przez 7 dni w tygodniu i sprzedają najpotrzebniejsze produkty (głównie żywność) w niezbyt szerokim asortymencie. Długie godziny pracy oraz charakter sprzedaży - klienci zwykle...

ARTYKUŁY

Artykuły henrykowskie podstawowe prawa szlacheckiej Rzplitej, sformułowane w czasie bezkrólewia w 1573, zaprzysiężone przez Henryka Walezego (i przez kolejnych elektorów), na mocy których król uznawał wolną elekcję, zrzekał się tytułu dziedzica, zobowiązywał się nie decydować o wojnie i pokoju bez zgody senatu i nie zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody sejmu.

KSIĘGA HENRYKOWSKA

KSIĘGA HENRYKOWSKA, średniow.

TĘDY, zbiór artykułów, szkiców i notatek T. Peipera

TĘDY, zbiór artykułów, szkiców i notatek T. Peipera, wyd. w Warszawie 1930. Gromadzi podstawowe publikacje autora (m.in. Punkt wyjścia, Miasto, masa, maszyna, Metafora teraźniejszości, Sztuka a proletariat), druk. 1922-29 w—> „Zwrotnicy" i in. czasopismach. Składa się z szeregu działów, dot. problemów...

ANGLIKAŃSKIE ARTYKUŁY

Wyznanie wiary składające się z 39 tez, obowiązujące w Kościele anglik, od 1563, zamieszczane w Book of -> Common Prayer; do 1865 wymagano uznania A.a., głównie od duchownych, ściśle w sensie literalnym; obecnie uznanie ich nie obowiązuje.

Sformułowanie A.a. poprzedziła podjęta 1536 przez Henryka VIII...

ARTYKUŁ WIARY

Termin w teologii scholast. na oznaczenie prawd wiary zawartych zwł. w —> Apostolskim składzie wiary.

Określenie a.w. nie ma dotąd ustalonego i powszechnie przyjętego znaczenia; wielcy scholastycy (Albert Wielki, Bonawentura) rozumieli przez a.w. główne prawdy objawione; niektórzy (np. Ryszard ze Św...

ARTYKUŁY FUNDAMENTALNE WIARY

Konieczne do zbawienia prawdy objawienia chrzęść, w przeciwieństwie do drugorzędnych; wyodrębniane od XVI w. w celu znalezienia wspólnej bazy doktrynalnej dla wszystkich wyznań chrzęść, jako punkt wyjścia do zjednoczenia, przyjmowane przez wielu teologów protest. ( —> hierarchia prawd wiary).

A.f.w. po...

ARTYKUŁY ORGANICZNE

Zbiór 77 ustaw państw, dotyczących Kościoła we Francji, ogłoszonych 18 IV 1802. A.o. wydał jako załącznik do konkordatu zawartego między Stolicą Apost. i Republiką Franc, ówczesny konsul Napoleon Bonaparte, który chciał przez to wywołać wrażenie wśród katolików franc, jakoby i A.o. były wynikiem...

CLARENDOŃSKIE ARTYKUŁY

Clarendońskie konstytucje, ogłoszone 1164 w Clarendon k. Salisbury przez króla Anglii Henryka II, aprobowane przez możnych świeckich i duch.; stanowią próbę kodyfikacji i narzucenia Kościołowi praw korony (->- Anglia IC).

A.c. wzmacniały zależność lenną bpów od króla, kontrolę król. przy ich...

GALLIKAŃSKIE ARTYKUŁY, Declaratio cleri Gallicani

Uchwały duchowieństwa franc, z 3 II 1682 dotyczącezakresu władzy papieża i stosunku Kościoła do państwa we—» Francji (II Č ) .

W wyniku sporu o —» regalia z pap. Innocentym XI, królLudwik XIV zwołał 1681 nadzwyczajne posiedzenie duchowieństwafranc, z udziałem 7 metropolitów, 26 bpów (m.in.J . B...

Trzydzieści dziewięć artykułów

Zestaw założeń doktrynalnych przyjętych przez Kościół anglikański w roku 1571, które częściowo różnią anglikański stosunek do spraw kontrowersyjnych od Kościoła rzymskokatolickiego oraz od protestantyzmu kontynentalnego.

Artykuły te, które często pozwalają na nieco rozbieżne interpretacje...

Bezrobocie w Polsce,metody walki z bezrobociem i artykuł

ANALIZA BEZROBOCIA W POLSCE Liczba bezrobotnyuch zajestrowanych w urzędach pracy w końcu stycznia 2010 r. wyniosła 2052,5 tys. osób (w tym 1024,9 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 159,8 tys. osób (tj. o 8,4%). W ujęciu rocznym wzrosła ona o 418,1 tys. (w analogicznym okresie 2009 roku zanotowano jej wzrost o 160,6 tys., tj. o 10,9%). Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,9% mieszkało na wsi. W stosunku do grudnia 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we ...